Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Harmonogram odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych z terenu Gminy Ujazd

Harmonogram odbioru odpadów w 2020 roku - I półrocze

Harmonogram odbioru odpadów w 2020 roku - II półrocze


Wyświetlony: 2882

Dodany 30.12.2019 09:40:41 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.06.2020 09:25:19 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Harmonogram odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych z terenu Gminy Ujazd

Harmonogram odbioru odpadów w 2019 roku - II półrocze


Wyświetlony: 3340

Dodany 18.06.2019 10:17:42 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.06.2019 10:33:54 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Analiza gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Ujazd za 2018r.

Analiza - treść


Wyświetlony: 3531

Dodany 06.05.2019 13:21:43 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.05.2019 13:23:03 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019

- Uchwała Rady Gminy Ujazd w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty

- Uchwała Rady Gminy Ujazd w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych

- Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2019 rok

- Wniosek o zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2019 rok



Informacja o częściowych zwolnieniach z opłat za śmieci

dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny

Wójt Gminy Ujazd informuje, że w celu złagodzenia skutków niezależnej od władz naszej gminy podwyżki stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, członkowie rodzin wielodzietnych - mieszkańcy zamieszkali na terenie gminy, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny, mogą ubiegać się o ulgę w opłacie za odbiór śmieci. Na ulgę Rada Gminy Ujazd wyraziła zgodę Uchwałą Nr II/16/18 z dnia 28 listopada 2018r.w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych.

Aby skorzystać z ulgi należy złożyć do Wójta Gminy Ujazd stosowny wniosek oraz okazać Karty Dużej Rodziny wszystkich członków rodziny wnioskodawcy ubiegającego się o ulgę. Powyższe dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy w Ujeździe Pl. Kościuszki 6, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30 – 15.30, wtorek 8.30 – 16.30 (pokój nr 15).




Wyświetlony: 4389

Dodany 07.03.2019 09:41:12 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.03.2019 10:08:35 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [4]

Zadaj pytanie Drukuj

Utrzymanie czystości w Gminie

Wspólny system segregacji odpadów - materiały informacyjno-promocyjne

Szanowni Państwo,

Od 1 lipca 2017 r. w całej Polsce zostanie wprowadzony wspólny system segregacji odpadów.

W celu wsparcia realizowanych przez Państwa działań informacyjno-promocyjnych w tym zakresie Ministerstwo Środowiska przygotowało pakiet materiałów do wykorzystania.

W skład pakietu wchodzą:

- Przewodnik dla gmin po wspólnym systemie segregacji odpadów:

http://naszesmieci.mos.gov.pl/images/185/ministerstwosrodowiskaprzewodnikdlagminnet.pdf

- infografika do zamieszczenia na stronie internetowej gminy, w materiałach drukowanych itp.:

http://naszesmieci.mos.gov.pl/infografiki

- grafiki z praktycznymi wskazówkami na temat właściwej segregacji do wykorzystania np. jako naklejki na pojemniki do domowego użytku przez mieszkańców:

http://naszesmieci.mos.gov.pl/grafiki-i-instrukcje-wsso

- krótka animacja do emitowania w środkach komunikacji miejskiej lub zamieszczenia na stronie internetowej:

http://naszesmieci.mos.gov.pl/do-pobrania-dla-gmin

Serdecznie zachęcamy do pobierania i wykorzystywania materiałów w celu zapoznania mieszkańców Państwa gminy ze Wspólnym systemem segregacji odpadów.

 

 

 

 

Terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami

 

 http://www.ujazd.bip.cc/index.php?p=news&id=243


Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną


Harmonogramy odbioru odpadów w 2019 roku I półrocze


Harmonogram 2019




GRA edukacyjna - Posegreguj śmieci

 

 W związku z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

jednym z zadań samorządów jest informowanie i edukowanie mieszkańców

w temacie selektywnego zbierania odpadów

 

W celu wsparcia działań informacyjno-edukacyjnych na temat właściwego postępowania z odpadami

Ministerstwo Środowiska przygotowało darmową grę edukacyjną dla dzieci

na smartfony i tablety "Posegreguj śmieci"



Pismo Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska

 Grę można pobrać ze strony  http://ekodzieciaki.mos.gov.pl/ekogry.html







NASZE ŚMIECI – NASZ PROBLEM

MIESZKAŃCY GMINY UJAZD



Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie Gmina.
Gmina wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmy, które będą odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości.  Dzięki temu nie będzie „opłacać się” wyrzucanie odpadów do lasu. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy uiszczać będą opłatę opartą na określonej przez gminę podstawowej stawce, a wyjątek stanowić będą osoby segregujące odpady – ekologiczni płacą mniej – obowiązkowo.

Co to oznacza dla statystycznego Kowalskiego? 
Koniec z poszukiwaniem najatrakcyjniejszej oferty wywozu odpadów. Mieszkańcy będą wnosili do gminy opłaty zgodnie z jedną, wyznaczoną w drodze uchwały stawką. W zamian za to gmina wybierze (w konkurencyjnym przetargu) przedsiębiorcę bądź przedsiębiorców, który opróżni śmietnik Kowalskiego, a jego zawartość wywiezie w odpowiednie miejsce. Co więcej, gmina będzie również musiała sprawować nadzór nad dalszym losem odpadów. Koniec ze zmartwieniami co zrobić ze starą pralką, rozpadającą się szafą, przeterminowanymi lekami albo zużytymi bateriami – gmina będzie organizować i wskazywać mieszkańcom punkty odbioru takich odpadów.
Jeśli Kowalski selekcjonuje odpady, to - z korzyścią dla środowiska, ale i dla siebie – za selektywną zbiórkę gmina będzie pobierać niższe opłaty. Zniknie też powód, żeby odpadów pozbywać się przez spalanie w domowych piecach – co, mimo że jest niezgodne z prawem, nadal stanowi, niebezpieczny dla zdrowia ludzi, problem w wielu miejscach kraju.

Przepisy i harmonogram wdrażania
1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 391).Gminy dostały 18 miesięcy na przygotowanie nowego systemu gospodarki odpadami. Rok 2012 ma być rokiem przygotowania się gmin do realizacji nowych zadań, podjęcia stosownych uchwał. Natomiast rok 2013 to rok faktycznego wdrożenia przepisów. Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie Gmina.

Cel zmiany ustawy:

 • objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości sprawnym systemem odbioru odpadów,
 • stworzenie lepszych warunków do segregacji odpadów,
 • łatwo dostępne punkty zbiórki selektywnej takich odpadów jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady niebezpieczne,
 • informowanie mieszkańców gmin, co gdzie i jak należy wyrzucać,
 • wyeliminowanie dzikich wysypisk,
 • likwidacja zjawiska palenia odpadów w domach.

Jak będą wyliczane stawki opłat?
Do 1 stycznia 2013 r. Rada Gminy zadecyduje jak często i w jaki sposób będziemy płacić za wywóz odpadów.

Gmina:

 • uchwali regulamin utrzymania czystości porządku na terenie gminy,
 • wyznaczy stawki opłat oraz zasady ich ponoszenia,
 • przeprowadzi kampanie informacyjne dla mieszkańców.

Właściciele nieruchomości będą mieli obowiązek uiszczania na rzecz gminy opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Za pieniądze z opłat gmina będzie opłacać przyjmowanie, wywóz i segregację odpadów, punkty zbiórki selektywnej oraz administrację obsługującą cały system. Wysokość opłaty zostanie ustalona na podstawie stawki uchwalonej przez radę gminy:

 • na mieszkańca albo
 • na podstawie ilości zużytej wody w danej nieruchomości albo
 • na podstawie powierzchni lokalu mieszkalnego do stawki opłaty.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (tj. szkoły, sklepy) opłata będzie zależeć od liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Niższe opłaty
Na mocy ustawy opłata za odpady posegregowane będzie niższa, dlatego warto segregować odpady.

Umowy na odbieranie odpadów komunalnych
Od lipca 2013 r. usługę odbioru od właścicieli nieruchomości w zamian za opłatę zapewnia gmina. Właściciele nieruchomości do tego czasu powinni podjąć działania celem wypowiedzenia umów na odbieranie odpadów komunalnych zawartych indywidualnie.

Do 1 lipca 2013 r. właściciel nieruchomości, który ma zawartą umowę na odbieranie odpadów komunalnych jest zwolniony z uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Kopię takiej umowy należy dołączyć do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą prześlemy gminie.


 

Obowiązki Gminy
Obowiązkiem gminy będzie redukcja masy odpadów trafiających na składowiska do poziomu obowiązującego w krajach unijnych. Zmiany w ustawie pozwolą gminom przejąć całkowicie nadzór nad odpadami i zarządzać nimi na swoim terenie.

Firma bądź firmy, które będą odbierały i zagospodarowywały odpady na terenie gminy zostaną wybrane w drodze przetargu. Wiele domów będzie obsługiwać jedna firma (sektory poniżej 10 tysięcy mieszkańców) co będzie skutkować oszczędnością dróg i środowiska.

Od 1 lipca 2013 r. wyłonione w przetargu firmy zaczną odbierać od mieszkańców odpady każdej wielkości i każdego rodzaju lub zorganizują wraz z gminą punkty selektywnego zbierania odpadów.

Nowa ustawa stwarza warunki do osiągnięcia poziomów recyklingu głównych strumieni odpadów, do których jesteśmy zobowiązani. Do 31 grudnia 2020 roku powinniśmy osiągnąć:

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – co najmniej50%;
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) – co najmniej 70 %.

 

 Zapobieganie powstawaniu śmieci

Każdy z nas codziennie wyrzuca mnóstwo śmieci. Niesegregowane i niezagospodarowane muszą być wywożone na ciągle powiększające się składowiska odpadów. Wszyscy jesteśmy obciążani kosztami ich utrzymania. Przeciętny Polak „produkuje”320 kg odpadów rocznie. Warto się zastanowić, jak postępować, żeby śmieci powstawało jak najmniej, dzięki czemu nasze otoczenie będzie ładniejsze, a my zaoszczędzimy na opłatach. Co zatem możemy zrobić:

 • Kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz.
 • Wybieraj produkty trwałe.
 • Wybieraj produkty w dużych opakowaniach.
 • Idziesz na zakupy? Weź torbę z domu – torba wielokrotnego użytku jest pojemna, wytrzymała i będzie służyć całe lata, a po zwinięciu zajmuje tak mało miejsca, że zmieści się w każdej damskiej torebce. Warto wyrobić taki nawyk, szczególnie że każda torba jednorazowa w sklepie to dodatkowy koszt i dodatkowy śmieć. Jednorazowe torebki służą nam tylko chwilę, a po powrocie do domu lądują w koszu, przyczyniając się do produkcji ogromnej ilości śmieci.
 • Zamiast zwykłych, jednorazowych baterii stosuj akumulatorki, które można wielokrotnie ładować.
 • Wybierz szklaną butelkę zwrotną zamiast butelki plastikowej (szklana butelka może być wykorzystana powtórnie nawet 15 razy, podczas gdy butelka plastikowa jest jednorazowa).
 • Unikaj produktów zapakowanych  w wiele warstw opakowań.
 • Jeśli masz przydomowy ogródek, kompostuj odpady spożywcze, które stanowią 31% wytwarzanych przez Ciebie odpadów. Posłużą do nawożenia Twojego ogrodu. Obecna technologia pozwala przechowywać kompost w sposób bezpieczny i nieuciążliwy.
 • Zwracaj uwagę na daty przydatności do spożycia.
 • Unikaj jednorazowych produktów np. plastikowych sztućców na grilla czy papierowych talerzyków.

Segregując śmieci znacząco przyczyniasz się do ochrony środowiska. Dzięki segregacji możliwe jest odzyskanie ogromnej ilości surowców i pieniędzy. Przykładowo, produkując puszkę złomu, można zaoszczędzić nawet 96% energii, zmniejszyć zanieczyszczenie wody o 97% i zdecydowanie ograniczyć negatywny wpływ jaki ma na środowisko produkcja aluminium. Segregacja to czysty zysk.

Segregacja się opłaca

Produkt staje się odpadem wtedy, kiedy przestaje być nam użyteczny. Należy go wówczas wyrzucić w odpowiednie miejsce, aby nie stanowił dla nas żadnego zagrożenia, dając mu jednocześnie drugie życie, tj. szansę na to, że odpad znów stanie się użyteczny. Segregując odpady przyczyniasz się do ochrony środowiska i zaoszczędzisz. Przepisy nowej ustawy gwarantują, że opłata za odpady posegregowane będzie niższa. Segregacja to czysty zysk.

Powtórne wykorzystanie czy przetwarzanie posegregowanych odpadów znajduje coraz szersze zastosowanie w produktach codziennego użytku. Segregując odpady oszczędzamy zasoby naturalne: wodę energię.  Z odpadów mogą powstać np., chusteczki higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki a nawet meble czy ubrania.

Pamiętaj:

 • zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika,
 • wyrzucaj butelki bez nakrętek i korków,
 • wybierając się na zakupy zabierajmy ze sobą własne siatki np. lniane, dzięki temu ograniczysz  zużycie plastikowych torebek a przynosisz do domu torby foliowe, warto wykorzystaj ją, np. jako worki na śmieci,
 • jeśli to możliwe kupuj opakowania szklane a unikaj plastikowych, to zdrowsze, bo szkło nie wchodzi w reakcje z przechowywanymi w nim produktami, zwłaszcza z żywnością.
 • zwróć uwagę co producent proponuje zrobić z opakowaniem po wykorzystaniu jego zawartości (zobacz znak na opakowaniu).
 • do wycierania używaj szmatek wielokrotnego użycia zamiast papierowych ręczników.

Palenie śmieci szkodzi

Spalanie śmieci w domu szkodzi zdrowiu!
Wielu ludzi postrzega spalanie śmieci w domowych piecach za tanią, łatwo osiągalną i niekłopotliwą metodę pozbywania się odpadów. Niestety oszczędność jest jedynie pozorna, ponieważ może okazać się, że zaoszczędzone pieniądze przeznaczą wkrótce na kosztowne leczenie. Paląc śmieci w domu trujemy siebie i swoich najbliższych!

Co się dzieje, gdy śmieć się pali
Narażamy swój dom na niebezpieczeństwo. W trakcie spalania odpadów – butelek PET, plastikowych i foliowych opakowań, zużytej odzieży, fragmentów mebli zawierających trujące lakiery czy elementów gumowych, do atmosfery uwalniane są toksyczne związki. Zwiększa się emisja pyłów i węglowodorów aromatycznych, tlenków azotu i siarki. Toksyny uwalniane z dymem do powietrza dostają się do dróg oddechowych, opadają na glebę zanieczyszczając warzywa w przydomowych ogródkach, dostają się do wód gruntowych. Ich obecność notuje się także w mleku i jajach! Substancje te, nawet w niewielkich ilościach mają negatywne działanie. Przypisuje się im wywoływanie alergii, chorób układu oddechowego, nowotworów i porażeń.

Pamiętaj! Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich, zanim znowu wrzucisz śmieci do pieca lub ogniska










 


Wyświetlony: 3674

Dodany 20.02.2019 12:40:28 przez Grzegorz Dratwa

Autor dokumentu Grzegorz Dratwa

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.02.2019 13:01:20 przez Grzegorz Dratwa

Historia zmian [1]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne