Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Wniosek o wydanie dokumentu


NAZWA USŁUGI

 

Dowód osobisty- wniosek o wydanie dokumentu

 

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego. Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.

Dowód osobisty umożliwia jego posiadaczowi:

1.       Uwierzytelnienie w usługach online za pomocą profilu osobistego.

2.       Składanie podpisu osobistego.

3.       Potwierdzenie obecności w określonym czasie i miejscu.

Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego:

      Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Służy on do elektronicznego poświadczenia danych posiadacza dowodu.

    Certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osoby, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu, albo w przypadku osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok życia- zgodę tę wyraził rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby. Certyfikat ten daje możliwość do elektronicznego poświadczania danych osoby, w celu złożenia podpisu elektronicznego w dokumencie, podpis ten zarazem potwierdzi danego tego posiadacza, a dokument podpisany będzie miał moc prawną jak podpisany własnoręcznie w stosunku do podmiotu publicznego.

    Certyfikat potwierdzenia obecności zamieszcza się w warstwie elektronicznej każdego dowodu osobistego bez względu na zdolności do czynności prawnych.

Certyfikat ten to elektroniczne poświadczenie, które posiadacz dowodu osobistego będzie wykorzystywał do potwierdzenia swojej obecności w określonym czasie i miejscu, potwierdzając swoje dane.

    Zamieszczenie w dowodzie osobistym kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego wraz z danymi do składania tego podpisu oraz korzystania z tego podpisu odbywa się na podstawie umowy posiadacza dowodu osobistego oraz dostawcy usługi zaufania.

W przypadku unieważnienia dowodu osobistego skutkującego niemożnością korzystania

z tego certyfikatu Skarb państwa nie ponosi kosztów związanych z zakupem nowego kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

Kurator lub opiekun prawny posiadacza dowodu osobistego powiadamia niezwłocznie organ dowolnej gminy o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego., w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego, okazując prawomocne orzeczenie sądu w tej sprawie. Unieważnienie dowodu osobistego następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu

o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA

 

1.   Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium kraju w formie pisemnej lub przez internet za pośrednictwem platformy ePUAP.


2.  Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 ´ 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle,  z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej,  z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię  o rozdzielczości co najmniej 492 ´ 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 ´ 45 mm.


3. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777 i 935). Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;


4.   Dowód lub paszport, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość. Wniosek składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator. osoba, *osoba, która utraciła dowód osobisty lub uległ on zniszczeniu, *osoba, która mimo ważności swojego dowodu osobistego chce mieć dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Wymagana jest obecność tej osoby przy składaniu wniosku, również dziecka, które ukończyło 5 rok życia. O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. W przypadku gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu okaże się nieuzasadnione, organ gminy odmawia przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza o konieczności złożenia wniosku na ogólnych zasadach (art.26 ustawy  o dowodach osobistych). Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku: upływu terminu ważności dowodu osobistego; zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego; zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza; utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza; przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.


OPŁATY

 

Za dowód osobisty nie jest pobierana opłata

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

 

30 dni

SPOSÓB ODWOŁANIA

 

Nie przysługuje

 

PODSTAWA PRAWNA

 

1.         Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( tj. Dz. U z 2017 r., poz. 1464 ze zm.);

2.         Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r., w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz. U z 2015 r., poz. 212 ze zm),

3.         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nazwa komórki organizacyjnej

Referat Spraw Obywatelskich

Nazwa stanowiska

Urząd Stanu Cywilnego

Numer pokoju

9

e-mail

k.michalak@ujazd.com.pl

j.krawul@ujazd.com.pl

Numer telefonu

(44) 719-21 29 wew. 22


 Załączniki:

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego

  


Wyświetlony: 10144

Dodany 18.03.2019 11:16:55 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.04.2020 10:51:24 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [14]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Archiwum

Przydatne programy

Najnowsze

23.09.2021 13:24

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Czytaj dalej...

23.09.2021 12:14

ZARZĄDZENIE NR 141/2021 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 15 września 2021 r

Czytaj dalej...

23.09.2021 12:12

ZARZĄDZENIE NR 138/2021 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 10 września 2021 r

Czytaj dalej...

22.09.2021 12:40

Informacja z otwarcia ofert

Czytaj dalej...

21.09.2021 15:12

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - KSWiP

Czytaj dalej...

21.09.2021 15:09

Komisja Gospodarki, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa - KGOiB

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Eryk Fiszbak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 25

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: