Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcychNAZWA USŁUGI

 

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA

 

Wymagane dokumenty:

 

1. Wniosek o wpis do rejestru składa się w systemie elektronicznym na portalu http://empatia.mpips.gov.pl na formularzu RKZ-1 pn. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów .

W celu uzyskania dostępu do w. w. systemu elektronicznego i jego dalszej obsługi należy:

2. Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;
 • osoby fizyczne;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 

Uwagi:

Obligatoryjne wymogi dla lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy:

 • dla żłobka   

decyzja Komendanta Państwowej Straży Pożarnej  w Tomaszowie Mazowieckim potwierdzająca spełnienie wymagań przeciwpożarowych; decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Mazowieckim, potwierdzająca spełnienie wymagań sanitarno- lokalowych.

 • dla klubu dziecięcego:

decyzja Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim potwierdzająca spełnienie wymagań przeciwpożarowych; pozytywna opinia Wójta Gminy Ujazd, określająca w szczególności maksymalną liczbę miejsc
w klubie dziecięcym.

Wydanie decyzji PPIS/ opinii Wójta Gminy Ujazd następuje po zakończeniu robót budowlanych i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego w terminie nie wniósł sprzeciwu.


3. Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną
w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców
( Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych.


4. Rejestr żłóbków i klubów dziecięcych, funkcjonujących  na terenie Gminy Ujazd prowadzi Wójt Gminy Ujazd i publikuje go w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ujazd http://www.bip.ug.ujazd.com.pl

Po potwierdzeniu spełnienia warunków wymaganych do dokonania wpisu
do rejestru Wójt Gminy Ujazd wydaje zaświadczenie o wpisie podmiotu
do rejestru.


5.Wójt Gminy Ujazd odmawia dokonania wpisu do rejestru w przypadku, gdy:

 • podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego
 • wydano prawomocne orzeczenia zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

6. Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następują w drodze decyzji administracyjnej.

 

OPŁATY

 

Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych -zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Ujazd

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

 

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje w ciągu  7 dni od dnia złożenia kompletnej dokumentacji.

 

SPOSÓB ODWOŁANIA

 

Od decyzji o odmowie wpisu do rejestru lub o wykreśleniu wpisu z rejestru żłobków lub klubów dziecięcych można wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  za pośrednictwem organu , który wydał decyzję.


PODSTAWA PRAWNA


 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz.U. z 2019 r. poz. 409);
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r.
  w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 72 .);
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.
  w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym, dziennego opiekuna oraz wolontariusza (Dz. U. z 2011 r. Nr 69, poz. 368);


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nazwa komórki organizacyjnej

Referat Ochrony Środowiska i Klimatu

Nazwa stanowiska

Podinspektor ds. działalności gospodarczej i rolnictwa

Numer pokoju

15

e-mail

j.stanczyk@ujazd.com.pl

Numer telefonu

Tel.:   44 719 21 29, wew. 30


 


Wyświetlony: 1879

Dodany 25.04.2019 09:00:44 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Aneta Przybysz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.08.2021 14:57:46 przez Aneta Przybysz

Historia zmian [1]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Archiwum

Przydatne programy

Najnowsze

15.09.2021 14:55

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2021-09-15_140_2021

Czytaj dalej...

15.09.2021 14:53

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.7.2021.DK z 15.09.2021r. o opracowaniu projektu decyzji oraz wystąpieniu do organów uzgadniających, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Czytaj dalej...

15.09.2021 14:51

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.7.2021.DK z 15.09.2021r. o opracowaniu projektu decyzji oraz wystąpieniu do organów uzgadniających, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Czytaj dalej...

15.09.2021 14:49

Uchwały Rady Seniorów

Czytaj dalej...

15.09.2021 14:48

Uchwały Rady Seniorów

Czytaj dalej...

15.09.2021 14:47

Uchwały Rady Seniorów

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Eryk Fiszbak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 25

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: