Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy


NAZWA USŁUGI

 

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy

 

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA

 

      1.       Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” lub formularz "Zgłoszenie pobytu czasowego" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) – zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożeni.

     2.       Do wglądu:- paszport, wiza lub ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo, karta pobytu.

      3.       Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, którym może być: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu – do wglądu (w oryginale).

      4.       Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, którym może być: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu – do wglądu (w oryginale).

       5.       Zameldowania na pobyt stały lub czasowy można dokonać w formie elektronicznej. Do formularza zgłoszenia zameldowania należy dołączyć dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu. Obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt
w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.


OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW

1) Cudzoziemcy zwolnieni są z obowiązku meldunkowego, jeżeli ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 30 dni.

2) Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE, ETA, strony umowy Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny ww. cudzoziemca, który nie jest obywatelem ww. państw, obowiązany jest zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego (jeżeli okres pobytu czasowego przekracza 3 miesiące) najpóźniej
w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

3) Pozostali cudzoziemcy obowiązani są zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej 4 dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, jeżeli ich pobyt jest dłuższy niż 30 dni.

4) Osobie, która nie posiada numeru PESEL, zostanie on nadany podczas czynności zameldowania.

5) Deklarowany przez cudzoziemca okres pobytu czasowego pod określonym adresem nie może przekroczyć okresu, w którym cudzoziemiec ten może legalnie przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego prawo pobytu.

6) Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę
w miejscu ich wspólnego pobytu.

7) W przypadku zmiany miejsca pobytu czasowego nie jest wymagane wymeldowanie się
z poprzedniego miejsca pobytu czasowego. Czynności tej można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu czasowego.

8) Osoba zgłaszająca pobyt czasowy może otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu na własny wniosek. Zaświadczenie jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, jednak nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.

 

OPŁATY

zgłoszenie zameldowania - nie podlega opłacie skarbowej,

- opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa - 17 zł.

Nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

- opłata skarbowa za wydanie, na wniosek osoby meldującej się, zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy - 17 zł

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

 

Niezwłocznie po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia meldunkowego.


SPOSÓB ODWOŁANIA

 

Nie dotyczy.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

  1.             ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r., poz. 1382 z późn. zm.),
  2.         ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.),
  3.         ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 z późn. zm.),
  4.        ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 12096, z późn. zm.),
  5.        rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r.
    w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nazwa komórki organizacyjnej

Referat Spraw Obywatelskich

Nazwa stanowiska

Referat Spraw Obywatelskich/ Urząd Stanu Cywilnego

Numer pokoju

9

e-mail

k.michalak@ujazd.com.pl

j.krawul@ujazd.com.pl

Numer telefonu

(44) 719 21 29 wew. 22


 Wyświetlony: 1275

Dodany 21.03.2019 09:05:04 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.03.2019 09:05:04 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [0]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Archiwum

Przydatne programy

Najnowsze

05.03.2021 13:22

Otwarcie ofert

Czytaj dalej...

05.03.2021 13:20

Otwarcie ofert na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ujazd

Czytaj dalej...

01.03.2021 14:47

Rok 2021

Czytaj dalej...

01.03.2021 14:44

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ujazd za okres IV kwartału 2020

Czytaj dalej...

01.03.2021 13:32

Rok 2021

Czytaj dalej...

01.03.2021 13:30

Rok 2021

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Eryk Fiszbak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 25

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: