Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wewnętrznych


NAZWA USŁUGI

 

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową,

przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wewnętrznych

 

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA

 

1)   Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego;

2)   Załączniki:

 •      szczegółowy plan sytuacji w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem jej wymiarów;
 •      zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych;
 •      ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu (w przypadku prowadzenia robót);
 •      oświadczenie o (w zależności od prowadzonej inwestycji):

a)    posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub

b) zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, lub

c) zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 •      harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót
 •    pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej
Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Gminy w Ujeździe w godzinach pracy.

OPŁATY

 • Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budowa, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg jest zwolnione z opłaty skarbowej (podstawa prawna: Część III pkt. 44 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)
 • Zgodnie z  Zarządzeniem Nr 55/2015 Wójta Gminy Ujazd z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie Zarządzenia Nr 246/22/10 Wójta Gminy Ujazd z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zasad zajmowania pasa drogowego ogólnodostępnych dróg wewnętrznych.         

  Za zajęcie pasa drogowego ogólnodostępnych dróg wewnętrznych  w celu prowadzenia robót w pasie drogowym obowiązują stawki:

        1) Za każdy dzień zajęcia 1,0 m2 powierzchni ciągów pieszych i chodników stawka wynosi – 0,80 zł;

        2)  Za każdy dzień zajęcia 1,0 m2 pozostałych elementów pasa drogowego stawka wynosi – 0,40 zł;

        3)  Za każdy dzień zajęcia do 50 % szerokości jezdni stawka wynosi  - 2,00 zł za 1,0 m2 zajęcia;

        4)  Za każdy dzień zajęcia powyżej 50 % szerokości jezdni stawka wynosi  - 5,00 zł za 1,0 m2 zajęcia;

Za umieszczenie w pasie drogowym ogólnodostępnych dróg wewnętrznych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami zarządzania drogami  lub potrzebami ruchu drogowego obowiązują roczne stawki za 1,0 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia:   

        1)  Na drogowym obiekcie inżynierskim stawka wynosi – 40,00 zł;

        2)  W pasie drogowym na obszarze zabudowanym stawka wynosi – 15,00 zł;

        3)  W pasie drogowym na obszarze niezabudowanym stawka wynosi – 8,00 zł.

Za umieszczenie w pasie drogowym ogólnodostępnych dróg wewnętrznych obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (w tym obiektów handlowych), które za każdy dzień za 1,0 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego stawka wynosi – 0,50 zł;

Za umieszczenie w pasie drogowym ogólnodostępnych dróg wewnętrznych reklam stawka wynosi – 0,50 zł za każdy dzień za 1,0 m2 powierzchni reklamy;

Za zajęcie pasa drogowym ogólnodostępnych dróg wewnętrznych na prawach wyłączności w celach innych niż w/w stawka wynosi – 1,00 zł za 1,0 m2 zajętego pasa drogowego.

Każdą w/w stawkę zwiększa się o podatek VAT, ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • Pełnomocnictwo - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

 

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

SPOSÓB ODWOŁANIA

 

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Ujazd, Pl. Kościuszki 6, 97 – 225 Ujazd, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)
 • Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Ujazd z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie Zarządzenia Nr 246/22/10 Wójta Gminy Ujazd z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zasad zajmowania pasa drogowego ogólnodostępnych dróg wewnętrznych.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nazwa komórki organizacyjnej

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej

Nazwa stanowiska

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkań

Numer pokoju

19

e-mail

n.olszynska@ujazd.com.pl

Numer telefonu

Tel.:     +48 44 719 21 29, wew. 27

GSM:   +48 502 589 732


 Załączniki:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego;Wyświetlony: 4934

Dodany 25.03.2019 11:39:35 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Aneta Przybysz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.08.2021 14:43:11 przez Aneta Przybysz

Historia zmian [7]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Archiwum

Przydatne programy

Najnowsze

24.09.2021 14:15

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24 września 2021 r.

Czytaj dalej...

24.09.2021 11:52

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.6.2021.DK z 24.09.2021r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Czytaj dalej...

24.09.2021 11:44

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.5.2021.DK z 24.09.2021r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Czytaj dalej...

24.09.2021 08:36

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 września 2021 r.

Czytaj dalej...

23.09.2021 13:24

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Czytaj dalej...

23.09.2021 12:14

ZARZĄDZENIE NR 141/2021 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 15 września 2021 r

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Eryk Fiszbak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 25

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: