Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.13.7.2019.DK z 24.06.2019r.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 127

Dodany 25.06.2019 14:14:46 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 25.07.2019

Modyfikacja: 25.06.2019 14:14:46 przez Darek Koniarz

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.12.6.2019.DK z 24.06.2019r.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 124

Dodany 25.06.2019 14:10:05 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 25.07.2019

Modyfikacja: 25.06.2019 14:10:05 przez Darek Koniarz

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.11.10.2019.DK z 24.06.2019r.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 128

Dodany 25.06.2019 14:04:14 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 25.07.2019

Modyfikacja: 25.06.2019 14:04:14 przez Darek Koniarz

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.10.10.2019.DK z 24.06.2019r.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 133

Dodany 25.06.2019 13:59:05 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.06.2019 13:59:05 przez Darek Koniarz

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.9.9.2019.DK z 21.06.2019r.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 326

Dodany 21.06.2019 14:04:54 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 23.07.2019

Modyfikacja: 21.06.2019 14:04:54 przez Darek Koniarz

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.7.12.2019.DK z 19.06.2019r.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 324

Dodany 21.06.2019 13:01:37 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 23.07.2019

Modyfikacja: 21.06.2019 13:01:37 przez Darek Koniarz

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.6.11.2019.DK z 19.06.2019r.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 332

Dodany 21.06.2019 12:48:17 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 23.07.2019

Modyfikacja: 21.06.2019 13:11:13 przez Darek Koniarz

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.3.15.2019.DK z 19.06.2019r.

Obwieszczenie 


Wyświetlony: 330

Dodany 21.06.2019 12:25:52 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.06.2019 12:25:52 przez Darek Koniarz

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.4.10.2019.DK z 17.06.2019r.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 531

Dodany 18.06.2019 07:29:01 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: 18.07.2019

Modyfikacja: 18.06.2019 10:40:18 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz nieruchomości-lokali przeznaczonych do sprzedaży 2019-06-14

Wykaz


Wyświetlony: 645

Dodany 14.06.2019 06:46:48 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.06.2019 06:47:23 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz nieruchomości 2 lokali przeznaczonych do sprzedaży 2019-06-14

Wykaz


Wyświetlony: 646

Dodany 14.06.2019 06:45:08 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.06.2019 06:45:53 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.8.8.2019.DK z 10.06.2019r.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 934

Dodany 10.06.2019 13:18:01 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 10.07.2019

Modyfikacja: 10.06.2019 13:24:45 przez Darek Koniarz

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz_nieruchomości-lokali_przeznaczonych_do_użyczenia_2019-06-04

Wykaz


Wyświetlony: 933

Dodany 10.06.2019 12:49:31 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.06.2019 12:50:26 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych i inwestycji

WÓJT GMINY UJAZD

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

PODINSPEKTORA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I INWESTYCJI

W REFERACIE INWESTYCJI I ROZWOJU URZĘDU GMINY W UJEŹDZIEWymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: ROA.2110.3.2019.AP

Data publikacji ogłoszenia: 7 czerwca 2019 r.

Termin składania ofert: 21 czerwca 2019 r.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: powyżej 6%


Warunki pracy na stanowisku:

 • praca jednozmianowa,
 • narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,
 • bezpieczne warunki pracy na stanowisku,
 • stanowisko pracy znajduje się na piętrze budynku, budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (nie przewiduje się możliwości zatrudnienia cudzoziemców),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: wyższe lub średnie,
 • w przypadku wykształcenia średniego wymagany jest minimum 3 letni staż pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, prawo zamówień publicznych, RODO
 • znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej, kodeksu postępowania administracyjnego,
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • dyspozycyjność, kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych poniżej 30 tyś. EURO zgodnie z regulaminem zamówień publicznych Gminy Ujazd,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do rozliczenia finansowego inwestycji i remontów,
 • udział w odbiorach końcowych i rozliczaniu wykonanych zadań, przekazywanie dokumentacji do Referatu Budżetu i Finansów,
 • pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu procedur postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Gminę Ujazd zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, w tym w szczególności przygotowanie dokumentacji przetargowej.

Oferta musi zawierać:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy tj. świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • osoby niepełnosprawne – kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • oświadczenie kandydata  o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgodę o treści: „ Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy w Ujeździe reprezentowany przez Wójta Gminy Ujazd adres siedziby: 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6, jako administratora, w celach rekrutacji na stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych i inwestycji. Zostałam (łem) poinformowana (y) o możliwości dostępu do swoich danych do ich sprostowania usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie wycofana zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: ugujazd@ujazd.com.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”
 • podpisaną klauzulę informacyjną.

 Pani(a) dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. 

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty) 

Dokumenty zawarte z zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem „Nabór na podinspektora ds. zamówień publicznych i inwestycji”, należy składać osobiście w sekretariacie urzędu (pok. 1) lub przesłać na adres:

 Urząd Gminy w Ujeździe

plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd

w terminie do dnia 21 czerwca 2019 r.

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd  (datę wpływu). Dokumenty doręczone po w/w terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.


Kwestionariusz osobowy

Klauzula rekrutacyjna

Ogłoszenie o naborze

Wyświetlony: 1051

Dodany 07.06.2019 13:53:00 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.06.2019 15:21:31 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji PGN dla Gminy Ujazd

Obwieszczenie


Wyświetlony: 1051

Dodany 06.06.2019 13:46:57 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.06.2019 13:48:20 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6730.12.2.2019 z 04.06.2019r

Obwieszczenie


Wyświetlony: 1111

Dodany 05.06.2019 13:30:06 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.06.2019 13:30:55 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Spotkanie informacyjne „Przedsiębiorco, rozwiń swoją firmę – pozyskaj środki unijne"

Zaproszenie


Wyświetlony: 1194

Dodany 04.06.2019 15:54:19 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.06.2019 15:56:42 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.10.2.2019.DK z 04.06.2019r

Obwieszczenie


Wyświetlony: 1176

Dodany 04.06.2019 15:35:45 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.06.2019 15:36:26 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.13.2.2019 z 04.06.2019r

Obwieszczenie


Wyświetlony: 1170

Dodany 04.06.2019 15:32:41 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.06.2019 15:34:05 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.9.2.2019.DK

Obwieszczenie


Wyświetlony: 1167

Dodany 04.06.2019 15:31:34 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.06.2019 15:32:19 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.11.2.2019.DK z 04.06.2019r

Obwieszczenie


Wyświetlony: 1166

Dodany 04.06.2019 15:29:58 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.06.2019 15:30:43 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego znak: IR-I.746.25.2019.KN

Obwieszczenie


Wyświetlony: 1302

Dodany 31.05.2019 10:59:53 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.05.2019 11:00:23 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.7.10.2019.DK z dnia 28.05.2019r.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 1469

Dodany 28.05.2019 13:31:40 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: 01.07.2019

Modyfikacja: 28.05.2019 13:33:25 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 114/2019 Wójta Gminy Ujazd w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe

Zarządzenie


Wyświetlony: 1512

Dodany 20.05.2019 15:30:49 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.05.2019 15:30:49 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 113/2019 Wójta Gminy Ujazd z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiedlu Niewiadów im. Polskich Olimpijczyków

Zarządzenie


Wyświetlony: 1544

Dodany 20.05.2019 15:27:59 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.05.2019 15:31:11 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 17 maja 2019 r. o przyznaniu nagrody pieniężnej

Ogłoszenie


Wyświetlony: 1533

Dodany 20.05.2019 10:35:08 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.05.2019 10:35:08 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji - znak WAB.6740.1.2.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Ujazd


Obwieszczenie


Wyświetlony: 1616

Dodany 17.05.2019 08:42:04 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.05.2019 11:11:55 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.8.2.2019.DK z 15.05.2019r.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 1641

Dodany 15.05.2019 13:52:35 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.05.2019 13:53:25 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji znak WAB.6740.1.2.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie


Wyświetlony: 1628

Dodany 15.05.2019 07:52:52 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.05.2019 07:52:52 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz nieruchomości - samodzielnych lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży - 09.05.2019r.

Wykaz


Wyświetlony: 1767

Dodany 10.05.2019 11:52:50 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.05.2019 15:18:53 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja o wynikach naboru do pracy w Urzędzie Gminy w Ujeździe na stanowisko podinspektora ds. funduszy inwestycyjnych

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
DO PRACY W URZĘDZIE GMINY W UJEŹDZIE
NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. FUNDUSZY INWESTYCYJNYCHWymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: ROA.2110.1.2019.AP

Data publikacji ogłoszenia: 10 kwietnia 2019 r.

Termin składania ofert: 24 kwietnia 2019 r.

Data publikacji informacji o wynikach naboru: 8 maja 2019 r.

W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Ujeździe z siedzibą 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6, na stanowisko podinspektora ds. funduszy inwestycyjnych została wybrana Pani Anna Lubicka, zam. Tomaszów Mazowiecki.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna Lubicka spełniła wymagania formalne i dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się kwalifikacjami predysponującymi ją do pracy na stanowisku podinspektora ds. funduszy inwestycyjnych w Urzędzie Gminy w Ujeździe. Posiadana przez Panią Annę Lubicką wiedza i doświadczenie, w szczególności przy pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych umożliwią właściwe wykonywanie zadań na ww. stanowisku.

Ujazd, dnia 8 maja 2019 r.


 

 

                                                                                       WÓJT GMINY UJAZD

 

                                                                                             Artur Pawlak

 Wyświetlony: 1783

Dodany 08.05.2019 11:12:54 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.05.2019 11:18:30 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.7.8.2019.DK z 06.05.2019r

Obwieszczenie


Wyświetlony: 1814

Dodany 06.05.2019 13:41:28 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.05.2019 13:42:33 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zaproszenie dla rolników na szkolenie w zakresie uboju zwierząt na użytek własny

Zaproszenie


Wyświetlony: 1800

Dodany 06.05.2019 12:49:09 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.05.2019 12:50:09 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego znak: GN-V.7570.2013.2012.AP

Obwieszczenie


Wyświetlony: 1815

Dodany 06.05.2019 08:18:33 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.05.2019 08:19:22 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego znak:IR-II.7820.26.2018 zawiadamiające o zmianie terminu załatwienia sprawy dot. wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 713 od km 33+500 do km 38+415 w ramach zadania pn.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 1838

Dodany 30.04.2019 09:01:09 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.04.2019 09:01:52 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego znak:IR-II.7820.25.2018 zawiadamiające o zmianie terminu załatwienia sprawy dot. wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 713 od km 26+566 do km 28+185 i od km 28+462 do km 33+500 w ramach zadania pn.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 1835

Dodany 30.04.2019 08:56:34 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.04.2019 08:58:03 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2019-04-23_81_2019

Wykaz


Wyświetlony: 1933

Dodany 23.04.2019 15:05:37 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.04.2019 15:06:42 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2019-04-23_80_2019

Wykaz


Wyświetlony: 1928

Dodany 23.04.2019 13:47:33 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.04.2019 13:50:26 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.4.2.2019.DK z 16.04.2019r.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 1983

Dodany 16.04.2019 12:38:59 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.04.2019 12:39:42 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zaproszenie na szkolenie z zakresu afrykańskiego pomoru świń w dniu 18.04.2019r.

Zaproszenie na szkolenie


Wyświetlony: 2004

Dodany 12.04.2019 15:14:19 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.04.2019 15:15:11 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.3.2.2019.DK z dnia 10.04.2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 2049

Dodany 10.04.2019 14:53:58 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.04.2019 14:55:54 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Nieodpłatna pomoc prawna

Informacje ogólne

Karta informacyjna poradnictwa

Lokalizacja punktów

Umawianie wizyt

Zasady udzielania porad

Harmonogram 2019

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiegoWyświetlony: 2091

Dodany 05.04.2019 09:00:03 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.04.2019 09:04:00 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6220.4.2014.R.C. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie


Wyświetlony: 2125

Dodany 01.04.2019 09:33:17 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.04.2019 09:34:13 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia rozbudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla inwestycji: "Przebudowa ulicy Sienkiewicza w miejscowości Ujazd", RIR.7011.11.2019

Ogłoszenie


Wyświetlony: 2228

Dodany 29.03.2019 08:36:34 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.03.2019 08:42:26 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia rozbudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznegodla inwestycji: "Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej i ulicy Marii Skłodowskiej - Curie w miejscowości Ujazd, RIR.7011.11.2019

Ogłoszenie


Wyświetlony: 2197

Dodany 29.03.2019 08:30:02 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.03.2019 08:41:23 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego


            Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora – Wójta Gminy Ujazd z dnia 25.02.2019r. (data wpływu do tut. Starostwa w dniu 25.02.2019r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi w miejscowości Ujazd, na działkach i częściach działek w obrębie ewid. Ujazd o następujących nr ewidencyjnych: 27, 40, 62, 70/3, 28/4, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 60, 59, 57, 56, 69, 67, 72/1, 73, 61.

            W związku z powyższym informuje się, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, znak: WAB.6740.1.2.2019 w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Św. Antoniego 41, w Wydziale Architektury i Budownictwa, pokój 110 (w godz. 800 – 1500) i wnieść ewentualne uwagi bądź zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia dokonania publicznego ogłoszenia (zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej tj. od dnia 29.03.2019r.).                                                                                                  STAROSTA TOMASZOWSKI


                                                                                                   /-/ Mariusz WęgrzynowskiWyświetlony: 2116

Dodany 29.03.2019 08:13:00 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.03.2019 08:13:00 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja o możliwości skorzystania z turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci rolników i osób ubezpieczonych w KRUS.

Komunikat

Wyświetlony: 2151

Dodany 29.03.2019 07:47:21 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.03.2019 07:48:16 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.1.15.2019.DK z dnia 26.03.2019r informująca, że w dniu 26.03.2019r. została wydana decyzja odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w Ujeździe

Obwieszczenie


Wyświetlony: 2189

Dodany 26.03.2019 13:29:09 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.03.2019 13:30:22 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie o zamierze rozpoczecia rozbudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego - "Rozbudowa drogi gminnej w m. Ujazd, ul. Przedszkolna"

Ogłoszenie


Wyświetlony: 2237

Dodany 25.03.2019 15:09:03 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.03.2019 15:10:31 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6220.3.9.2018.RC z dnia 19.03.2019r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie


Wyświetlony: 2240

Dodany 20.03.2019 11:51:44 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.03.2019 11:52:43 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6220.4.2014.RC z dnia 06.03.2019r.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 2405

Dodany 07.03.2019 11:40:32 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.03.2019 11:41:13 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak RPG.6730.111.7.2018.DK z 05.03.2019r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, znak RPG.6730.111.6.2018.DK.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 2449

Dodany 05.03.2019 14:00:03 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.03.2019 14:05:27 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.1.13.2019.DK z 01.03.2019r

Obwieszczenie


Wyświetlony: 2450

Dodany 01.03.2019 10:43:37 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.03.2019 10:44:34 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie wojewody łódzkiego IR-II.7820.25.2018.AK 2019-02-28

Obwieszczenie wojewody łódzkiego IR-II.7820.25.2018.AK 2019-02-28


Wyświetlony: 2469

Dodany 28.02.2019 08:03:46 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.02.2019 08:05:28 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie wojewody łódzkiego IR-II.7820.26.2018.MN 2019-02-26

Obwieszczenie wojewody łódzkiego IR-II.7820.26.2018.MN 2019-02-26


Wyświetlony: 2499

Dodany 26.02.2019 12:14:46 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.02.2019 12:15:31 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Urzędu Gminy w Ujeździe przez podmioty wykonujące zawodową dzialalność lobbingową

Informacja


Wyświetlony: 2508

Dodany 25.02.2019 14:02:54 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.02.2019 14:04:15 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Tablica ogłoszeń

OGŁOSZENIA


Ogłoszenie o czwartym nieograniczonym przetargu na sprzedaż drewna o gatunku topola kanadyjska w ilości 13,39 m3

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.1.11.2019.DK z dnia 11.02.2019r. o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

WA.ZUZ.3.421.1046.2018.2019.AD_2019.01.28 - Wody Polskie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania

WA.ZUZ.3.421.1011.2018.2019.DŁ/AD_2019.01.29 - Wody Polskie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.1.6.2019.DK z dnia 04.02.2019r. o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd o przetargu na sprzedaż dz nr 338/16 obręb Ujazd

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd o przetargu na sprzedaż dz nr 269/3 i nr 1420/2 obręb PGR-Niewiadów-Mącznik i obręb Ujazd

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd o przetargu na sprzedaż dz nr 269/4 i nr 1420/3 obręb PGR-Niewiadów-Mącznik i obręb Ujazd


KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI GMINY UJAZD NA TEMAT OKREŚLENIA GRANIC OBWODÓW SZKOLNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ UJAZD

Zarządzenie NR 35/2019 Wójta Gminy Ujazd z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ujazd na temat określenia granic obwodów szkolnych publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych

FORMULARZ KONSULTACJI (w formie edytowalnej)

Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ujazd na temat określenia granic obwodów szkolnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę UjazdWykaz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 546 ust. 1 ustawy – Prawo wodne

Wykaz decyzji o warunkach zabudowy, o których mowa w art. 546 ust. 1 ustawy – Prawo wodne

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.16.13.2018.DK z dnia 03.01.2019r.o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.17.10.2018.DK z dnia 24.12.2018r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Harmonogramy odbioru odpadów w 2019 roku I półrocze

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.12.30.2016.K.K. z dnia 13.12.2018r. o wydaniu postanowienia prostującego oczywista pomyłkę
FORMULARZ KONSULTACJI (w formie edytowalnej)

Konsultacje z mieszkańcami

Konsultacje z Organizacjami

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.16.11.2018.D.K z dnia 11.12.2018r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

Ogłoszenie o czwartym przetargu na sprzedaż kotła grzewczego DEFRO Komfort Eko 25 (25kW)

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.12.28.2016.K.K. z dnia 29.06.2018r.o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.17.9.2018.D.K z dnia 30.11.2018r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

Ogłoszenie o czwartym przetargu - drewno topola kanadyjska Ojrzanów 5,25m3

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.15.6.2018.DK z dnia 06.12.2018r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ogłoszenie o trzecim przetargu - drewno_topola_kanadyjska_Ojrzanów_5_25m

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.16.8.2018.DK z dnia 20.11.2018r. o wystąpieniu do organów uzgadniających

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.17.2.2018.DK z dnia 15.11.2018r.o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6220.1.31.2017.R.C. z dnia 15.11.2018r o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wójta Gminy Ujazd znak: RB.6220.1.23.2017.R.C. z dnia 29.12.2017r. o środowi

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku z dnia 25.07..2018 znak : RIR.7011.22.2018.MW Gminy Ujazd

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018-10-24_195_208_2018

Ogłoszenie o drugim przetargu - drewno_topola_kanadyjska_Ojrzanów_5_25m

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.15.4.2018.D.K z dnia 05.11.2018r. o zgromadzeniu materiału dowodowego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.16.2.2018.D.K. z dnia 02.11.2018r.o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna - topoli kanadyjskiej 5,25m sz.


Wyświetlony: 2888

Dodany 18.02.2019 15:07:08 przez Grzegorz Dratwa

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.03.2019 12:46:55 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [7]

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Darek Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Mirosław Michalak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 38

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: