Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.4.2020.DK z 04.05.2020r. o opracowaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wystąpieniu o uzgodnienia

Obwieszczenie


Wyświetlony: 806

Dodany 04.05.2020 13:56:16 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 02.06.2020

Modyfikacja: 04.05.2020 13:56:16 przez Darek Koniarz

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.3.2020.DK z 04.05.2020r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 818

Dodany 04.05.2020 13:12:21 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 02.06.2020

Modyfikacja: 04.05.2020 13:12:21 przez Darek Koniarz

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja Wójta Gminy Ujazd o sporządzeniu spisu wyborców

 

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

(Dz. U. z 2019 r. poz. 684 oraz 1504)

informuję, iż został sporządzony spis wyborców Gminy Ujazd dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

W dniach od 20 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r. można sprawdzić, czy wyborca został uwzględniony w spisie wyborców pod numerem telefonu 44 719 21 29 wew. 22

oraz w godzinach pracy urzędu tj:

pn. śr. czw.pt  7:30 – 15:30

wt. 8:30– 16:30

Referat Spraw Obywatelskich pok. nr 9

 

Na podstawie art. 37 ww. ustawy na nieprawidłowości sporządzenia spisu mogą być wnoszone reklamacje

 

 

                                                                                                                                        Wójt Gminy Ujazd

                                                                                                

                                                                                                                                            /-/ Artur Pawlak


Informacja Wójta Gminy Ujazd o sporządzeniu spisu wyborców


Wyświetlony: 1224

Dodany 21.04.2020 10:38:20 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.04.2020 10:38:20 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

UCHWAŁA NR XXIII/202/20 RADY GMINY UJAZD z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)

UCHWAŁA NR XXIII/202/20 RADY GMINY UJAZD z dnia 10 kwietnia 2020 r.Wyświetlony: 1581

Dodany 10.04.2020 13:29:05 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.05.2020 08:01:07 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr XXIII/201/20 Rady Gminy Ujazd z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)

UCHWAŁA NR XXIII/201/20 RADY GMINY UJAZD z dnia 10 kwietnia2020 r.


Wyświetlony: 1583

Dodany 10.04.2020 13:23:50 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.05.2020 08:00:41 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wytyczne Ministra Klimatu I Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

Wytyczne


Wyświetlony: 1670

Dodany 08.04.2020 10:13:32 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.04.2020 10:55:55 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.2.11.2020.DK z 19.03.2020r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 2247

Dodany 19.03.2020 10:56:21 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.03.2020 10:56:57 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RPG.6220.4.5.2019.R.C. dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Ujazd II” o mocy do 1MW” na działce nr ewid. 48 obręb geodezyjny Bronisławów, gmina Ujazd.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 2230

Dodany 19.03.2020 10:55:12 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.03.2020 10:55:50 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RPG.6220.3.5.2019.R.C. dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Ujazd I” o mocy do 1MW” na działce nr ewid. 4 obręb geodezyjny Przesiadłów, gmina Ujazd.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 2238

Dodany 19.03.2020 10:53:24 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.03.2020 10:54:16 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Zarządu Województwa Łódzkiego o udostępnieniu społeczeństwu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Załączniki:

1. Obwieszczenie pył i B(a)P

2. Klauzula informacyjna pył i B(a)P


Poniżej znajduje się link do projektu uchwały, obwieszczenia i klauzuli informacyjnej.

http://powietrze.lodzkie.pl/images/PLIKI/rozne/projekt%20uchwa%C5%82y%20SW%C5%81%20pu%C5%82%20i%20B%28a%29P.7z


Wyświetlony: 2275

Dodany 18.03.2020 14:39:07 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.03.2020 14:40:22 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Odnawialne źródła energii w Gminie Ujazd - etap II


Szanowni Państwo,


Wójt Gminy Ujazd informuje, że do dnia 18 lutego 2020 roku będzie prowadzony nabór mieszkańców Gminy zainteresowanych udziałem w projekcie pozwalającym na dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne Źródła Energii.


W ramach projektu Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych netto zakupu i montażu:

1.            Instalacji kolektorów słonecznych służących do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii słonecznej. Wykonywana instalacja uwzględnia zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową, szacowane na podstawie liczby osób/użytkowników zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym oraz rocznego zużycia wody,

2.            Instalacji fotowoltaicznych zamieniająca energię promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego. Instalacja służy do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego. Wykonywana instalacja uwzględnia zapotrzebowanie na energię elektryczną na podstawie rocznego zużycia energii elektrycznej.

3.            Wymiany kotłów opalanych węglem na piec opalany biomasą (pellet) spełniający warunki techniczne dla kotła co najmniej klasy 5. Głównym celem wymiany pieców jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji.Wstępne warunki uczestnictwa:

1.            Łączna moc instalacji fotowoltaicznych nie może przekroczyć 6,5 kWp.

2.            Uczestnik musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości oraz wyraża zgodę na użyczenie Gminie Ujazd nieruchomości w celu wykonania dokumentacji projektowej oraz na cele realizacji projektu.

3.            Uczestnik wyraża zgodę na to, że przez okres trwałości projektu tj. 5 lat od daty zakończenia projektu,  instalacja powstała w jego wyniku będzie własnością Gminy Ujazd, a po zakończeniu tego okresu zostanie mu przekazana w sposób ustalony w terminie późniejszym na podstawie odrębnej umowy.

4.            Uczestnik deklaruje udział finansowy w kosztach realizacji projektu tj. Mieszkaniec ponosi koszt wykonania dokumentacji projektowej instalacji urządzenia  ok. 1 800,00 zł. (do 28.02.2020 r.). Wysokość jaką poniesie gospodarstwo domowe to 15 % kosztów netto (zakupu instalacji) + podatek Vat 8% od wkładu własnego oraz wszystkie niezbędne koszty niekwalifikowane związane z zakupem i montażem wybranej instalacji. Mieszkaniec we własnym zakresie i na własny koszt wykona wszelkie prace przygotowawcze i remontowe, które wykraczają poza zakres odtworzeniowy, a są niezbędne do pełnej instalacji urządzeń (np. wykonanie części niekwalifikowanych instalacji, przeróbek instalacji co, cwu, wentylacyjnej, wkładu kominowego, zakup grzałki itp.). Ostateczna wysokość udziału finansowego w kosztach zostanie ustalona w umowie wewnątrz projektowej zawieranej z Mieszkańcem po uzyskaniu dofinansowania przez Gminę oraz po procedurze przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych.Realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.

5.            Uczestnik składa oświadczenie o nieprowadzeniu działalność gospodarczej, rolniczej oraz agroturystyki w budynku mieszkalnym pod adresem zgłaszanej nieruchomości.

6.            Złożenie w Urzędzie Gminy deklaracji uczestnictwa w projekcie - z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych decyduje kolejność zgłoszeń.

7.            Uczestnik składa  oświadczenie, że  nie posiada jakichkolwiek zaległych (wymagalnych) zobowiązań finansowych wobec Gminy Ujazd z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp. (dotyczy zobowiązań wymagalnych do dnia 31.01.2020r.)


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązani są w terminie do 18.02.2020r. złożyć w Urzędzie Gminy w Ujeździe osobiście (pokój nr 22) od poniedziałku do piątku wypełnioną i podpisaną deklarację uczestnictwa wraz z innymi wymaganymi dokumentami.


Formularze dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Ujeździe  (pokój nr 22) oraz na stronie internetowej:


  • Dokumenty do pobrania:

Prezentacja OZE

Deklaracja

Załącznik nr 1 do deklaracji zgłoszeniowej

Oświadczenie

Umowa użyczenia


Wszelkie informacje związane z projektem można uzyskać pod numerem telefonu 44 719 21 29  wew. 43 oraz w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 22.


Informacja dla mieszkańców - 2020 r.Wyświetlony: 3587

Dodany 11.02.2020 09:50:59 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.02.2020 09:50:59 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe na rok szkolny 2020/2021

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe na rok szkolny 2020/2021


Wyświetlony: 4298

Dodany 24.01.2020 13:11:17 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.01.2020 13:11:17 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie Nr 3/2020 Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów na rok szkolny 2020/2021

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów na rok szkolny 2020/2021

Regulamin pierwsza stronaWyświetlony: 4404

Dodany 24.01.2020 13:07:51 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.01.2020 13:11:30 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania znak:WA.ZUZ.3.421.1074.2019.DŁ z dnia 2020.01.10.

Zawiadomienie


Wyświetlony: 4562

Dodany 17.01.2020 11:33:30 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.01.2020 11:34:21 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o kwalifikacji wojskowej w 2020 roku

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o kwalifikacji wojskowej w 2020 roku


Wyświetlony: 4805

Dodany 13.01.2020 11:17:53 przez Michał Goździk

Autor dokumentu Michał Goździk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.01.2020 11:25:36 przez Michał Goździk

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji PGN dla Gminy Ujazd

Obwieszczenie


Wyświetlony: 6039

Dodany 16.12.2019 13:56:38 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.12.2019 13:58:42 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja o zamiarze i przyczynach likwidacji samorządowej instytucji kultury pod nazwą ''Świetlica wiejska w Bukowie''

Informacja o zamiarze i przyczynach likwidacji samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Świetlica wiejska w Bukowie"


Wyświetlony: 6895

Dodany 22.11.2019 08:03:41 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: 31.05.2020

Modyfikacja: 17.12.2019 13:06:21 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja Starosty Tomaszowskiego dot. postępowania w przedmiocie wydania decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla Euroglas Polska Sp. z o.o.

Informacja


Wyświetlony: 7435

Dodany 14.11.2019 07:44:40 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.11.2019 07:46:18 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Harmonogram godzin pracy aptek ogólnodostępnych w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, funkcjonujących na terenie Powiatu Tomaszowskiego

Harmonogram godzin pracy aptek - Powiat Tomaszowski


Wyświetlony: 7432

Dodany 12.11.2019 11:52:39 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: 01.01.2021

Modyfikacja: 12.11.2019 12:09:48 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.21.2.2019.DK z 07.11.2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 7533

Dodany 07.11.2019 13:53:08 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.11.2019 13:53:08 przez Darek Koniarz

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak WA.ZUZ.3.421.336.2019.DŁ

Zawiadomienie znak WA.ZUZ.3.421.336.2019.DŁ


Wyświetlony: 7750

Dodany 07.11.2019 07:58:56 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.11.2019 08:00:08 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak WA.ZUZ.3.421.335.2019.DŁ

Zawiadomienie znak WA.ZUZ.3.421.335.2019.DŁ


Wyświetlony: 7668

Dodany 07.11.2019 07:57:06 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.11.2019 07:59:28 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.20.8.2019.DK z 05.11.2019r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 7664

Dodany 05.11.2019 15:24:54 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.11.2019 15:24:54 przez Darek Koniarz

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.19.8.2019.DK z 05.11.2019r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 7744

Dodany 05.11.2019 15:15:41 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.11.2019 15:26:01 przez Darek Koniarz

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.14.21.2019.DK z 22.10.2019r. o zgromadzeniu materiału dowodoweg w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 8007

Dodany 28.10.2019 07:58:59 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.10.2019 08:00:56 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2019-10-14 224-2019

Wykaz


Wyświetlony: 8333

Dodany 21.10.2019 09:02:37 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.10.2019 09:05:31 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.20.6.2019.DK z 14.10.2019r. o wystąpieniu o uzgodnienia dot. postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 8556

Dodany 14.10.2019 14:54:43 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.10.2019 14:55:40 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.19.6.2019.DK z 14.10.2019r. o wystąpieniu o uzgodnienia dot. postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 8538

Dodany 14.10.2019 14:53:21 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.10.2019 14:54:21 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.18.6.2019.DK z 14.10.2019r. o wystąpieniu o uzgodnienia dot. postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 8542

Dodany 14.10.2019 14:48:46 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.10.2019 14:52:53 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz nieruchomości-lokali przeznaczonych do sprzedaży 2019-09-05 195/2019

Wykaz


Wyświetlony: 9879

Dodany 10.09.2019 09:50:37 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.09.2019 09:51:22 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 713 od km33+500 do km 38+415 w ramach zadania pn. ''Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Kurowice-Ujazd''

Obwieszczenie


Wyświetlony: 10069

Dodany 06.09.2019 11:19:06 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.09.2019 11:20:31 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o zawiadomieniu o zmianie terminu załatwienia sprawy dot. wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 713 od km 26+566 do km 28+462 do km 33+500 w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd''

Obwieszczenie


Wyświetlony: 10235

Dodany 03.09.2019 12:42:24 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.09.2019 12:42:24 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2019-08-12 172.2019

Wykaz


Wyświetlony: 11724

Dodany 12.08.2019 14:47:41 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.08.2019 10:14:34 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz nieruchomości - lokali przeznaczonych do sprzedaży 2019-07-30 166 -2019

Wykaz


Wyświetlony: 11024

Dodany 26.08.2019 09:30:04 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.08.2019 12:12:05 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.15.2.2019.DK z 17.07.2019r.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 12057

Dodany 17.07.2019 13:18:18 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.07.2019 13:18:18 przez Darek Koniarz

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd o wystąpieniu do organów uzgadniających o opinię w sprawie zmiany dec. o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie


Wyświetlony: 12314

Dodany 12.07.2019 12:05:36 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.07.2019 12:06:42 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd o wydaniu decyzji umarzającej postepowanie w sprawie zmiany dec. o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie


Wyświetlony: 12348

Dodany 12.07.2019 11:58:23 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.07.2019 12:00:03 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Wykaz


Wyświetlony: 11397

Dodany 12.08.2019 10:40:15 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.08.2019 10:44:32 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego znak:GN-V.7570.2013.2012.AP

Obwieszczenie


Wyświetlony: 12885

Dodany 03.07.2019 12:20:23 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.07.2019 12:21:04 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego znak:IR-II.7820.25.2018.MN

Obwieszczenie


Wyświetlony: 12938

Dodany 03.07.2019 12:18:14 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.07.2019 12:19:03 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Wojewody Łódzkiego znak:IR-II.7820.25.2018.AK

Zawiadomienie


Wyświetlony: 12915

Dodany 03.07.2019 12:16:47 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.07.2019 12:17:29 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego znak:IR-II.7820.25.2018.AK

Obwieszczenie


Wyświetlony: 12889

Dodany 03.07.2019 12:15:07 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.07.2019 12:16:04 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.10.10.2019.DK z 24.06.2019r.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 13203

Dodany 25.06.2019 13:59:05 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.06.2019 13:59:05 przez Darek Koniarz

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.3.15.2019.DK z 19.06.2019r.

Obwieszczenie 


Wyświetlony: 13390

Dodany 21.06.2019 12:25:52 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.06.2019 12:25:52 przez Darek Koniarz

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz nieruchomości-lokali przeznaczonych do sprzedaży 2019-06-14

Wykaz


Wyświetlony: 13908

Dodany 14.06.2019 06:46:48 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.06.2019 06:47:23 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz nieruchomości 2 lokali przeznaczonych do sprzedaży 2019-06-14

Wykaz


Wyświetlony: 13910

Dodany 14.06.2019 06:45:08 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.06.2019 06:45:53 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz_nieruchomości-lokali_przeznaczonych_do_użyczenia_2019-06-04

Wykaz


Wyświetlony: 14297

Dodany 10.06.2019 12:49:31 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.06.2019 12:50:26 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji PGN dla Gminy Ujazd

Obwieszczenie


Wyświetlony: 14365

Dodany 06.06.2019 13:46:57 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.06.2019 13:48:20 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6730.12.2.2019 z 04.06.2019r

Obwieszczenie


Wyświetlony: 14457

Dodany 05.06.2019 13:30:06 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.06.2019 13:30:55 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.10.2.2019.DK z 04.06.2019r

Obwieszczenie


Wyświetlony: 14544

Dodany 04.06.2019 15:35:45 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.06.2019 15:36:26 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.13.2.2019 z 04.06.2019r

Obwieszczenie


Wyświetlony: 14523

Dodany 04.06.2019 15:32:41 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.06.2019 15:34:05 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.9.2.2019.DK

Obwieszczenie


Wyświetlony: 14467

Dodany 04.06.2019 15:31:34 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.06.2019 15:32:19 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.11.2.2019.DK z 04.06.2019r

Obwieszczenie


Wyświetlony: 14497

Dodany 04.06.2019 15:29:58 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.06.2019 15:30:43 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji - znak WAB.6740.1.2.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Ujazd


Obwieszczenie


Wyświetlony: 15002

Dodany 17.05.2019 08:42:04 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.05.2019 11:11:55 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.8.2.2019.DK z 15.05.2019r.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 14870

Dodany 15.05.2019 13:52:35 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.05.2019 13:53:25 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji znak WAB.6740.1.2.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie


Wyświetlony: 14726

Dodany 15.05.2019 07:52:52 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.05.2019 07:52:52 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz nieruchomości - samodzielnych lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży - 09.05.2019r.

Wykaz


Wyświetlony: 15344

Dodany 10.05.2019 11:52:50 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.05.2019 15:18:53 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.7.8.2019.DK z 06.05.2019r

Obwieszczenie


Wyświetlony: 15065

Dodany 06.05.2019 13:41:28 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.05.2019 13:42:33 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zaproszenie dla rolników na szkolenie w zakresie uboju zwierząt na użytek własny

Zaproszenie


Wyświetlony: 15081

Dodany 06.05.2019 12:49:09 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.05.2019 12:50:09 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego znak: GN-V.7570.2013.2012.AP

Obwieszczenie


Wyświetlony: 15091

Dodany 06.05.2019 08:18:33 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.05.2019 08:19:22 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego znak:IR-II.7820.26.2018 zawiadamiające o zmianie terminu załatwienia sprawy dot. wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 713 od km 33+500 do km 38+415 w ramach zadania pn.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 15114

Dodany 30.04.2019 09:01:09 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.04.2019 09:01:52 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego znak:IR-II.7820.25.2018 zawiadamiające o zmianie terminu załatwienia sprawy dot. wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 713 od km 26+566 do km 28+185 i od km 28+462 do km 33+500 w ramach zadania pn.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 15110

Dodany 30.04.2019 08:56:34 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.04.2019 08:58:03 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2019-04-23_81_2019

Wykaz


Wyświetlony: 15210

Dodany 23.04.2019 15:05:37 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.04.2019 15:06:42 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2019-04-23_80_2019

Wykaz


Wyświetlony: 15176

Dodany 23.04.2019 13:47:33 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.04.2019 13:50:26 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.4.2.2019.DK z 16.04.2019r.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 15211

Dodany 16.04.2019 12:38:59 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.04.2019 12:39:42 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.3.2.2019.DK z dnia 10.04.2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 15304

Dodany 10.04.2019 14:53:58 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.04.2019 14:55:54 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6220.4.2014.R.C. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie


Wyświetlony: 15316

Dodany 01.04.2019 09:33:17 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.04.2019 09:34:13 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia rozbudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla inwestycji: "Przebudowa ulicy Sienkiewicza w miejscowości Ujazd", RIR.7011.11.2019

Ogłoszenie


Wyświetlony: 15770

Dodany 29.03.2019 08:36:34 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.03.2019 08:42:26 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia rozbudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznegodla inwestycji: "Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej i ulicy Marii Skłodowskiej - Curie w miejscowości Ujazd, RIR.7011.11.2019

Ogłoszenie


Wyświetlony: 15556

Dodany 29.03.2019 08:30:02 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.03.2019 08:41:23 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.1.15.2019.DK z dnia 26.03.2019r informująca, że w dniu 26.03.2019r. została wydana decyzja odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w Ujeździe

Obwieszczenie


Wyświetlony: 15347

Dodany 26.03.2019 13:29:09 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.03.2019 13:30:22 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie o zamierze rozpoczecia rozbudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego - "Rozbudowa drogi gminnej w m. Ujazd, ul. Przedszkolna"

Ogłoszenie


Wyświetlony: 15598

Dodany 25.03.2019 15:09:03 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.03.2019 15:10:31 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6220.3.9.2018.RC z dnia 19.03.2019r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie


Wyświetlony: 15473

Dodany 20.03.2019 11:51:44 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.03.2019 11:52:43 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6220.4.2014.RC z dnia 06.03.2019r.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 15640

Dodany 07.03.2019 11:40:32 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.03.2019 11:41:13 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Urzędu Gminy w Ujeździe przez podmioty wykonujące zawodową dzialalność lobbingową

Informacja


Wyświetlony: 15729

Dodany 25.02.2019 14:02:54 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.02.2019 14:04:15 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Tablica ogłoszeń

OGŁOSZENIA


Ogłoszenie o czwartym nieograniczonym przetargu na sprzedaż drewna o gatunku topola kanadyjska w ilości 13,39 m3

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.1.11.2019.DK z dnia 11.02.2019r. o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

WA.ZUZ.3.421.1046.2018.2019.AD_2019.01.28 - Wody Polskie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania

WA.ZUZ.3.421.1011.2018.2019.DŁ/AD_2019.01.29 - Wody Polskie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.1.6.2019.DK z dnia 04.02.2019r. o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd o przetargu na sprzedaż dz nr 338/16 obręb Ujazd

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd o przetargu na sprzedaż dz nr 269/3 i nr 1420/2 obręb PGR-Niewiadów-Mącznik i obręb Ujazd

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd o przetargu na sprzedaż dz nr 269/4 i nr 1420/3 obręb PGR-Niewiadów-Mącznik i obręb Ujazd


KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI GMINY UJAZD NA TEMAT OKREŚLENIA GRANIC OBWODÓW SZKOLNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ UJAZD

Zarządzenie NR 35/2019 Wójta Gminy Ujazd z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ujazd na temat określenia granic obwodów szkolnych publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych

FORMULARZ KONSULTACJI (w formie edytowalnej)

Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ujazd na temat określenia granic obwodów szkolnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę UjazdWykaz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 546 ust. 1 ustawy – Prawo wodne

Wykaz decyzji o warunkach zabudowy, o których mowa w art. 546 ust. 1 ustawy – Prawo wodne

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.16.13.2018.DK z dnia 03.01.2019r.o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.17.10.2018.DK z dnia 24.12.2018r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Harmonogramy odbioru odpadów w 2019 roku I półrocze

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.12.30.2016.K.K. z dnia 13.12.2018r. o wydaniu postanowienia prostującego oczywista pomyłkę