Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym


NAZWA USŁUGI


Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym


WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA

 

1. Wniosek o przyznanie ulgi

2. Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych, faktury potwierdzające zakup lub ich uwierzytelnione odpisy stwierdzające wysokość poniesionych wydatków,

3. Oświadczenie o niekorzystaniu ze środków publicznych przy realizacji inwestycji ,

4. Decyzja o pozwoleniu na budowę,

5. Decyzja o oddania budynku do użytkowania,

6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,

7. Sekretariat pokój nr 1, RPO pokój nr 16.

 

OPŁATY

 

Brak opłat


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

 

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.


SPOSÓB ODWOŁANIA

 

Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Ujazd, który wydał decyzję.


PODSTAWA PRAWNA

 

Art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1892 z późn. zm.), w której podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,

2) zakup i zainstalowanie:

a) deszczowni,

b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,

c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)

- jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nazwa komórki organizacyjnej

Referat Podatków i Opłat

Nazwa stanowiska

Inspektor ds. wymiaru podatków i pomocy publicznej

Numer pokoju

16

e-mail

k.abramczyk@ujazd.com.pl

Numer telefonu

44 719 21 29 w. 38

- Klauzula RODOWyświetlony: 5184

Dodany 18.03.2019 12:17:42 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.03.2019 11:49:40 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [4]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Archiwum

Przydatne programy

Najnowsze

15.09.2021 14:55

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2021-09-15_140_2021

Czytaj dalej...

15.09.2021 14:53

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.7.2021.DK z 15.09.2021r. o opracowaniu projektu decyzji oraz wystąpieniu do organów uzgadniających, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Czytaj dalej...

15.09.2021 14:51

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.7.2021.DK z 15.09.2021r. o opracowaniu projektu decyzji oraz wystąpieniu do organów uzgadniających, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Czytaj dalej...

15.09.2021 14:49

Uchwały Rady Seniorów

Czytaj dalej...

15.09.2021 14:48

Uchwały Rady Seniorów

Czytaj dalej...

15.09.2021 14:47

Uchwały Rady Seniorów

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Eryk Fiszbak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 25

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: