Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie


NAZWA USŁUGI

 

Uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie

 

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA


Wymagane dokumenty:

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie z określeniem:

 • podmiotu ubiegającego się o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie,
 • danych teleadresowych wnioskodawcy, 
 • zakresu wniosku (należy wskazać informacje o środowisku i jego ochronie, o których udostępnienie występuje wnioskodawca), 
 • sposobu lub formy udostępnienia informacji.

Informację niewymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

 

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Gminy w Ujeździe,    Plac Kościuszki 6,  97-225 Ujazd,  w godzinach pracy Urzędu:

 • Sekretariat  ( pokój Nr 1 )    lub za pośrednictwem operatora pocztowego

 

OPŁATY

 

 • Za wyszukiwanie informacji, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie organ administracji pobiera opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.
 • Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie o dokumentach zawierających dane o środowisku jest bezpłatne.
 • Opłaty nie pobiera się, jeżeli wniosek został złożony przez organ administracji.
 • Opłatę za udostępnienie informacji o środowisku, po jej ustaleniu przez organ, uiszcza się w terminie 14 dni.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

 

Informacja o środowisku powinna zostać udostępniona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku spraw skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

 

SPOSÓB ODWOŁANIA

 

W przypadku odmowy udostępnienia informacji wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, za pośrednictwem Wójta Gminy Ujazd.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 • Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz.U z 2018, poz. 2081 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2016 r. poz. 2089)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018r. poz. 2096, ze zm.)

 

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY

Nazwa komórki organizacyjnej

Referat Ochrony Środowiska i Klimatu

Nazwa stanowiska

Kierownik Referatu

Numer pokoju

17

e-mail

r.chwalinski@ujazd.com.pl

Numer telefonu

44 719 21 29 wew. 36


 Załączniki:

1. Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronieWyświetlony: 1719

Dodany 25.04.2019 09:56:10 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Aneta Przybysz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.08.2021 14:53:29 przez Aneta Przybysz

Historia zmian [1]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Archiwum

Przydatne programy

Najnowsze

23.09.2021 13:24

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Czytaj dalej...

23.09.2021 12:14

ZARZĄDZENIE NR 141/2021 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 15 września 2021 r

Czytaj dalej...

23.09.2021 12:12

ZARZĄDZENIE NR 138/2021 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 10 września 2021 r

Czytaj dalej...

22.09.2021 12:40

Informacja z otwarcia ofert

Czytaj dalej...

21.09.2021 15:12

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - KSWiP

Czytaj dalej...

21.09.2021 15:09

Komisja Gospodarki, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa - KGOiB

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Eryk Fiszbak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 25

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: