Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.5.2021.DK z dnia 30.08.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 285

Dodany 30.08.2021 11:29:16 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 14.09.2021

Ostatnia modyfikacja:30.08.2021 11:29:16

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.6.2021.DK z dnia 30.08.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 286

Dodany 30.08.2021 11:34:51 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 14.09.2021

Ostatnia modyfikacja:30.08.2021 11:34:51

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Tryb. z dnia 27.08.2021r.

Zawiadomienie


Wyświetlony: 249

Dodany 03.09.2021 09:33:20 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: 13.09.2021

Ostatnia modyfikacja:03.09.2021 09:33:20

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Tryb. z dnia 27.08.2021r.

Zawiadomienie


Wyświetlony: 260

Dodany 03.09.2021 09:34:26 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: 13.09.2021

Ostatnia modyfikacja:03.09.2021 09:34:26

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie WA.ZUZ.3.4210.1571.2021.DŁ z 11.08.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 469

Dodany 17.08.2021 16:16:06 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 01.09.2021

Ostatnia modyfikacja:17.08.2021 16:16:06

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie WA.ZUZ.3.4210.1570.2021.DŁ z 11.08.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomienie


Wyświetlony: 533

Dodany 13.08.2021 14:48:51 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 30.08.2021

Ostatnia modyfikacja:13.08.2021 14:48:51

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.3.2021.DK z 09.08.2021r. o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 586

Dodany 09.08.2021 13:15:23 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 24.08.2021

Ostatnia modyfikacja:09.08.2021 13:15:23

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.4.2021.DK z 03.08.2021r. o opracowaniu projektu decyzji oraz wystąpieniu do organów uzgadniających, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 672

Dodany 03.08.2021 10:40:22 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 18.08.2021

Ostatnia modyfikacja:03.08.2021 10:40:22

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.4.2021.DK z dnia 29.07.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 722

Dodany 29.07.2021 15:05:58 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 13.08.2021

Ostatnia modyfikacja:29.07.2021 15:05:58

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.2.2021.DK z 20.07.2021r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 934

Dodany 20.07.2021 13:50:26 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 04.08.2021

Ostatnia modyfikacja:20.07.2021 13:50:26

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.3.2021.DK z 13.07.2021r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 1040

Dodany 14.07.2021 08:41:29 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 30.07.2021

Ostatnia modyfikacja:14.07.2021 08:41:29

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko PODINSPEKTORA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA I KLIMATU

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

WÓJT GMINY UJAZD

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

PODINSPEKTORA ds. OCHRONY ŚRODOWISKA I KLIMATU

W REFERACIE OCHRONY ŚRODOWISKA I KLIMATU

URZĘDU GMINY W UJEŹDZIE

 

 

 

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: ROA.2110.1.2021.AP

Data publikacji ogłoszenia: 30 czerwca 2021 r.

Termin składania ofert: 12 lipca 2021 r.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: powyżej 6%

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca jednozmianowa,
 • narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,
 • bezpieczne warunki pracy na stanowisku,
 • stanowisko pracy znajduje się na piętrze budynku, budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (nie przewiduje się możliwości zatrudnienia cudzoziemców),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie: wyższe lub średnie w przypadku wykształcenia średniego wymagany jest minimum 3 letni staż pracy.

 

Wymagania dodatkowe:

 • bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów ustaw: Prawo ochrony środowiska, Prawo łowieckie, o lasach, Kodeks postępowania administracyjnego,
  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,
 • znajomość programów biurowych, w szczególności edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • bardzo dobra umiejętność organizacji pracy,
 • znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej,
 • umiejętność pracy w zespole oraz współpracy z innymi pracownikami,
 • komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność.

 

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.    Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska i klimatu, w tym w szczególności:

ü  przygotowanie, zarządzanie, raportowanie i wprowadzanie zmian do gminnych dokumentów o charakterze strategicznym z zakresu klimatu i ochrony powietrza,

ü  zarządzanie i rozwijanie systemu monitoringu z zakresu klimatu i środowiska,

ü   współpraca z różnymi podmiotami, w tym innymi jednostkami w zakresie klimatu
 i ochrony środowiska,

ü  realizacja konkursów/projektów/programów z zakresu klimatu i ochrony środowiska

ü  prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dofinansowania na przedsięwzięcia związane z klimatem i ochroną środowiska,

ü  bieżące monitorowanie zmian w prawie oraz w politykach wyższego szczebla dotyczących klimatu i ochrony środowiska,

ü  informowanie mieszkańców gminy o możliwościach korzystania z systemów wsparcia
 na przedsięwzięcia w zakresie klimatu i ochrony środowiska,

ü  informacja i edukacja z zakresu klimatu i ochrony środowiska.

ü  obsługa Wnioskodawców programu "Czyste Powietrze",

ü  przyjmowanie  i wprowadzanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

2.    Prowadzenie zadań w zakresie ochrony roślin, gospodarki leśnej i łowieckiej

3.    Prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych.

 

Oferta kandydata musi zawierać:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy tj. świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • osoby niepełnosprawne – kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • oświadczenie kandydata  o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody o treści:
 • „ Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy w Ujeździe reprezentowany przez Wójta Gminy Ujazd adres siedziby: 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6, jako administratora, w celach rekrutacji na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska i klimatu. Zostałam (łem) poinformowana (y)
  o możliwości dostępu do swoich danych do ich sprostowania usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie wycofana zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: ugujazd@ujazd.com.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”
 • podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Pani(a) dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

 

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty)

 

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem „Nabór na podinspektora ds. ochrony środowiska
i klimatu”, należy składać osobiście w sekretariacie urzędu (pok. 1) lub przesłać na adres:

 

Urząd Gminy w Ujeździe

plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd

w terminie do dnia 12 lipca 2021 r.

 

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd  (datę wpływu). Dokumenty doręczone po w/w terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.Ogłoszenie - PDF

Kwestionariusz - DOCX

Klauzula - DOCX


Wyświetlony: 701

Dodany 30.06.2021 09:09:59 przez Eryk Fiszbak

Autor dokumentu Eryk Fiszbak

Ważny do: 13.07.2021

Ostatnia modyfikacja:30.06.2021 09:09:59

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.2.2021.DK z 22.06.2021r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 1463

Dodany 22.06.2021 11:45:07 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 07.07.2021

Ostatnia modyfikacja:22.06.2021 11:45:07

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.3.2021.DK z dnia 08.06.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 1704

Dodany 10.06.2021 08:59:19 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 28.06.2021

Ostatnia modyfikacja:10.06.2021 08:59:19

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.3.2021.DK z 09.06.2021r. o opracowaniu projektu decyzji oraz wystąpieniu do organów uzgadniających, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 1695

Dodany 10.06.2021 09:08:06 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 28.06.2021

Ostatnia modyfikacja:10.06.2021 09:08:06

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.2.2021.DK z 31.05.2021r. o opracowaniu projektu decyzji oraz wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 1868

Dodany 31.05.2021 12:12:48 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 15.06.2021

Ostatnia modyfikacja:31.05.2021 12:12:48

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.2.2021.DK z dnia 19.05.2021r.

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacjiinwestycji celu publicznego   - PDF


Wyświetlony: 2160

Dodany 19.05.2021 11:18:42 przez Eryk Fiszbak

Autor dokumentu Eryk Fiszbak

Ważny do: 03.06.2021

Ostatnia modyfikacja:19.05.2021 11:18:42

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 06 maja 2021 Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim - znak: WA.ZUZ.3.4210.373.2021.AD

Obwieszczenie


Wyświetlony: 2338

Dodany 14.05.2021 08:20:30 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: 31.05.2021

Ostatnia modyfikacja:14.05.2021 08:20:30

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.1.2021.DK z 13.05.2021r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 2263

Dodany 13.05.2021 11:45:27 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 28.05.2021

Ostatnia modyfikacja:13.05.2021 11:45:27

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.1.2021.DK z 14.04.2021r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 2773

Dodany 14.04.2021 11:51:47 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 06.05.2021

Ostatnia modyfikacja:14.04.2021 11:51:47

Historia zmian [0]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Archiwum

Przydatne programy

Najnowsze

15.09.2021 14:55

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2021-09-15_140_2021

Czytaj dalej...

15.09.2021 14:53

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.7.2021.DK z 15.09.2021r. o opracowaniu projektu decyzji oraz wystąpieniu do organów uzgadniających, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Czytaj dalej...

15.09.2021 14:51

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.7.2021.DK z 15.09.2021r. o opracowaniu projektu decyzji oraz wystąpieniu do organów uzgadniających, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Czytaj dalej...

15.09.2021 14:49

Uchwały Rady Seniorów

Czytaj dalej...

15.09.2021 14:48

Uchwały Rady Seniorów

Czytaj dalej...

15.09.2021 14:47

Uchwały Rady Seniorów

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Eryk Fiszbak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 25

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: