Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.2.11.2020.DK z 19.03.2020r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 254

Dodany 19.03.2020 10:56:21 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.03.2020 10:56:57 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RPG.6220.4.5.2019.R.C. dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Ujazd II” o mocy do 1MW” na działce nr ewid. 48 obręb geodezyjny Bronisławów, gmina Ujazd.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 253

Dodany 19.03.2020 10:55:12 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.03.2020 10:55:50 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RPG.6220.3.5.2019.R.C. dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Ujazd I” o mocy do 1MW” na działce nr ewid. 4 obręb geodezyjny Przesiadłów, gmina Ujazd.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 253

Dodany 19.03.2020 10:53:24 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.03.2020 10:54:16 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Zarządu Województwa Łódzkiego o udostępnieniu społeczeństwu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Załączniki:

1. Obwieszczenie pył i B(a)P

2. Klauzula informacyjna pył i B(a)P


Poniżej znajduje się link do projektu uchwały, obwieszczenia i klauzuli informacyjnej.

http://powietrze.lodzkie.pl/images/PLIKI/rozne/projekt%20uchwa%C5%82y%20SW%C5%81%20pu%C5%82%20i%20B%28a%29P.7z


Wyświetlony: 280

Dodany 18.03.2020 14:39:07 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.03.2020 14:40:22 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Urzędu Gminy w Ujeździe przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Urzędu Gminy w Ujeździe przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową


Wyświetlony: 1488

Dodany 13.02.2020 13:36:44 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: 18.05.2020

Modyfikacja: 17.02.2020 12:26:58 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Odnawialne źródła energii w Gminie Ujazd - etap II


Szanowni Państwo,


Wójt Gminy Ujazd informuje, że do dnia 18 lutego 2020 roku będzie prowadzony nabór mieszkańców Gminy zainteresowanych udziałem w projekcie pozwalającym na dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne Źródła Energii.


W ramach projektu Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych netto zakupu i montażu:

1.            Instalacji kolektorów słonecznych służących do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii słonecznej. Wykonywana instalacja uwzględnia zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową, szacowane na podstawie liczby osób/użytkowników zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym oraz rocznego zużycia wody,

2.            Instalacji fotowoltaicznych zamieniająca energię promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego. Instalacja służy do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego. Wykonywana instalacja uwzględnia zapotrzebowanie na energię elektryczną na podstawie rocznego zużycia energii elektrycznej.

3.            Wymiany kotłów opalanych węglem na piec opalany biomasą (pellet) spełniający warunki techniczne dla kotła co najmniej klasy 5. Głównym celem wymiany pieców jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji.Wstępne warunki uczestnictwa:

1.            Łączna moc instalacji fotowoltaicznych nie może przekroczyć 6,5 kWp.

2.            Uczestnik musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości oraz wyraża zgodę na użyczenie Gminie Ujazd nieruchomości w celu wykonania dokumentacji projektowej oraz na cele realizacji projektu.

3.            Uczestnik wyraża zgodę na to, że przez okres trwałości projektu tj. 5 lat od daty zakończenia projektu,  instalacja powstała w jego wyniku będzie własnością Gminy Ujazd, a po zakończeniu tego okresu zostanie mu przekazana w sposób ustalony w terminie późniejszym na podstawie odrębnej umowy.

4.            Uczestnik deklaruje udział finansowy w kosztach realizacji projektu tj. Mieszkaniec ponosi koszt wykonania dokumentacji projektowej instalacji urządzenia  ok. 1 800,00 zł. (do 28.02.2020 r.). Wysokość jaką poniesie gospodarstwo domowe to 15 % kosztów netto (zakupu instalacji) + podatek Vat 8% od wkładu własnego oraz wszystkie niezbędne koszty niekwalifikowane związane z zakupem i montażem wybranej instalacji. Mieszkaniec we własnym zakresie i na własny koszt wykona wszelkie prace przygotowawcze i remontowe, które wykraczają poza zakres odtworzeniowy, a są niezbędne do pełnej instalacji urządzeń (np. wykonanie części niekwalifikowanych instalacji, przeróbek instalacji co, cwu, wentylacyjnej, wkładu kominowego, zakup grzałki itp.). Ostateczna wysokość udziału finansowego w kosztach zostanie ustalona w umowie wewnątrz projektowej zawieranej z Mieszkańcem po uzyskaniu dofinansowania przez Gminę oraz po procedurze przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych.Realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.

5.            Uczestnik składa oświadczenie o nieprowadzeniu działalność gospodarczej, rolniczej oraz agroturystyki w budynku mieszkalnym pod adresem zgłaszanej nieruchomości.

6.            Złożenie w Urzędzie Gminy deklaracji uczestnictwa w projekcie - z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych decyduje kolejność zgłoszeń.

7.            Uczestnik składa  oświadczenie, że  nie posiada jakichkolwiek zaległych (wymagalnych) zobowiązań finansowych wobec Gminy Ujazd z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp. (dotyczy zobowiązań wymagalnych do dnia 31.01.2020r.)


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązani są w terminie do 18.02.2020r. złożyć w Urzędzie Gminy w Ujeździe osobiście (pokój nr 22) od poniedziałku do piątku wypełnioną i podpisaną deklarację uczestnictwa wraz z innymi wymaganymi dokumentami.


Formularze dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Ujeździe  (pokój nr 22) oraz na stronie internetowej:


  • Dokumenty do pobrania:

Prezentacja OZE

Deklaracja

Załącznik nr 1 do deklaracji zgłoszeniowej

Oświadczenie

Umowa użyczenia


Wszelkie informacje związane z projektem można uzyskać pod numerem telefonu 44 719 21 29  wew. 43 oraz w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 22.


Informacja dla mieszkańców - 2020 r.Wyświetlony: 1618

Dodany 11.02.2020 09:50:59 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.02.2020 09:50:59 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe na rok szkolny 2020/2021

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe na rok szkolny 2020/2021


Wyświetlony: 2308

Dodany 24.01.2020 13:11:17 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.01.2020 13:11:17 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie Nr 3/2020 Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów na rok szkolny 2020/2021

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów na rok szkolny 2020/2021

Regulamin pierwsza stronaWyświetlony: 2387

Dodany 24.01.2020 13:07:51 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.01.2020 13:11:30 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania znak:WA.ZUZ.3.421.1074.2019.DŁ z dnia 2020.01.10.

Zawiadomienie


Wyświetlony: 2572

Dodany 17.01.2020 11:33:30 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.01.2020 11:34:21 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o kwalifikacji wojskowej w 2020 roku

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o kwalifikacji wojskowej w 2020 roku


Wyświetlony: 2786

Dodany 13.01.2020 11:17:53 przez Michał Goździk

Autor dokumentu Michał Goździk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.01.2020 11:25:36 przez Michał Goździk

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji PGN dla Gminy Ujazd

Obwieszczenie


Wyświetlony: 4040

Dodany 16.12.2019 13:56:38 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.12.2019 13:58:42 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja o zamiarze i przyczynach likwidacji samorządowej instytucji kultury pod nazwą ''Świetlica wiejska w Bukowie''

Informacja o zamiarze i przyczynach likwidacji samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Świetlica wiejska w Bukowie"


Wyświetlony: 4905

Dodany 22.11.2019 08:03:41 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: 31.05.2020

Modyfikacja: 17.12.2019 13:06:21 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja Starosty Tomaszowskiego dot. postępowania w przedmiocie wydania decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla Euroglas Polska Sp. z o.o.

Informacja


Wyświetlony: 5396

Dodany 14.11.2019 07:44:40 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.11.2019 07:46:18 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Harmonogram godzin pracy aptek ogólnodostępnych w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, funkcjonujących na terenie Powiatu Tomaszowskiego

Harmonogram godzin pracy aptek - Powiat Tomaszowski


Wyświetlony: 5441

Dodany 12.11.2019 11:52:39 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: 01.01.2021

Modyfikacja: 12.11.2019 12:09:48 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.21.2.2019.DK z 07.11.2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 5561

Dodany 07.11.2019 13:53:08 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.11.2019 13:53:08 przez Darek Koniarz

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak WA.ZUZ.3.421.336.2019.DŁ

Zawiadomienie znak WA.ZUZ.3.421.336.2019.DŁ


Wyświetlony: 5730

Dodany 07.11.2019 07:58:56 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.11.2019 08:00:08 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak WA.ZUZ.3.421.335.2019.DŁ

Zawiadomienie znak WA.ZUZ.3.421.335.2019.DŁ


Wyświetlony: 5667

Dodany 07.11.2019 07:57:06 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.11.2019 07:59:28 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.20.8.2019.DK z 05.11.2019r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 5691

Dodany 05.11.2019 15:24:54 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.11.2019 15:24:54 przez Darek Koniarz

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.19.8.2019.DK z 05.11.2019r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 5749

Dodany 05.11.2019 15:15:41 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.11.2019 15:26:01 przez Darek Koniarz

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.14.21.2019.DK z 22.10.2019r. o zgromadzeniu materiału dowodoweg w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 6019

Dodany 28.10.2019 07:58:59 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.10.2019 08:00:56 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2019-10-14 224-2019

Wykaz


Wyświetlony: 6334

Dodany 21.10.2019 09:02:37 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.10.2019 09:05:31 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.20.6.2019.DK z 14.10.2019r. o wystąpieniu o uzgodnienia dot. postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 6548

Dodany 14.10.2019 14:54:43 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.10.2019 14:55:40 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.19.6.2019.DK z 14.10.2019r. o wystąpieniu o uzgodnienia dot. postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 6552

Dodany 14.10.2019 14:53:21 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.10.2019 14:54:21 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.18.6.2019.DK z 14.10.2019r. o wystąpieniu o uzgodnienia dot. postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 6540

Dodany 14.10.2019 14:48:46 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.10.2019 14:52:53 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz nieruchomości-lokali przeznaczonych do sprzedaży 2019-09-05 195/2019

Wykaz


Wyświetlony: 7893

Dodany 10.09.2019 09:50:37 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.09.2019 09:51:22 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 713 od km33+500 do km 38+415 w ramach zadania pn. ''Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Kurowice-Ujazd''

Obwieszczenie


Wyświetlony: 8080

Dodany 06.09.2019 11:19:06 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.09.2019 11:20:31 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o zawiadomieniu o zmianie terminu załatwienia sprawy dot. wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 713 od km 26+566 do km 28+462 do km 33+500 w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd''

Obwieszczenie


Wyświetlony: 8264

Dodany 03.09.2019 12:42:24 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.09.2019 12:42:24 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2019-08-12 172.2019

Wykaz


Wyświetlony: 9653

Dodany 12.08.2019 14:47:41 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.08.2019 10:14:34 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz nieruchomości - lokali przeznaczonych do sprzedaży 2019-07-30 166 -2019

Wykaz


Wyświetlony: 9022

Dodany 26.08.2019 09:30:04 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.08.2019 12:12:05 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.15.2.2019.DK z 17.07.2019r.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 10077

Dodany 17.07.2019 13:18:18 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.07.2019 13:18:18 przez Darek Koniarz

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd o wystąpieniu do organów uzgadniających o opinię w sprawie zmiany dec. o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie


Wyświetlony: 10309

Dodany 12.07.2019 12:05:36 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.07.2019 12:06:42 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd o wydaniu decyzji umarzającej postepowanie w sprawie zmiany dec. o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie


Wyświetlony: 10344

Dodany 12.07.2019 11:58:23 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.07.2019 12:00:03 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Wykaz


Wyświetlony: 9400

Dodany 12.08.2019 10:40:15 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.08.2019 10:44:32 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego znak:GN-V.7570.2013.2012.AP

Obwieszczenie


Wyświetlony: 10875

Dodany 03.07.2019 12:20:23 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.07.2019 12:21:04 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego znak:IR-II.7820.25.2018.MN

Obwieszczenie


Wyświetlony: 10921

Dodany 03.07.2019 12:18:14 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.07.2019 12:19:03 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Wojewody Łódzkiego znak:IR-II.7820.25.2018.AK

Zawiadomienie


Wyświetlony: 10901

Dodany 03.07.2019 12:16:47 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.07.2019 12:17:29 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego znak:IR-II.7820.25.2018.AK

Obwieszczenie


Wyświetlony: 10884

Dodany 03.07.2019 12:15:07 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.07.2019 12:16:04 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.10.10.2019.DK z 24.06.2019r.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 11226

Dodany 25.06.2019 13:59:05 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.06.2019 13:59:05 przez Darek Koniarz

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.3.15.2019.DK z 19.06.2019r.

Obwieszczenie 


Wyświetlony: 11420

Dodany 21.06.2019 12:25:52 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.06.2019 12:25:52 przez Darek Koniarz

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz nieruchomości-lokali przeznaczonych do sprzedaży 2019-06-14

Wykaz


Wyświetlony: 11899

Dodany 14.06.2019 06:46:48 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.06.2019 06:47:23 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz nieruchomości 2 lokali przeznaczonych do sprzedaży 2019-06-14

Wykaz


Wyświetlony: 11902

Dodany 14.06.2019 06:45:08 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.06.2019 06:45:53 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz_nieruchomości-lokali_przeznaczonych_do_użyczenia_2019-06-04

Wykaz


Wyświetlony: 12263

Dodany 10.06.2019 12:49:31 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.06.2019 12:50:26 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji PGN dla Gminy Ujazd

Obwieszczenie


Wyświetlony: 12344

Dodany 06.06.2019 13:46:57 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.06.2019 13:48:20 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6730.12.2.2019 z 04.06.2019r

Obwieszczenie


Wyświetlony: 12445

Dodany 05.06.2019 13:30:06 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.06.2019 13:30:55 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.10.2.2019.DK z 04.06.2019r

Obwieszczenie


Wyświetlony: 12518

Dodany 04.06.2019 15:35:45 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.06.2019 15:36:26 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.13.2.2019 z 04.06.2019r

Obwieszczenie


Wyświetlony: 12505

Dodany 04.06.2019 15:32:41 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.06.2019 15:34:05 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.9.2.2019.DK

Obwieszczenie


Wyświetlony: 12447

Dodany 04.06.2019 15:31:34 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.06.2019 15:32:19 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.11.2.2019.DK z 04.06.2019r

Obwieszczenie


Wyświetlony: 12472

Dodany 04.06.2019 15:29:58 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.06.2019 15:30:43 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji - znak WAB.6740.1.2.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Ujazd


Obwieszczenie


Wyświetlony: 12973

Dodany 17.05.2019 08:42:04 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.05.2019 11:11:55 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.8.2.2019.DK z 15.05.2019r.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 12876

Dodany 15.05.2019 13:52:35 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.05.2019 13:53:25 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji znak WAB.6740.1.2.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie


Wyświetlony: 12749

Dodany 15.05.2019 07:52:52 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.05.2019 07:52:52 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz nieruchomości - samodzielnych lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży - 09.05.2019r.

Wykaz


Wyświetlony: 13265

Dodany 10.05.2019 11:52:50 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.05.2019 15:18:53 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.7.8.2019.DK z 06.05.2019r

Obwieszczenie


Wyświetlony: 13073

Dodany 06.05.2019 13:41:28 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.05.2019 13:42:33 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zaproszenie dla rolników na szkolenie w zakresie uboju zwierząt na użytek własny

Zaproszenie


Wyświetlony: 13063

Dodany 06.05.2019 12:49:09 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.05.2019 12:50:09 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego znak: GN-V.7570.2013.2012.AP

Obwieszczenie


Wyświetlony: 13077

Dodany 06.05.2019 08:18:33 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.05.2019 08:19:22 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego znak:IR-II.7820.26.2018 zawiadamiające o zmianie terminu załatwienia sprawy dot. wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 713 od km 33+500 do km 38+415 w ramach zadania pn.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 13111

Dodany 30.04.2019 09:01:09 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.04.2019 09:01:52 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego znak:IR-II.7820.25.2018 zawiadamiające o zmianie terminu załatwienia sprawy dot. wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 713 od km 26+566 do km 28+185 i od km 28+462 do km 33+500 w ramach zadania pn.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 13098

Dodany 30.04.2019 08:56:34 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.04.2019 08:58:03 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2019-04-23_81_2019

Wykaz


Wyświetlony: 13209

Dodany 23.04.2019 15:05:37 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.04.2019 15:06:42 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2019-04-23_80_2019

Wykaz


Wyświetlony: 13164

Dodany 23.04.2019 13:47:33 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.04.2019 13:50:26 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.4.2.2019.DK z 16.04.2019r.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 13214

Dodany 16.04.2019 12:38:59 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.04.2019 12:39:42 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.3.2.2019.DK z dnia 10.04.2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 13291

Dodany 10.04.2019 14:53:58 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.04.2019 14:55:54 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6220.4.2014.R.C. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie


Wyświetlony: 13320

Dodany 01.04.2019 09:33:17 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.04.2019 09:34:13 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia rozbudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla inwestycji: "Przebudowa ulicy Sienkiewicza w miejscowości Ujazd", RIR.7011.11.2019

Ogłoszenie


Wyświetlony: 13703

Dodany 29.03.2019 08:36:34 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.03.2019 08:42:26 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia rozbudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznegodla inwestycji: "Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej i ulicy Marii Skłodowskiej - Curie w miejscowości Ujazd, RIR.7011.11.2019

Ogłoszenie


Wyświetlony: 13521

Dodany 29.03.2019 08:30:02 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.03.2019 08:41:23 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.1.15.2019.DK z dnia 26.03.2019r informująca, że w dniu 26.03.2019r. została wydana decyzja odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w Ujeździe

Obwieszczenie


Wyświetlony: 13364

Dodany 26.03.2019 13:29:09 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.03.2019 13:30:22 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie o zamierze rozpoczecia rozbudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego - "Rozbudowa drogi gminnej w m. Ujazd, ul. Przedszkolna"

Ogłoszenie


Wyświetlony: 13548

Dodany 25.03.2019 15:09:03 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.03.2019 15:10:31 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6220.3.9.2018.RC z dnia 19.03.2019r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie


Wyświetlony: 13449

Dodany 20.03.2019 11:51:44 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.03.2019 11:52:43 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6220.4.2014.RC z dnia 06.03.2019r.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 13619

Dodany 07.03.2019 11:40:32 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.03.2019 11:41:13 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Urzędu Gminy w Ujeździe przez podmioty wykonujące zawodową dzialalność lobbingową

Informacja


Wyświetlony: 13708

Dodany 25.02.2019 14:02:54 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.02.2019 14:04:15 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Tablica ogłoszeń

OGŁOSZENIA


Ogłoszenie o czwartym nieograniczonym przetargu na sprzedaż drewna o gatunku topola kanadyjska w ilości 13,39 m3

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.1.11.2019.DK z dnia 11.02.2019r. o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

WA.ZUZ.3.421.1046.2018.2019.AD_2019.01.28 - Wody Polskie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania

WA.ZUZ.3.421.1011.2018.2019.DŁ/AD_2019.01.29 - Wody Polskie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.1.6.2019.DK z dnia 04.02.2019r. o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd o przetargu na sprzedaż dz nr 338/16 obręb Ujazd

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd o przetargu na sprzedaż dz nr 269/3 i nr 1420/2 obręb PGR-Niewiadów-Mącznik i obręb Ujazd

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd o przetargu na sprzedaż dz nr 269/4 i nr 1420/3 obręb PGR-Niewiadów-Mącznik i obręb Ujazd


KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI GMINY UJAZD NA TEMAT OKREŚLENIA GRANIC OBWODÓW SZKOLNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ UJAZD

Zarządzenie NR 35/2019 Wójta Gminy Ujazd z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ujazd na temat określenia granic obwodów szkolnych publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych

FORMULARZ KONSULTACJI (w formie edytowalnej)

Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ujazd na temat określenia granic obwodów szkolnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę UjazdWykaz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 546 ust. 1 ustawy – Prawo wodne

Wykaz decyzji o warunkach zabudowy, o których mowa w art. 546 ust. 1 ustawy – Prawo wodne

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.16.13.2018.DK z dnia 03.01.2019r.o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.17.10.2018.DK z dnia 24.12.2018r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Harmonogramy odbioru odpadów w 2019 roku I półrocze

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.12.30.2016.K.K. z dnia 13.12.2018r. o wydaniu postanowienia prostującego oczywista pomyłkę
FORMULARZ KONSULTACJI (w formie edytowalnej)

Konsultacje z mieszkańcami

Konsultacje z Organizacjami

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.16.11.2018.D.K z dnia 11.12.2018r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

Ogłoszenie o czwartym przetargu na sprzedaż kotła grzewczego DEFRO Komfort Eko 25 (25kW)

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.12.28.2016.K.K. z dnia 29.06.2018r.o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.17.9.2018.D.K z dnia 30.11.2018r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

Ogłoszenie o czwartym przetargu - drewno topola kanadyjska Ojrzanów 5,25m3

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.15.6.2018.DK z dnia 06.12.2018r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ogłoszenie o trzecim przetargu - drewno_topola_kanadyjska_Ojrzanów_5_25m

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.16.8.2018.DK z dnia 20.11.2018r. o wystąpieniu do organów uzgadniających

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.17.2.2018.DK z dnia 15.11.2018r.o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6220.1.31.2017.R.C. z dnia 15.11.2018r o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wójta Gminy Ujazd znak: RB.6220.1.23.2017.R.C. z dnia 29.12.2017r. o środowi

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku z dnia 25.07..2018 znak : RIR.7011.22.2018.MW Gminy Ujazd

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018-10-24_195_208_2018

Ogłoszenie o drugim przetargu - drewno_topola_kanadyjska_Ojrzanów_5_25m

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.15.4.2018.D.K z dnia 05.11.2018r. o zgromadzeniu materiału dowodowego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.16.2.2018.D.K. z dnia 02.11.2018r.o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna - topoli kanadyjskiej 5,25m sz.


Wyświetlony: 14916

Dodany 18.02.2019 15:07:08 przez Grzegorz Dratwa

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.03.2019 12:46:55 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [7]

Redaktorzy

Marcin Jamro Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Darek Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Mirosław Michalak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 38

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: