Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.16.12.2019.DK z 16.08.2019r.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 114

Dodany 16.08.2019 13:09:26 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 16.09.2019

Modyfikacja: 16.08.2019 13:09:26 przez Darek Koniarz

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.15.12.2019.DK z 16.08.2019r.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 111

Dodany 16.08.2019 13:04:09 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 16.09.2019

Modyfikacja: 16.08.2019 13:04:09 przez Darek Koniarz

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

OGŁOSZENIE O NABORZE WÓJT GMINY UJAZD OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. PROMOCJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

OGŁOSZENIE O NABORZE


WÓJT GMINY UJAZD

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

INSPEKTORA ds. PROMOCJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

W REFERACIE ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNYM

URZĘDU GMINY W UJEŹDZIEWymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: ROA.2110.5.2019.AP

Data publikacji ogłoszenia: 14 sierpnia 2019 r.

Termin składania ofert: 26 sierpnia 2019 r.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: powyżej 6%


Warunki pracy na stanowisku:

·         praca jednozmianowa,

·         narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,

·         bezpieczne warunki pracy na stanowisku,

·         stanowisko pracy znajduje się na piętrze budynku, budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu.

 

Wymagania niezbędne:

·         obywatelstwo polskie (nie przewiduje się możliwości zatrudnienia cudzoziemców),

·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

·         niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         umiejętność organizacji pracy,

·         umiejętność pracy w zespole oraz współpracy z innymi pracownikami,

·         wysoka kultura osobista,

·         wykształcenie: wyższe lub średnie,

·         w przypadku wykształcenia średniego wymagany jest minimum 5 letni staż pracy, w przypadku wykształcenia wyższego wymagany jest minimum 3 letni staż pracy,

 

Wymagania dodatkowe:

·         wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,
o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, bezpieczeństwo imprez masowych, prawo zamówień publicznych, RODO

·         umiejętność stosowania prawa w praktyce,

·         znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej,

·         komunikatywność, grzeczność, otwartość,

·         dyspozycyjność, kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność,

·         umiejętność biegłej obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,

·         dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


·         gromadzenie danych o Gminie, w tym w szczególności o istniejących na terenie Gminy zasobach gospodarczych, turystycznych, krajobrazowych itp. oraz promowanie ich na zewnątrz,

·         współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy, instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,

·         dbałość o pozytywny wizerunek Wójta/Gminy, utrzymywanie kontaktów z środkami masowego przekazu celem zamieszczania publikacji i informacji o działalności Wójta/Gminy,

·         organizowanie współpracy gminy z innymi jst w kraju  i  z zagranicą,

·         obsługa uczestnictwa Gminy Ujazd w związkach i stowarzyszeniach, których gmina jest członkiem,

·         koordynacja spraw związanych z przygotowaniem i wydawaniem pisma lokalnego „Nasza Gmina” oraz przygotowanie materiałów do druku, współdziałanie z innymi wydawnictwami /koordynacja prac
w zakresie innych publikacji wydawanych przez Gminę,

·         pisanie i redagowanie tekstów, podziękowań itp.

·         organizacja konkursów, konferencji, imprez artystycznych, rozrywkowych promujących Gminę
w środowisku lokalnym jak i poza Gminą,

·         zarządzanie mediami społecznościowymi, w tym prowadzenie portalu społecznościowego Gminy Ujazd,

·         przygotowywanie wystąpień od strony merytoryczno-technicznej,

·         udział w prowadzeniu strony internetowej gminy,

·         opracowywanie wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury, szkołami i organizacjami sportowymi, rocznych kalendarzy imprez kulturalno– sportowych oraz nadzór nad ich realizacją.

·         prowadzenie spraw związanych z udzielaniem patronatu Wójta Gminy,

·         opracowywanie koncepcji promocji gminy i kampanii promocyjnych działań podejmowanych przez gminę,


Oferta kandydata musi zawierać:

·         list motywacyjny,

·         kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

·         kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

·         kopie dokumentów potwierdzających staż pracy tj. świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania
w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,

·         osoby niepełnosprawne – kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,

·         oświadczenie kandydata  o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

·         oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         oświadczenie o wyrażeniu zgody o treści:


„ Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy w Ujeździe reprezentowany przez Wójta Gminy Ujazd adres siedziby: 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6, jako administratora, w celach rekrutacji na stanowisko inspektora ds. promocji i partycypacji społecznej. Zostałam (łem) poinformowana (y) o możliwości dostępu do swoich danych do ich sprostowania usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie wycofana zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: ugujazd@ujazd.com.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”


·         podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Pani(a) dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

 

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty)

Dokumenty zawarte z zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem „Nabór na inspektora ds. promocji i partycypacji społecznej”, należy składać osobiście w sekretariacie urzędu (pok. 1) lub przesłać na adres:


Urząd Gminy w Ujeździe

plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd

w terminie do dnia 26 sierpnia 2019 r.Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd  (datę wpływu). Dokumenty doręczone po w/w terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.


OGŁOSZENIE O NABORZE

Kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie_wzor

KLAUZULA-REKRUTACJA_PRACOWNIKÓW
Wyświetlony: 161

Dodany 14.08.2019 15:30:27 przez Dratwa Grzegorz

Autor dokumentu Dratwa Grzegorz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.08.2019 15:41:59 przez Grzegorz Dratwa

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.17.6.2019.DK z 14.08.2019r.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 149

Dodany 14.08.2019 15:24:40 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 16.09.2019

Modyfikacja: 14.08.2019 15:24:40 przez Darek Koniarz

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.12.9.2019.DK z 13.08.2019r.

Obwieszczenia


Wyświetlony: 179

Dodany 13.08.2019 14:25:13 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 13.09.2019

Modyfikacja: 13.08.2019 14:25:13 przez Darek Koniarz

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2019-08-12 171.2019

Wykaz


Wyświetlony: 230

Dodany 12.08.2019 14:47:41 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.08.2019 14:48:44 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO


IR-II.7820.25.2018.AK


 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY ŁÓDZKIEGO


            Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi przeprowadza ponowną procedurę oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 713 od km 26+566 do km 28+185 i od km 28+462 do km 33+500 w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Kurowice – Ujazd”.


            Dokumentacja ww. przedsięwzięcia udostępniona jest do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25, w godzinach 730-1530, pokój 1117, tel. 42 66 50 381.


            Wnioski i uwagi można składać w siedzibie lub na adres RDOŚ w Łodzi, bądź Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w terminie od dnia 12.08.2019 r. do dnia 11.09.2019 r.


 


Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Marek Jacek Michalak
Dyrektor Wydziału

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

(dokument podpisany elektronicznie)


 Wyświetlony: 282

Dodany 09.08.2019 14:25:17 przez Dratwa Grzegorz

Autor dokumentu Dratwa Grzegorz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.08.2019 14:27:00 przez Grzegorz Dratwa

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

OGŁASZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 


WÓJT GMINY UJAZD


OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO


Podinspektora ds. funduszy inwestycyjnych


W REFERACIE INWESTYCJI I ROZWOJU URZĘDU GMINY W UJEŹDZIEWymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: ROA.2110.4.2019.AP

Data publikacji ogłoszenia: 09 sierpnia 2019 r.

Termin składania ofert: 21 sierpnia 2019 r.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: powyżej 6%


Warunki pracy na stanowisku:

·         praca jednozmianowa,

·         narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,

·         bezpieczne warunki pracy na stanowisku,

·         stanowisko pracy znajduje się na piętrze budynku, budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu.


Wymagania niezbędne:

·         obywatelstwo polskie (nie przewiduje się możliwości zatrudnienia cudzoziemców),

·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

·         niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         umiejętność organizacji pracy,

·         umiejętność pracy w zespole oraz współpracy z innymi pracownikami,

·         wysoka kultura osobista,

·         wykształcenie: wyższe lub średnie,

·         w przypadku wykształcenia średniego wymagany jest minimum 3 letni staż pracy,


Wymagania dodatkowe:

  • ·     wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, prawo zamówień publicznych, RODO
  • ·     umiejętność stosowania prawa w praktyce,
  • ·     znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej,
  • ·     komunikatywność, grzeczność, otwartość,
  • ·     dyspozycyjność, kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność,
  • ·     umiejętność biegłej obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
  • ·   dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z pozyskiwanie funduszy    zewnętrznych  lub staż zawodowy w JST lub publicznej instytucji finansowej


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

·      przygotowanie inwestycji realizowanych z udziałem pozyskanych funduszy zewnętrznych;

·   prowadzenie bazy danych i analiza dostępnych źródeł współfinansowania projektów z funduszy i programów pomocowych Unii Europejskiej i innych zewnętrznych źródeł finansowych;

·   inicjowanie i przygotowywanie prac, dotyczących pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych (unijnych, z budżetu Państwa, samorządu wojewódzkiego, samorządu powiatowego, fundacji i innych pozabudżetowych);

·   współpraca z organizacjami i instytucjami – lokalnymi, regionalnymi, krajowymi oraz europejskimi – w celu pozyskiwania i wykorzystywania funduszy na realizację zadań publicznych;

·     monitorowanie zmian w regulacjach, związanych z pozyskiwaniem funduszy Unii Europejskiej;

·     monitorowanie bieżących informacji, związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych;

·     przygotowywanie, kompletowanie i składanie wniosków o finansowanie przygotowywanych projektów;

·  monitorowanie i nadzorowanie złożonych wniosków o dofinansowanie projektów ze środków pomocowych;

·  powadzenie projektów i sprawozdawczości oraz rozliczanie otrzymanych zewnętrznych środków pomocowych;

·     prowadzenie ewidencji umów o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Unii Europejskiej oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania;

·    analizowanie i opiniowanie projektów krajowych i regionalnych dokumentów, związanych z rozwojem regionalnym i lokalnym oraz projektów aktów prawnych z tego zakresu;

·  prowadzenie doradztwa dla jednostek organizacyjnych gminy w zakresie korzystania z funduszy europejskich;

·   udział przy odbiorze końcowym i rozliczaniu wykonanego zadania, przekazanie dokumentacji do Referatu Budżetu i Finansów,


Oferta kandydata musi zawierać:

·         list motywacyjny,

·        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

·         kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

·         kopie dokumentów potwierdzających staż pracy tj. świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania
    w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,

·      osoby niepełnosprawne – kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza       korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,

·     oświadczenie kandydata  o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

·      oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         oświadczenie o wyrażeniu zgody o treści:


„ Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy w Ujeździe reprezentowany przez Wójta Gminy Ujazd adres siedziby: 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6, jako administratora, w celach rekrutacji na stanowisko podinspektora ds. funduszy inwestycyjnych. Zostałam (łem) poinformowana (y) o możliwości dostępu do swoich danych do ich sprostowania usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie wycofana zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: ugujazd@ujazd.com.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”


·         podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.


Pani(a) dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.


Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty)

Dokumenty zawarte z zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem „Nabór na podinspektora ds. funduszy inwestycyjnych”, należy składać osobiście w sekretariacie urzędu (pok. 1) lub przesłać na adres:


Urząd Gminy w Ujeździe


plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd


w terminie do dnia 21 sierpnia 2019 r.


 


Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd  (datę wpływu). Dokumenty doręczone po w/w terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.


Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie_wzor

KLAUZULA-REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

Wyświetlony: 314

Dodany 09.08.2019 13:25:19 przez Dratwa Grzegorz

Autor dokumentu Dratwa Grzegorz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.08.2019 14:17:06 przez Grzegorz Dratwa

Historia zmian [9]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.17.2.2019.DK z 09.08.2019r.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 310

Dodany 09.08.2019 10:44:53 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 09.09.2019

Modyfikacja: 09.08.2019 10:44:53 przez Darek Koniarz

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.13.11.2019.DK z 08.08.2019r.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 343

Dodany 08.08.2019 15:21:36 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 09.09.2019

Modyfikacja: 08.08.2019 15:24:32 przez Darek Koniarz

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.9.12.2019.DK z 29.07.2019r.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 570

Dodany 01.08.2019 10:42:00 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 30.09.2019

Modyfikacja: 01.08.2019 10:42:00 przez Darek Koniarz

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 29 lipca 2019 roku o przyznaniu nagrody pieniężnej

Ogłoszenie


Wyświetlony: 707

Dodany 29.07.2019 12:27:58 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.07.2019 12:27:58 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.16.10.2019.DK z 26.07.2019r.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 779

Dodany 26.07.2019 15:21:52 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 26.08.2019

Modyfikacja: 29.07.2019 12:32:07 przez Darek Koniarz

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.15.10.2019.DK z 26.07.2019r.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 748

Dodany 26.07.2019 15:14:10 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 26.08.2019

Modyfikacja: 26.07.2019 15:14:10 przez Darek Koniarz

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.15.2.2019.DK z 17.07.2019r.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 970

Dodany 17.07.2019 13:18:18 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.07.2019 13:18:18 przez Darek Koniarz

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd o wystąpieniu do organów uzgadniających o opinię w sprawie zmiany dec. o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie


Wyświetlony: 1106

Dodany 12.07.2019 12:05:36 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.07.2019 12:06:42 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd o wydaniu decyzji umarzającej postepowanie w sprawie zmiany dec. o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie


Wyświetlony: 1108

Dodany 12.07.2019 11:58:23 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.07.2019 12:00:03 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]