Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.15.2020.DK z 10.02.2021r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 561

Dodany 10.02.2021 12:09:15 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 25.02.2021

Ostatnia modyfikacja:10.02.2021 12:09:15

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Program opieki na zwierzętami bedomnymi - 2021

Konsultacje dotyczące programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w 2021.


Ogłoszenie


Wójta Gminy Ujazd

z dnia 25 stycznia 2021 roku


 


Wójt Gminy Ujazd

ogłasza konsultacje dotyczące

projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w 2021 roku.


Cel konsultacji


Celem konsultacji jest wspólne wypracowanie opinii na temat form i sposobu realizacji przez Gminę zadań publicznych dotyczących opieki nad zwierzętami bezdomnymi w roku 2021. Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględniane są przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie są wiążące dla Rady Gminy.

 

I. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji będą postanowienia zawarte w projekcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w 2020 roku.

 

II. Czas rozpoczęcia konsultacji

       25 stycznia 2021 roku


III. Czas zakończenia konsultacji

       15 lutego 2021 roku


      IV . Forma konsultacji


Do konsultacji zaprasza się:

1) zainteresowane organizacje pozarządowe, prowadzące działalność na terenie gminy Ujazd;

2) pozostałe podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w ustawie  o działalności pożytku             publicznego i o wolontariacie.


 Udział w konsultacjach jest dobrowolny i polega na przekazaniu przez podmioty, o których mowa wyżej opinii i uwag do Projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w 2020 roku.


  Konsultacje przeprowadza się w formie:

 1) Zapytania ankietowego przeprowadzonego na stronie internetowej Gminy Ujazd (BIP).

2) Opinie i uwagi w zakresie konsultacji można zgłaszać w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ich rozpoczęcia.

3) Nieprzedstawienie opinii w powyższym terminie powoduje rezygnację z prawa do jej wyrażenia.