Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zezwolenie zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu


NAZWA USŁUGI

 

Zezwolenie zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu

 

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA


  •       Wymagane dokumenty

1)      Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu;

2)      Załączniki:

-  kopia aktualnej mapy zasadniczej lub sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 lub 1:1000, obejmującej zakres przedmiotowej nieruchomości w nawiązaniu do drogi, z zaznaczonym proponowanym miejscem lokalizacji zjazdu i widocznymi granicami nieruchomości której wniosek dotyczy;

-  kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np. wypis aktu notarialnego, odpis księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, wypis z rejestru gruntów);

-  pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej;

-  dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł – jeżeli jest wymagana.


  •       Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, pokój nr 1- Sekretariat, w godzinach otwarcia urzędu, tj. 730 - 1530 - poniedziałek, środa-czwartek; 830 - 1630 – wtorek lub faksem na nr: 44 719 21 29 lub e-mailem na adres: n.olszynska@ujazd.com.pl


OPŁATY


  • Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu  – 82 zł (nie podlega opłacie skarbowej zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego)
  • Pełnomocnictwo - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

 

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

SPOSÓB ODWOŁANIA

 

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Ujazd, Pl. Kościuszki 6, 97 – 225 Ujazd, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)
  • Ustawa z  14 czerwca 1940 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. Nr 1282 ze zm.)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nazwa komórki organizacyjnej

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej

Nazwa stanowiska

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkań

Numer pokoju

19

e-mail

n.olszynska@ujazd.com.pl

Numer telefonu

Tel.:     +48 44 719 21 29, wew. 27

GSM:   +48 502 589 732

 

Załączniki:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazduWyświetlony: 2282

Dodany 25.03.2019 12:06:59 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Aneta Przybysz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.08.2021 14:43:37 przez Aneta Przybysz

Historia zmian [2]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Archiwum

Przydatne programy

Najnowsze

24.09.2021 14:15

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24 września 2021 r.

Czytaj dalej...

24.09.2021 11:52

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.6.2021.DK z 24.09.2021r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Czytaj dalej...

24.09.2021 11:44

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.5.2021.DK z 24.09.2021r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Czytaj dalej...

24.09.2021 08:36

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 września 2021 r.

Czytaj dalej...

23.09.2021 13:24

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Czytaj dalej...

23.09.2021 12:14

ZARZĄDZENIE NR 141/2021 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 15 września 2021 r

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Eryk Fiszbak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 25

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: