Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W UJEŹDZIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W UJEŹDZIE

 

 

Wójt Gminy Ujazd ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe z siedzibą: 97-225  Ujazd, ul. Tomaszowska 1.

I.      Wymagania stawiane kandydatom, którzy przystępują do konkursu:

1.      Formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora - wymagania obligatoryjne warunkujące dopuszczenie kandydata do II etapu postępowania konkursowego:

1)      obywatelstwo polskie;

2)      wykształcenie wyższe, preferowane będzie wykształcenie o kierunku lub specjalności bibliotekoznawstwo, filologia polska, kulturoznawstwo, zarządzanie lub pokrewne,

3)      co najmniej 5-cio letni staż pracy;

4)      przedstawienie autorskiego programu działania Gminnej Biblioteki Publicznej  w Ujeździe;

5)      znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bibliotekach, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych;

6)      dobry stan zdrowia;

7)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

8)      brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

 

2.      Merytoryczne kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora – podlegające ocenie w II etapie postępowania konkursowego:

1)      kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista;

2)      predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem;

3)      znajomość specyfiki kulturalno-społecznej gminy Ujazd;

4)      znajomość aktów prawnych i problematyki z zakresu organizacji, zarządzania, funkcjonowania i finansowania instytucji kultury;

5)      znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej;

 

II.     Warunki pracy na stanowisku:

1)      miejsce pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Ujeździe, ul. Tomaszowska 1, 97-225 Ujazd;

2)      zatrudnienie na podstawie powołania  na czas określony 5 lat;

3)      wymiar czasu pracy – ½ etatu;

4)      przewidywany termin zatrudnienia – 1 kwietnia 2021 r.

5)      obiekt nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 

III.  Ramowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)    kierowanie bieżącą działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej;

2)    pełnienie obowiązków pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w bibliotece;

3)    wydawanie zarządzeń i regulaminów wewnętrznych;

4)    udzielanie upoważnień i pełnomocnictw do działania w imieniu Dyrektora Biblioteki;

5)    prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi;

6)    opracowywanie planów finansowych oraz wniosków inwestycyjnych i przedstawianie ich

Organizatorowi;

7)    poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej;

8)    przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych odrębnymi przepisami,

9)    realizowanie zadań statutowych,

 

IV.  Oferty kandydatów powinny zawierać:

1)      pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe,

2)      pisemny, autorski program działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe,

3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.),

5)      kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,

6)      oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych;

8)      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)      oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

10)  oświadczenie o treści:

„ Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy w Ujeździe reprezentowany przez Wójta Gminy Ujazd adres siedziby: 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6, jako administratora, w celach rekrutacji na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe. Zostałam (łem) poinformowana (y) o możliwości dostępu do swoich danych do ich sprostowania usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie wycofana zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy:
ugujazd@ujazd.com.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”

11)  podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty)

 

V.     Składanie dokumentów:

Oferty przystąpienia do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać
w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe" w terminie do 10 marca 2021 r. do godz. 15:30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Ujeździe, plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd lub przesłać listownie na adres urzędu. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Ujeździe. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

 

VI.             Informacje dodatkowe :

1)      zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu;

2)      konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: - I etap: sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów; - II etap: rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie;

3)      przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego i podjęcia decyzji przez Wójta Gminy Ujazd o powołaniu Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe, nastąpi w ciągu 21 dni po upływie składania ofert;

4)      informacje o warunkach organizacyjno-finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe można uzyskać w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 44 719 21 11).

 

 Kwestionariusz osobowy - DOCX

Klauzula informacyjna - PDF

Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe - PDF


 


Wyświetlony: 146

Dodany 16.02.2021 10:46:18 przez Eryk Fiszbak

Autor dokumentu Eryk Fiszbak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.02.2021 10:46:18 przez Eryk Fiszbak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja o wynikach naboru do pracy w Urzędzie Gminy w Ujeździe na stanowisko Podinspektora ds. zamówień publicznych i inwestycji

Informacja o wynikach naboru do pracy w Urzędzie Gminy w Ujeździe na stanowisko Podinspektora ds. zamówień publicznych i inwestycji - PDF


Wyświetlony: 1041

Dodany 23.10.2020 13:45:43 przez Eryk Fiszbak

Autor dokumentu Eryk Fiszbak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.10.2020 13:45:43 przez Eryk Fiszbak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe


W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu konkursu kandydatów na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe został wybrany Pan Jarosław CIELEBON, zam. Tomaszów Mazowiecki.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełnił wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat szeroko zaprezentował swoją koncepcję autorskiego programu działania Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe oraz właściwie przedstawiał swoją wiedzę i znajomość zagadnień niezbędnych do pracy na oferowanym stanowisku.

 

 

Ujazd, dnia 26 marca 2020 r.                                                                                                                                        WÓJT GMINY


                                                                                                                             (-) mgr inż. Artur Pawlak


Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe


Wyświetlony: 2576

Dodany 26.03.2020 13:43:12 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.03.2020 13:52:53 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [1]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Archiwum

Przydatne programy

Najnowsze

08.03.2021 10:39

ZARZĄDZENIE NR 36/2021 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 2 marca 2021 r

Czytaj dalej...

08.03.2021 10:37

ZARZĄDZENIE NR 35/2021 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 25 lutego 2021 r

Czytaj dalej...

08.03.2021 10:34

ZARZĄDZENIE NR 34/2021 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 25 lutego 2021 r

Czytaj dalej...

08.03.2021 10:30

ZARZĄDZENIE NR 33/2021 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 25 lutego 2021 r

Czytaj dalej...

08.03.2021 10:22

ZARZĄDZENIE NR 28/2021 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 16 lutego 2021 r. w

Czytaj dalej...

08.03.2021 10:20

ZARZĄDZENIE NR 32/2021 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 24 lutego 2021 r

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Eryk Fiszbak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 25

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: