Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Tryb. z dnia 19.11.2020r.

Zawiadomienie


Wyświetlony: 299

Dodany 24.11.2020 08:44:22 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: 02.12.2020

Ostatnia modyfikacja:24.11.2020 08:44:22

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.10.2020.DK z 12.11.2020r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 580

Dodany 12.11.2020 09:22:21 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 30.11.2020

Ostatnia modyfikacja:12.11.2020 09:22:21

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.13.2020.DK z dnia 09.11.2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 671

Dodany 09.11.2020 11:05:50 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 25.11.2020

Ostatnia modyfikacja:09.11.2020 11:05:50

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.9.2020.DK z 10.11.2020r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

obwieszczenie


Wyświetlony: 630

Dodany 10.11.2020 09:04:47 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 25.11.2020

Ostatnia modyfikacja:10.11.2020 09:04:47

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko sprzątaczki

Wójt Gminy Ujazd zatrudni osobę na ½ etatu, na stanowisko sprzątaczki. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 44 719 21 29 wew. 24 lub 26.

CV wraz z klauzulą informacyjną i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można składać osobiście w sekretariacie Urzędu lub przesłać pocztą (oświadczenie i informacja dostępne w BIP oraz w siedzibie urzędu)


Klauzula informacyjna - docx

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych - docx


Wyświetlony: 187

Dodany 03.11.2020 13:19:03 przez Eryk Fiszbak

Autor dokumentu Eryk Fiszbak

Ważny do: 18.11.2020

Ostatnia modyfikacja:03.11.2020 13:19:03

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.11.2020.DK z 03.11.2020r. o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 880

Dodany 03.11.2020 14:59:55 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 18.11.2020

Ostatnia modyfikacja:03.11.2020 14:59:55

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.12.2020.DK z dnia 03.11.2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 885

Dodany 03.11.2020 15:06:01 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 18.11.2020

Ostatnia modyfikacja:03.11.2020 15:06:01

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora ds. zamówień publicznych i inwestycji

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

WÓJT GMINY UJAZD

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

PODINSPEKTORA ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I INWESTYCJI

W REFERACIE INWESTYCJI I ROZWOJU URZĘDU GMINY W UJEŹDZIE

 

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: ROA.2110.2.2020.AP

Data publikacji ogłoszenia: 1  października 2020 r.

Termin składania ofert: 16 października 2020 r.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: powyżej 6%

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca jednozmianowa,
 • narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,
 • bezpieczne warunki pracy na stanowisku,
 • stanowisko pracy znajduje się na piętrze budynku, budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (nie przewiduje się możliwości zatrudnienia cudzoziemców),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie: wyższe lub średnie, w przypadku wykształcenia średniego wymagany jest minimum 3 letni staż pracy.

 

Wymagania dodatkowe:

 • bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów, ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość programów biurowych, w szczególności edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • bardzo dobra umiejętność organizacji pracy,
 • znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej,
 • umiejętność pracy w zespole oraz współpracy z innymi pracownikami,
 • komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

·         przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych poniżej progu ustawowego zgodnie z regulaminem zamówień publicznych Gminy Ujazd,

·         współpraca z referatami merytorycznymi oraz jednostkami organizacyjnymi w trakcie przygotowywania i prowadzenia postępowań;

·         prowadzenie rejestru zamówień publicznych,

·         przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych regulujących sprawy organizacyjne w postępowaniach o zamówienia publiczne;

·         przygotowywanie materiałów niezbędnych do rozliczenia finansowego inwestycji i remontów,

·         udział w odbiorach końcowych i rozliczaniu wykonanych zadań, przekazanie dokumentacji do Referatu Budżetu i Finansów,

·         pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu procedur postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Gminę Ujazd zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, w tym w szczególności przygotowanie dokumentacji przetargowej (opis przedmiotu zamówienia i wartość zamówienia zobowiązany jest opracować pracownik merytoryczny),

 

Oferta kandydata musi zawierać:

 •  list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy tj. świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania
  w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • osoby niepełnosprawne – kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • oświadczenie kandydata  o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody o treści:

    „ Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27     kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie     swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie     danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy w Ujeździe     reprezentowany przez Wójta Gminy Ujazd adres siedziby: 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6, jako administratora, w     celach rekrutacji na stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych i inwestycji. Zostałam (łem)     poinformowana (y) o możliwości dostępu do swoich danych do ich sprostowania usunięcia  lub ograniczenia     przetwarzania oraz prawie wycofana zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody     na adres mailowy: ugujazd@ujazd.com.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z     prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”

 • podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Pani(a) dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty)

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem „Nabór na podinspektora ds. zamówień publicznych i inwestycji”, należy składać osobiście
w sekretariacie urzędu (pok. 1) lub przesłać na adres:

Urząd Gminy w Ujeździe

plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd

w terminie do dnia 16 października 2020 r.

 

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd  (datę wpływu). Dokumenty doręczone po w/w terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.


Kwestionariusz dla kandydata - DOCX

Klauzula informacyjna - DOCX


Wyświetlony: 1002

Dodany 16.10.2020 10:02:54 przez Eryk Fiszbak

Autor dokumentu Eryk Fiszbak

Ważny do: 17.10.2020

Ostatnia modyfikacja:16.10.2020 10:02:54

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko pracownika gospodarczego

Wójt Gminy Ujazd zatrudni osobę na stanowisko pracownika gospodarczego. Mile widziane wykształcenie średnie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 44 719 21 29 wew. 24 lub 29 CV wraz z klauzulą informacyjną i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można składać osobiście w sekretariacie Urzędu lub przesłać pocztą (oświadczenie i informacja dostępne w BIP oraz w siedzibie urzędu)


Klauzula informacyjna - DOCX

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych - DOCX


Wyświetlony: 782

Dodany 01.10.2020 07:30:47 przez Eryk Fiszbak

Autor dokumentu Eryk Fiszbak

Ważny do: 15.10.2020

Ostatnia modyfikacja:01.10.2020 07:30:47

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.7.2020.DK z 25.09.2020r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 2632

Dodany 25.09.2020 08:52:23 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 12.10.2020

Ostatnia modyfikacja:25.09.2020 08:52:23

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.7.2020.DK z 02.09.2020r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 3343

Dodany 02.09.2020 10:56:41 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 17.09.2020

Ostatnia modyfikacja:02.09.2020 10:56:41

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

test

test


Wyświetlony: 21

Dodany 07.09.2020 12:14:04 przez test

Autor dokumentu test

Ważny do: 10.09.2020

Ostatnia modyfikacja:07.09.2020 12:14:04

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6720.1.2020.M.B. z 17.17.2020r. o przystąpieniu do sporządzenia STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY UJAZD

Obwieszczenie

Wniosek


Wyświetlony: 4775

Dodany 17.07.2020 13:01:06 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 17.08.2020

Ostatnia modyfikacja:17.07.2020 13:01:06

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.7.2020.DK z dnia 29.07.2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 4336

Dodany 29.07.2020 11:49:20 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 13.08.2020

Ostatnia modyfikacja:29.07.2020 11:49:20

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.4.2020.DK z 09.07.2020r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 4900

Dodany 09.07.2020 14:00:21 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 07.08.2020

Ostatnia modyfikacja:09.07.2020 14:00:21

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.5.2020.DK z 22.07.2020r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 4533

Dodany 22.07.2020 10:39:08 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 05.08.2020

Ostatnia modyfikacja:22.07.2020 10:39:08

Historia zmian [0]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Archiwum

Przydatne programy

Najnowsze

01.12.2020 16:26

ZARZĄDZENIE NR 179/2020 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 25 listopada 2020 r

Czytaj dalej...

01.12.2020 16:24

ZARZĄDZENIE NR 170/2020 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 13 listopada 2020 r

Czytaj dalej...

01.12.2020 16:12

Analiza gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Ujazd za 2019r

Czytaj dalej...

01.12.2020 16:08

Analiza gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Ujazd za 2019r

Czytaj dalej...

30.11.2020 16:32

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.14.2020.DK z 30.11.2020r. o opracowaniu projektu decyzji oraz wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Czytaj dalej...

30.11.2020 16:05

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.12.2020.DK z 30.11.2020r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Darek Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Eryk Fiszbak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 25

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Mirosław Michalak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 38

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: