Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Deklaracja dostępności cyfrowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ujazd

Urząd Gminy w Ujeździe zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ujazd.

Data publikacji strony internetowej: 2019-02-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-02-14

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.)
 • brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-03. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. wersję kontrastową,
 2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i wyłącznie samej klawiatury (przy użyciu klawiszy Tab i Enter).


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Erykiem Fiszbakiem, e-mail: e.fiszbak@ujazd.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 719 21 29 wew. 25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Budynek Urzędu Gminy w Ujeździe położony przy Placu Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 • W pobliżu Urzędu Gminy znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe do osób niepełnosprawnych.
 • Budynek Urzędu Gminy wyposażony jest w schodołaz.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy w Ujeździe mogą skorzystać z usługi tłumacza języka migowego, zgłaszając taką chęć co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) usługa tłumacza migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej korzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.).

Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy zgłosić w Sekretariacie Urzędu Gminy w Ujeździe zamiar skorzystania z tłumacza. Zgłoszenia należy dokonać co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie. Należy wskazać metodę komunikowania się (PJM, SJM lub SKOGN).

Zgłoszenia można dokonać:

 • Telefonicznie – za pośrednictwem osoby trzeciej, pod nr telefonu: 44 719 21 29,
 • Wypełniając formularz zgłoszeniowy i przesyłając go mailem na adres:  ugujazd@ujazd.com.pl
 • Faksem pod nr telefonu: 44 719 21 29 wew. 47 lub listownie na adres: Urząd Gminy w Ujeździe, Pl. Kościuszki 6, 97-225 Ujazd

 


Wyświetlony: 29690

Dodany 14.02.2020 12:53:29 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Eryk Fiszbak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.09.2020 13:01:59 przez Eryk Fiszbak

Historia zmian [62]

Zadaj pytanie Drukuj

Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności

Do zadań Koordynatora ds. dostępności należy między innymi:

 1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy w Ujeździe.
 2. Przygotowywanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy    w Ujeździe, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 3. Monitorowanie działalności Urzędu Gminy w Ujeździe w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt
Urząd Gminy w Ujeździe
Pl. Kościuszki 6
97-225 Ujazd

Marzena Triantafyllou
Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Ujeździe
tel. 044/719 21 29 w. 43
e-mail: m.triantafyllou@ujazd.com.pl


Wyświetlony: 729

Dodany 26.01.2021 13:14:18 przez Eryk Fiszbak

Autor dokumentu Eryk Fiszbak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.01.2021 13:14:18 przez Eryk Fiszbak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - PDF


Wyświetlony: 486

Dodany 01.04.2021 15:03:11 przez Eryk Fiszbak

Autor dokumentu Eryk Fiszbak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.04.2021 15:03:11 przez Eryk Fiszbak

Historia zmian [0]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Archiwum

Przydatne programy

Najnowsze

15.09.2021 14:55

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2021-09-15_140_2021

Czytaj dalej...

15.09.2021 14:53

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.7.2021.DK z 15.09.2021r. o opracowaniu projektu decyzji oraz wystąpieniu do organów uzgadniających, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Czytaj dalej...

15.09.2021 14:51

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.7.2021.DK z 15.09.2021r. o opracowaniu projektu decyzji oraz wystąpieniu do organów uzgadniających, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Czytaj dalej...

15.09.2021 14:49

Uchwały Rady Seniorów

Czytaj dalej...

15.09.2021 14:48

Uchwały Rady Seniorów

Czytaj dalej...

15.09.2021 14:47

Uchwały Rady Seniorów

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Eryk Fiszbak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 25

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: