Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 


NAZWA USŁUGI

 

DEKLARACJA

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

- nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA


Wymagane dokumenty:

 1. Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
  w gminach, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
 2. Przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
 3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
  w którym nastąpiła zmiana.
 4. Druk deklaracji można pobrać w wersji interaktywnej lub w pokoju nr 15.
 5. Wypełnioną i podpisaną deklarację można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy.
 6. Zgodnie z art.  6o.  ust. 1.  cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.


Miejsce złożenia wniosku:

 • Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, w godzinach pracy Urzędu:
 • Sekretariat  (pokój Nr 1)
 • Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej (pokój Nr 15)
 • za pośrednictwem operatora pocztowego

 

OPŁATY

 

17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

 

Nie dotyczy

 

SPOSÓB ODWOŁANIA

 

W przypadku wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicielowi nieruchomości lub zarządcy przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Piotrkowie Trybunalskim, za pośrednictwem Wójta Gminy Ujazd.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
 • Uchwała Rady Gminy Ujazd Nr XIX/167/19 z dnia 27 grudnia 2019r. o zmianie uchwały  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY

Nazwa komórki organizacyjnej

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej

Nazwa stanowiska

Inspektor ds. utrzymania czystości i porządku

Numer pokoju

15

e-mail

a.zimnicki@ujazd.com.pl

Numer telefonu

44 719 21 29 wew. 30


 Załączniki:

1. Druk deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi


 Wyświetlony: 3074

Dodany 19.04.2019 12:04:49 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.08.2020 08:45:53 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [5]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Archiwum

Przydatne programy

Najnowsze

05.03.2021 13:22

Otwarcie ofert

Czytaj dalej...

05.03.2021 13:20

Otwarcie ofert na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ujazd

Czytaj dalej...

01.03.2021 14:47

Rok 2021

Czytaj dalej...

01.03.2021 14:44

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ujazd za okres IV kwartału 2020

Czytaj dalej...

01.03.2021 13:32

Rok 2021

Czytaj dalej...

01.03.2021 13:30

Rok 2021

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Eryk Fiszbak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 25

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: