Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.5.2020.DK z 04.06.2020r. o opracowaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wystąpieniu o uzgodnienia

Obwieszczenie


Wyświetlony: 8

Dodany 04.06.2020 15:03:09 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 03.07.2020

Modyfikacja: 04.06.2020 15:03:09 przez Darek Koniarz

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.5.2020.DK z 03.06.2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 52

Dodany 03.06.2020 15:07:55 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 02.07.2020

Modyfikacja: 03.06.2020 15:07:55 przez Darek Koniarz

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-06-03 75/2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Wyświetlony: 81

Dodany 03.06.2020 14:06:20 przez Grzegorz Dratwa

Autor dokumentu Grzegorz Dratwa

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.06.2020 14:09:30 przez Grzegorz Dratwa

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja Wójta Gminy Ujazd o sporządzeniu spisu wyborców

 

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

(Dz. U. z 2019 r. poz. 684 oraz 1504)

informuję, iż został sporządzony spis wyborców Gminy Ujazd dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

W dniach od 20 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r. można sprawdzić, czy wyborca został uwzględniony w spisie wyborców pod numerem telefonu 44 719 21 29 wew. 22

oraz w godzinach pracy urzędu tj:

pn. śr. czw.pt  7:30 – 15:30

wt. 8:30– 16:30

Referat Spraw Obywatelskich pok. nr 9

 

Na podstawie art. 37 ww. ustawy na nieprawidłowości sporządzenia spisu mogą być wnoszone reklamacje

 

 

                                                                                                                                        Wójt Gminy Ujazd

                                                                                                

                                                                                                                                            /-/ Artur Pawlak


Informacja Wójta Gminy Ujazd o sporządzeniu spisu wyborców


Wyświetlony: 1449

Dodany 21.04.2020 10:38:20 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.04.2020 10:38:20 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

UCHWAŁA NR XXIII/202/20 RADY GMINY UJAZD z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)

UCHWAŁA NR XXIII/202/20 RADY GMINY UJAZD z dnia 10 kwietnia 2020 r.Wyświetlony: 1810

Dodany 10.04.2020 13:29:05 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.05.2020 08:01:07 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr XXIII/201/20 Rady Gminy Ujazd z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)

UCHWAŁA NR XXIII/201/20 RADY GMINY UJAZD z dnia 10 kwietnia2020 r.


Wyświetlony: 1814

Dodany 10.04.2020 13:23:50 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.05.2020 08:00:41 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wytyczne Ministra Klimatu I Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

Wytyczne


Wyświetlony: 1898

Dodany 08.04.2020 10:13:32 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.04.2020 10:55:55 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.2.11.2020.DK z 19.03.2020r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 2478

Dodany 19.03.2020 10:56:21 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.03.2020 10:56:57 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RPG.6220.4.5.2019.R.C. dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Ujazd II” o mocy do 1MW” na działce nr ewid. 48 obręb geodezyjny Bronisławów, gmina Ujazd.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 2456

Dodany 19.03.2020 10:55:12 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.03.2020 10:55:50 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RPG.6220.3.5.2019.R.C. dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Ujazd I” o mocy do 1MW” na działce nr ewid. 4 obręb geodezyjny Przesiadłów, gmina Ujazd.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 2468

Dodany 19.03.2020 10:53:24 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.03.2020 10:54:16 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Zarządu Województwa Łódzkiego o udostępnieniu społeczeństwu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Załączniki:

1. Obwieszczenie pył i B(a)P

2. Klauzula informacyjna pył i B(a)P


Poniżej znajduje się link do projektu uchwały, obwieszczenia i klauzuli informacyjnej.

http://powietrze.lodzkie.pl/images/PLIKI/rozne/projekt%20uchwa%C5%82y%20SW%C5%81%20pu%C5%82%20i%20B%28a%29P.7z


Wyświetlony: 2500

Dodany 18.03.2020 14:39:07 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.03.2020 14:40:22 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Odnawialne źródła energii w Gminie Ujazd - etap II


Szanowni Państwo,


Wójt Gminy Ujazd informuje, że do dnia 18 lutego 2020 roku będzie prowadzony nabór mieszkańców Gminy zainteresowanych udziałem w projekcie pozwalającym na dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne Źródła Energii.


W ramach projektu Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych netto zakupu i montażu:

1.            Instalacji kolektorów słonecznych służących do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii słonecznej. Wykonywana instalacja uwzględnia zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową, szacowane na podstawie liczby osób/użytkowników zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym oraz rocznego zużycia wody,

2.            Instalacji fotowoltaicznych zamieniająca energię promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego. Instalacja służy do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego. Wykonywana instalacja uwzględnia zapotrzebowanie na energię elektryczną na podstawie rocznego zużycia energii elektrycznej.

3.            Wymiany kotłów opalanych węglem na piec opalany biomasą (pellet) spełniający warunki techniczne dla kotła co najmniej klasy 5. Głównym celem wymiany pieców jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji.Wstępne warunki uczestnictwa:

1.            Łączna moc instalacji fotowoltaicznych nie może przekroczyć 6,5 kWp.

2.            Uczestnik musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości oraz wyraża zgodę na użyczenie Gminie Ujazd nieruchomości w celu wykonania dokumentacji projektowej oraz na cele realizacji projektu.

3.            Uczestnik wyraża zgodę na to, że przez okres trwałości projektu tj. 5 lat od daty zakończenia projektu,  instalacja powstała w jego wyniku będzie własnością Gminy Ujazd, a po zakończeniu tego okresu zostanie mu przekazana w sposób ustalony w terminie późniejszym na podstawie odrębnej umowy.

4.            Uczestnik deklaruje udział finansowy w kosztach realizacji projektu tj. Mieszkaniec ponosi koszt wykonania dokumentacji projektowej instalacji urządzenia  ok. 1 800,00 zł. (do 28.02.2020 r.). Wysokość jaką poniesie gospodarstwo domowe to 15 % kosztów netto (zakupu instalacji) + podatek Vat 8% od wkładu własnego oraz wszystkie niezbędne koszty niekwalifikowane związane z zakupem i montażem wybranej instalacji. Mieszkaniec we własnym zakresie i na własny koszt wykona wszelkie prace przygotowawcze i remontowe, które wykraczają poza zakres odtworzeniowy, a są niezbędne do pełnej instalacji urządzeń (np. wykonanie części niekwalifikowanych instalacji, przeróbek instalacji co, cwu, wentylacyjnej, wkładu kominowego, zakup grzałki itp.). Ostateczna wysokość udziału finansowego w kosztach zostanie ustalona w umowie wewnątrz projektowej zawieranej z Mieszkańcem po uzyskaniu dofinansowania przez Gminę oraz po procedurze przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych.Realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.

5.            Uczestnik składa oświadczenie o nieprowadzeniu działalność gospodarczej, rolniczej oraz agroturystyki w budynku mieszkalnym pod adresem zgłaszanej nieruchomości.

6.            Złożenie w Urzędzie Gminy deklaracji uczestnictwa w projekcie - z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych decyduje kolejność zgłoszeń.

7.            Uczestnik składa  oświadczenie, że  nie posiada jakichkolwiek zaległych (wymagalnych) zobowiązań finansowych wobec Gminy Ujazd z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp. (dotyczy zobowiązań wymagalnych do dnia 31.01.2020r.)


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązani są w terminie do 18.02.2020r. złożyć w Urzędzie Gminy w Ujeździe osobiście (pokój nr 22) od poniedziałku do piątku wypełnioną i podpisaną deklarację uczestnictwa wraz z innymi wymaganymi dokumentami.


Formularze dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Ujeździe  (pokój nr 22) oraz na stronie internetowej:


  • Dokumenty do pobrania:

Prezentacja OZE

Deklaracja

Załącznik nr 1 do deklaracji zgłoszeniowej

Oświadczenie

Umowa użyczenia


Wszelkie informacje związane z projektem można uzyskać pod numerem telefonu 44 719 21 29  wew. 43 oraz w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 22.


Informacja dla mieszkańców - 2020 r.Wyświetlony: 3813

Dodany 11.02.2020 09:50:59 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.02.2020 09:50:59 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe na rok szkolny 2020/2021

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe na rok szkolny 2020/2021


Wyświetlony: 4523

Dodany 24.01.2020 13:11:17 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.01.2020 13:11:17 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie Nr 3/2020 Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów na rok szkolny 2020/2021

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów na rok szkolny 2020/2021

Regulamin pierwsza stronaWyświetlony: 4633

Dodany 24.01.2020 13:07:51 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.01.2020 13:11:30 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania znak:WA.ZUZ.3.421.1074.2019.DŁ z dnia 2020.01.10.

Zawiadomienie


Wyświetlony: 4796

Dodany 17.01.2020 11:33:30 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.01.2020 11:34:21 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o kwalifikacji wojskowej w 2020 roku

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o kwalifikacji wojskowej w 2020 roku


Wyświetlony: 5038

Dodany 13.01.2020 11:17:53 przez Michał Goździk

Autor dokumentu Michał Goździk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.01.2020 11:25:36 przez Michał Goździk

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji PGN dla Gminy Ujazd

Obwieszczenie


Wyświetlony: 6271

Dodany 16.12.2019 13:56:38 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.12.2019 13:58:42 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja Starosty Tomaszowskiego dot. postępowania w przedmiocie wydania decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla Euroglas Polska Sp. z o.o.

Informacja


Wyświetlony: 7670

Dodany 14.11.2019 07:44:40 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.11.2019 07:46:18 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Harmonogram godzin pracy aptek ogólnodostępnych w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, funkcjonujących na terenie Powiatu Tomaszowskiego

Harmonogram godzin pracy aptek - Powiat Tomaszowski


Wyświetlony: 7665

Dodany 12.11.2019 11:52:39 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: 01.01.2021

Modyfikacja: 12.11.2019 12:09:48 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.21.2.2019.DK z 07.11.2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 7757

Dodany 07.11.2019 13:53:08 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.11.2019 13:53:08 przez Darek Koniarz

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak WA.ZUZ.3.421.336.2019.DŁ

Zawiadomienie znak WA.ZUZ.3.421.336.2019.DŁ


Wyświetlony: 7979

Dodany 07.11.2019 07:58:56 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.11.2019 08:00:08 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak WA.ZUZ.3.421.335.2019.DŁ

Zawiadomienie znak WA.ZUZ.3.421.335.2019.DŁ


Wyświetlony: 7899

Dodany 07.11.2019 07:57:06 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.11.2019 07:59:28 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.20.8.2019.DK z 05.11.2019r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 7888

Dodany 05.11.2019 15:24:54 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.11.2019 15:24:54 przez Darek Koniarz

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.19.8.2019.DK z 05.11.2019r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 7975

Dodany 05.11.2019 15:15:41 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.11.2019 15:26:01 przez Darek Koniarz

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.14.21.2019.DK z 22.10.2019r. o zgromadzeniu materiału dowodoweg w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 8233

Dodany 28.10.2019 07:58:59 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.10.2019 08:00:56 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2019-10-14 224-2019

Wykaz


Wyświetlony: 8558

Dodany 21.10.2019 09:02:37 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.10.2019 09:05:31 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.20.6.2019.DK z 14.10.2019r. o wystąpieniu o uzgodnienia dot. postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 8781

Dodany 14.10.2019 14:54:43 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.10.2019 14:55:40 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.19.6.2019.DK z 14.10.2019r. o wystąpieniu o uzgodnienia dot. postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 8765

Dodany 14.10.2019 14:53:21 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.10.2019 14:54:21 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.18.6.2019.DK z 14.10.2019r. o wystąpieniu o uzgodnienia dot. postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 8772

Dodany 14.10.2019 14:48:46 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.10.2019 14:52:53 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz nieruchomości-lokali przeznaczonych do sprzedaży 2019-09-05 195/2019

Wykaz


Wyświetlony: 10105

Dodany 10.09.2019 09:50:37 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.09.2019 09:51:22 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 713 od km33+500 do km 38+415 w ramach zadania pn. ''Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Kurowice-Ujazd''

Obwieszczenie


Wyświetlony: 10295

Dodany 06.09.2019 11:19:06 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.09.2019 11:20:31 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o zawiadomieniu o zmianie terminu załatwienia sprawy dot. wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 713 od km 26+566 do km 28+462 do km 33+500 w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd''

Obwieszczenie


Wyświetlony: 10460

Dodany 03.09.2019 12:42:24 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.09.2019 12:42:24 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2019-08-12 172.2019

Wykaz


Wyświetlony: 11960

Dodany 12.08.2019 14:47:41 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.08.2019 10:14:34 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz nieruchomości - lokali przeznaczonych do sprzedaży 2019-07-30 166 -2019

Wykaz


Wyświetlony: 11254

Dodany 26.08.2019 09:30:04 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.08.2019 12:12:05 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.15.2.2019.DK z 17.07.2019r.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 12281

Dodany 17.07.2019 13:18:18 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.07.2019 13:18:18 przez Darek Koniarz

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd o wystąpieniu do organów uzgadniających o opinię w sprawie zmiany dec. o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie


Wyświetlony: 12539

Dodany 12.07.2019 12:05:36 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.07.2019 12:06:42 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd o wydaniu decyzji umarzającej postepowanie w sprawie zmiany dec. o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie


Wyświetlony: 12578

Dodany 12.07.2019 11:58:23 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.07.2019 12:00:03 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Wykaz


Wyświetlony: 11622

Dodany 12.08.2019 10:40:15 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.08.2019 10:44:32 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego znak:GN-V.7570.2013.2012.AP

Obwieszczenie


Wyświetlony: 13112

Dodany 03.07.2019 12:20:23 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.07.2019 12:21:04 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego znak:IR-II.7820.25.2018.MN

Obwieszczenie


Wyświetlony: 13164

Dodany 03.07.2019 12:18:14 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.07.2019 12:19:03 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Wojewody Łódzkiego znak:IR-II.7820.25.2018.AK

Zawiadomienie


Wyświetlony: 13147

Dodany 03.07.2019 12:16:47 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.07.2019 12:17:29 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego znak:IR-II.7820.25.2018.AK

Obwieszczenie


Wyświetlony: 13120

Dodany 03.07.2019 12:15:07 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.07.2019 12:16:04 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.10.10.2019.DK z 24.06.2019r.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 13425

Dodany 25.06.2019 13:59:05 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.06.2019 13:59:05 przez Darek Koniarz

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.3.15.2019.DK z 19.06.2019r.

Obwieszczenie 


Wyświetlony: 13615

Dodany 21.06.2019 12:25:52 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.06.2019 12:25:52 przez Darek Koniarz

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz nieruchomości-lokali przeznaczonych do sprzedaży 2019-06-14

Wykaz


Wyświetlony: 14135

Dodany 14.06.2019 06:46:48 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.06.2019 06:47:23 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz nieruchomości 2 lokali przeznaczonych do sprzedaży 2019-06-14

Wykaz


Wyświetlony: 14140

Dodany 14.06.2019 06:45:08 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.06.2019 06:45:53 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz_nieruchomości-lokali_przeznaczonych_do_użyczenia_2019-06-04

Wykaz


Wyświetlony: 14529

Dodany 10.06.2019 12:49:31 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.06.2019 12:50:26 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji PGN dla Gminy Ujazd

Obwieszczenie


Wyświetlony: 14592

Dodany 06.06.2019 13:46:57 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.06.2019 13:48:20 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6730.12.2.2019 z 04.06.2019r

Obwieszczenie


Wyświetlony: 14681

Dodany 05.06.2019 13:30:06 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.06.2019 13:30:55 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.10.2.2019.DK z 04.06.2019r

Obwieszczenie


Wyświetlony: 14774

Dodany 04.06.2019 15:35:45 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.06.2019 15:36:26 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.13.2.2019 z 04.06.2019r

Obwieszczenie


Wyświetlony: 14753

Dodany 04.06.2019 15:32:41 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.06.2019 15:34:05 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.9.2.2019.DK

Obwieszczenie


Wyświetlony: 14697

Dodany 04.06.2019 15:31:34 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.06.2019 15:32:19 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.11.2.2019.DK z 04.06.2019r

Obwieszczenie


Wyświetlony: 14725

Dodany 04.06.2019 15:29:58 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.06.2019 15:30:43 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji - znak WAB.6740.1.2.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Ujazd


Obwieszczenie


Wyświetlony: 15233

Dodany 17.05.2019 08:42:04 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.05.2019 11:11:55 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.8.2.2019.DK z 15.05.2019r.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 15098

Dodany 15.05.2019 13:52:35 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.05.2019 13:53:25 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji znak WAB.6740.1.2.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie


Wyświetlony: 14950

Dodany 15.05.2019 07:52:52 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.05.2019 07:52:52 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz nieruchomości - samodzielnych lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży - 09.05.2019r.

Wykaz


Wyświetlony: 15577

Dodany 10.05.2019 11:52:50 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.05.2019 15:18:53 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.7.8.2019.DK z 06.05.2019r

Obwieszczenie


Wyświetlony: 15297

Dodany 06.05.2019 13:41:28 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.05.2019 13:42:33 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zaproszenie dla rolników na szkolenie w zakresie uboju zwierząt na użytek własny

Zaproszenie


Wyświetlony: 15310

Dodany 06.05.2019 12:49:09 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.05.2019 12:50:09 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego znak: GN-V.7570.2013.2012.AP

Obwieszczenie


Wyświetlony: 15322

Dodany 06.05.2019 08:18:33 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.05.2019 08:19:22 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego znak:IR-II.7820.26.2018 zawiadamiające o zmianie terminu załatwienia sprawy dot. wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 713 od km 33+500 do km 38+415 w ramach zadania pn.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 15339

Dodany 30.04.2019 09:01:09 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.04.2019 09:01:52 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego znak:IR-II.7820.25.2018 zawiadamiające o zmianie terminu załatwienia sprawy dot. wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 713 od km 26+566 do km 28+185 i od km 28+462 do km 33+500 w ramach zadania pn.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 15343

Dodany 30.04.2019 08:56:34 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.04.2019 08:58:03 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2019-04-23_81_2019

Wykaz


Wyświetlony: 15435

Dodany 23.04.2019 15:05:37 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.04.2019 15:06:42 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2019-04-23_80_2019

Wykaz


Wyświetlony: 15403

Dodany 23.04.2019 13:47:33 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.04.2019 13:50:26 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.4.2.2019.DK z 16.04.2019r.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 15438

Dodany 16.04.2019 12:38:59 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.04.2019 12:39:42 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.3.2.2019.DK z dnia 10.04.2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 15532

Dodany 10.04.2019 14:53:58 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.04.2019 14:55:54 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6220.4.2014.R.C. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie


Wyświetlony: 15547

Dodany 01.04.2019 09:33:17 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.04.2019 09:34:13 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia rozbudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla inwestycji: "Przebudowa ulicy Sienkiewicza w miejscowości Ujazd", RIR.7011.11.2019

Ogłoszenie


Wyświetlony: 16006

Dodany 29.03.2019 08:36:34 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.03.2019 08:42:26 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia rozbudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznegodla inwestycji: "Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej i ulicy Marii Skłodowskiej - Curie w miejscowości Ujazd, RIR.7011.11.2019

Ogłoszenie


Wyświetlony: 15788

Dodany 29.03.2019 08:30:02 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.03.2019 08:41:23 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.1.15.2019.DK z dnia 26.03.2019r informująca, że w dniu 26.03.2019r. została wydana decyzja odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w Ujeździe

Obwieszczenie


Wyświetlony: 15576

Dodany 26.03.2019 13:29:09 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.03.2019 13:30:22 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie o zamierze rozpoczecia rozbudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego - "Rozbudowa drogi gminnej w m. Ujazd, ul. Przedszkolna"

Ogłoszenie


Wyświetlony: 15830

Dodany 25.03.2019 15:09:03 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.03.2019 15:10:31 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6220.3.9.2018.RC z dnia 19.03.2019r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie


Wyświetlony: 15704

Dodany 20.03.2019 11:51:44 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.03.2019 11:52:43 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6220.4.2014.RC z dnia 06.03.2019r.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 15873

Dodany 07.03.2019 11:40:32 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.03.2019 11:41:13 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Urzędu Gminy w Ujeździe przez podmioty wykonujące zawodową dzialalność lobbingową

Informacja


Wyświetlony: 15957

Dodany 25.02.2019 14:02:54 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.02.2019 14:04:15 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Tablica ogłoszeń

OGŁOSZENIA


Ogłoszenie o czwartym nieograniczonym przetargu na sprzedaż drewna o gatunku topola kanadyjska w ilości 13,39 m3

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.1.11.2019.DK z dnia 11.02.2019r. o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

WA.ZUZ.3.421.1046.2018.2019.AD_2019.01.28 - Wody Polskie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania

WA.ZUZ.3.421.1011.2018.2019.DŁ/AD_2019.01.29 - Wody Polskie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.1.6.2019.DK z dnia 04.02.2019r. o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd o przetargu na sprzedaż dz nr 338/16 obręb Ujazd

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd o przetargu na sprzedaż dz nr 269/3 i nr 1420/2 obręb PGR-Niewiadów-Mącznik i obręb Ujazd

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd o przetargu na sprzedaż dz nr 269/4 i nr 1420/3 obręb PGR-Niewiadów-Mącznik i obręb Ujazd