Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Odroczenie terminu płatności, umorzenie, rozłożenie na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


NAZWA USŁUGI

 

Odroczenie terminu płatności, umorzenie, rozłożenie na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA


Wymagane dokumenty:

1. Pisemny wniosek podpisany przez wnioskodawcę lub pełnomocnika zawierający następujące elementy:

- rodzaj ulgi:

  • odroczenia terminu płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bądź zaległości z tytułu w/w opłaty wraz z odsetkami,
  • rozłożenia na raty zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami,
  • umorzenia w całości lub w części zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami

- okres i wysokość zobowiązania,

- uzasadnienie ważnego interesu podatnika.


2. Załączniki:

- Dokumenty potwierdzające dochód podatnika (np. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia, odcinek emerytury, renty, wysokość świadczeń z Opieki Społecznej i PUP, zaświadczenie o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna).

- Informacja o stanie majątkowym podatnika będącego osobą fizyczną.

- Zaświadczenie o dochodach członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

- Rachunki potwierdzające miesięczne koszty utrzymania domu, mieszkania (np. rachunki za energię elektryczną, gaz, wodę, telefon, czynsz itp.).

- W przypadku pożyczek, kredytów (ksero umowy lub odcinek wpłaty za ostatni m-c).

- W przypadku poważnego leczenia (zaświadczenia ze szpitala, kopie rachunków za leki, itp.).

- W przypadku posiadania dzieci dokumenty potwierdzające opłaty za studia, szkołę (kopie rachunków, dowodów zapłaty za studia, szkołę, przedszkole).

 

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, w godzinach pracy Urzędu:

  • Sekretariat  (pokój Nr 1)
  • Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej (pokój Nr 15)

 

OPŁATY

 

  • 17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa

 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

 

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

SPOSÓB ODWOŁANIA

 

Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Ujazd, który wydał decyzję.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).

 

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY

Nazwa komórki organizacyjnej

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej

Nazwa stanowiska

Inspektor ds. utrzymania czystości i porządku

Numer pokoju

15

e-mail

a.zimnicki@ujazd.com.pl

Numer telefonu

44 719 21 29 wew. 30


 Załączniki:

1. Informacja o stanie majątkowym podatnika będącego osobą fizyczną

Wyświetlony: 1441

Dodany 02.05.2019 15:09:29 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.05.2019 15:09:29 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [0]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Archiwum

Przydatne programy

Najnowsze

14.04.2021 11:54

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.1.2021.DK z 14.04.2021r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Czytaj dalej...

14.04.2021 10:14

Udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Czytaj dalej...

14.04.2021 10:10

ZARZĄDZENIE NR 51/2021 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 31 marca 2021 r

Czytaj dalej...

14.04.2021 10:07

ZARZĄDZENIE NR 50/2021 WÓJTAGMINY UJAZD z dnia 31 marca 2021 r

Czytaj dalej...

14.04.2021 10:05

ZARZĄDZENIE NR 49/2021 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 30 marca 2021 r

Czytaj dalej...

14.04.2021 09:53

ZARZĄDZENIE NR 48/2021 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 30 marca 2021 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Eryk Fiszbak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 25

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: