Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.22.2.2019.DK z 07.11.2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 1635

Dodany 07.11.2019 14:05:02 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 07.12.2019

Ostatnia modyfikacja:07.11.2019 14:05:02

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.22.6.2019.DK z 20.11.2019r. o opracowaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wystąpieniu o uzgodnienia

Obwieszczenie


Wyświetlony: 887

Dodany 21.11.2019 14:23:26 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 06.12.2019

Ostatnia modyfikacja:21.11.2019 14:23:26

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.14.24.2019.DK z 19.11.2019r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 1068

Dodany 19.11.2019 09:42:24 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 05.12.2019

Ostatnia modyfikacja:19.11.2019 09:42:24

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. promocji i partycypacji społecznej


 Informacja o Wynikach Naboru

do pracy w  Urzędzie Gminy w Ujeździe

Na Stanowisko inspektora ds. promocji i partycypacji społecznej


 

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: ROA.2110.5.2019.AP

Data publikacji ogłoszenia: 14 sierpnia 2019 r.

Termin składania ofert: 26 sierpnia 2019 r.

Data publikacji informacji o wynikach naboru: 29 sierpnia 2019 r.


W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy
w Urzędzie Gminy w Ujeździe z siedzibą 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6, na stanowisko inspektora ds. promocji i partycypacji społecznej została wybrana Pani Jolanta Sobczyk,
zam. Tomaszów Mazowiecki.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Jolanta Sobczyk spełniła wymagania formalne i dodatkowe określone w ogłoszeniu
o naborze. Wykazała się kwalifikacjami predysponującymi ją do pracy na stanowisku inspektora ds. promocji i partycypacji społecznej w Urzędzie Gminy w Ujeździe. Posiadana przez Panią Jolantę Sobczyk wiedza i doświadczenie umożliwią właściwe wykonywanie zadań na ww. stanowisku.


Ujazd, dnia 29 sierpnia 2019 r.


WÓJT GMINY UJAZD


                                                                                       (-)  Artur PAWLAK


 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. promocji i partycypacji społecznej

 Wyświetlony: 579

Dodany 13.11.2019 13:51:49 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: 30.11.2019

Ostatnia modyfikacja:13.11.2019 13:51:49

Historia zmian [4]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.18.8.2019.DK z 05.11.2019r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 1703

Dodany 05.11.2019 14:59:10 przez Grzegorz Dratwa

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 27.11.2019

Ostatnia modyfikacja:05.11.2019 14:59:10

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.18.8.2019.DK z 05.11.2019r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 46

Dodany 05.11.2019 13:48:21 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 27.11.2019

Ostatnia modyfikacja:05.11.2019 13:48:21

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ujeździe


OGŁOSZENIE O NABORZE

WÓJT GMINY UJAZD

Ogłasza nabór kandydatów Na  stanowisko

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W UJEŹDZIE


 


Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ujeździe, ul. Rokicińska 6

Numer ewidencyjny naboru: ROA.2111.1.2019.HB

Data publikacji ogłoszenia: 23 października 2019 r.

Termin składania ofert: 5 listopada 2019 r.


Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: poniżej 6%


Warunki pracy na stanowisku:

·         wymiar czasu pracy – pełny etat,

·         narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,

·         bezpieczne warunki pracy na stanowisku,

·         stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku, budynek jest przystosowany dla osób

z dysfunkcją ruchu.


Wymagania niezbędne:

Dyrektorem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ujeździe może być osoba, która:

·         jest obywatelem polskim (nie przewiduje się zatrudniania cudzoziemców),

·         ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

·         posiada wykształcenie wyższe,

·         posiada co najmniej pięcioletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 5 lat działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,

·         nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1440),

·         cieszy się nieposzlakowaną opinią.


Wymagania dodatkowe:

·         preferowane wykształcenie w zakresie menagera sportu, zarządzania, administracji, ekonomii;

·         znajomość przepisów prawa w zakresie:

o   ustawy o finansach publicznych i rachunkowości,

o   ustawy o sporcie,

o   ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

o   ustawy o samorządzie gminnym,

o   ustawy o pracownikach samorządowych,

o   prawa pracy oraz kodeksu postępowania administracyjnego,

o   ustawy prawo zamówień publicznych,

o   ustawy o ochronie danych osobowych,

o   przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

·         znajomość zasad funkcjonowania jednostek budżetowych,

·         umiejętności organizacyjno- menadżerskie,

·         umiejętność kierowania zespołem pracowników, komunikatywność,

·         doświadczenie w zarządzaniu jednostkami podobnymi jak GOSiR,

·         umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia,

·         rzetelność, dokładność, terminowość,

·         poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,

·         prawo jazy kat. B,

·         umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem programu arkusza kalkulacyjnego MS Office Excel) i innych urządzeń biurowych,


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

·         kierowanie działalnością GOSiR w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania i pełnej realizacji zadań określonych w statucie,

·         prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w Gminie Ujazd,

·         organizowanie różnych usług dla ludności w zakresie sportu rekreacji, w tym prowadzenie sekcji sportowych,

·         nadzór nad udostępnianiem bazy sportowej i rekreacyjnej zainteresowanym podmiotom,

·         wspieranie rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży, szczególnie przez współpracę

z uczniowskimi klubami sportowymi,

·         organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych,

·         współpraca z jednostkami samorządowymi, organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami

w zakresie rozwoju kultury fizycznej na terenie Gminy Ujazd,

·         współpraca przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych do realizacji zadań statutowych oraz tych zadań mieszczących się w kompetencji  kierowanej jednostki,

·         prowadzenie działalności promocyjnej zmierzającej do realizacji zadań GOSiR i Gminy,

·         odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób przebywających na obiektach,

·         prowadzenie gospodarki finansowej i rozliczanie się z środków otrzymanych z budżetu Gminy,

·         prowadzenie polityki kadrowej i płacowej,

·         zarządzanie mieniem GOSiR,

·         sporządzanie sprawozdań finansowych i innych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

·         ustalanie wewnętrznych dokumentów związanych z funkcjonowaniem GOSiR,

·         wykonywanie czynności wynikających z udzielonych przez Wójta Gminy pełnomocnictw,

·         reprezentowanie GOSiR na zewnątrz,

·         współdziałanie w realizacji statutowych celów i zadań z organami Gminy i gminnymi jednostkami organizacyjnymi,

·         współpraca przy rozbudowie bazy sportowej i rekreacyjnej,


Oferta kandydata musi zawierać:

·         list motywacyjny,

·         kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

·         kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

·         kopie dokumentów potwierdzających staż pracy tj. świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania

w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,

·         oświadczenie kandydata  o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

·         oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         oświadczenie o wyrażeniu zgody o treści:

„ Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy w Ujeździe reprezentowany przez Wójta Gminy Ujazd adres siedziby: 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6, jako administratora, w celach rekrutacji na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zostałam (łem) poinformowana (y) o możliwości dostępu do swoich danych do ich sprostowania usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie wycofana zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: ugujazd@ujazd.com.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”

·         podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.


Pani(a) dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty)

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty zawarte z zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem „Nabór na Dyrektora GOSiR w Ujeździe”, należy składać osobiście w sekretariacie urzędu (pok. 1) lub przesłać na adres:


Urząd Gminy w Ujeździe

plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd

w terminie do dnia  5 listopada 2019 r


Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd  (datę wpływu). Dokumenty doręczone po w/w terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:

·         Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną mailowo lub telefonicznie powiadomieni

o terminie postępowania konkursowego.

·         Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ujazd (http://www.bip.ug.ujazd.com.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ujeździe,

·         Kandydaci przystępujący do konkursu mogą zapoznać się ze statutem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ujeździe w pok. Nr 5 w Urzędzie Gminy w Ujeździe lub pod adresem: http://www.bip.ug.ujazd.com.pl/groups/details/146/gminny-osrodek-sportu-i-rekreacji-w-ujezdzieKwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ujeździe                                                                                                                                    Wójt Gminy


                                                                                                                        (-) mgr inż. Artur PawlakWyświetlony: 2263

Dodany 05.11.2019 10:08:06 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: 07.11.2019

Ostatnia modyfikacja:05.11.2019 10:08:06

Historia zmian [4]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ujeździe

OGŁOSZENIE O NABORZE

WÓJT GMINY UJAZD

Ogłasza nabór kandydatów Na  stanowisko

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W UJEŹDZIE


 


Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ujeździe, ul. Rokicińska 6

Numer ewidencyjny naboru: ROA.2111.1.2019.HB

Data publikacji ogłoszenia: 23 października 2019 r.

Termin składania ofert: 5 listopada 2019 r.


Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: poniżej 6%


Warunki pracy na stanowisku:

·         wymiar czasu pracy – pełny etat,

·         narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,

·         bezpieczne warunki pracy na stanowisku,

·         stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku, budynek jest przystosowany dla osób

z dysfunkcją ruchu.


Wymagania niezbędne:

Dyrektorem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ujeździe może być osoba, która:

·         jest obywatelem polskim (nie przewiduje się zatrudniania cudzoziemców),

·         ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

·         posiada wykształcenie wyższe,

·         posiada co najmniej pięcioletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 5 lat działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,

·         nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1440),

·         cieszy się nieposzlakowaną opinią.


Wymagania dodatkowe:

·         preferowane wykształcenie w zakresie menagera sportu, zarządzania, administracji, ekonomii;

·         znajomość przepisów prawa w zakresie:

o   ustawy o finansach publicznych i rachunkowości,

o   ustawy o sporcie,

o   ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

o   ustawy o samorządzie gminnym,

o   ustawy o pracownikach samorządowych,

o   prawa pracy oraz kodeksu postępowania administracyjnego,

o   ustawy prawo zamówień publicznych,

o   ustawy o ochronie danych osobowych,

o   przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

·         znajomość zasad funkcjonowania jednostek budżetowych,

·         umiejętności organizacyjno- menadżerskie,

·         umiejętność kierowania zespołem pracowników, komunikatywność,

·         doświadczenie w zarządzaniu jednostkami podobnymi jak GOSiR,

·         umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia,

·         rzetelność, dokładność, terminowość,

·         poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,

·         prawo jazy kat. B,

·         umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem programu arkusza kalkulacyjnego MS Office Excel) i innych urządzeń biurowych,


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

·         kierowanie działalnością GOSiR w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania i pełnej realizacji zadań określonych w statucie,

·         prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w Gminie Ujazd,

·         organizowanie różnych usług dla ludności w zakresie sportu rekreacji, w tym prowadzenie sekcji sportowych,

·         nadzór nad udostępnianiem bazy sportowej i rekreacyjnej zainteresowanym podmiotom,

·         wspieranie rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży, szczególnie przez współpracę

z uczniowskimi klubami sportowymi,

·         organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych,

·         współpraca z jednostkami samorządowymi, organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami

w zakresie rozwoju kultury fizycznej na terenie Gminy Ujazd,

·         współpraca przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych do realizacji zadań statutowych oraz tych zadań mieszczących się w kompetencji  kierowanej jednostki,

·         prowadzenie działalności promocyjnej zmierzającej do realizacji zadań GOSiR i Gminy,

·         odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób przebywających na obiektach,

·         prowadzenie gospodarki finansowej i rozliczanie się z środków otrzymanych z budżetu Gminy,

·         prowadzenie polityki kadrowej i płacowej,

·         zarządzanie mieniem GOSiR,

·         sporządzanie sprawozdań finansowych i innych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

·         ustalanie wewnętrznych dokumentów związanych z funkcjonowaniem GOSiR,

·         wykonywanie czynności wynikających z udzielonych przez Wójta Gminy pełnomocnictw,

·         reprezentowanie GOSiR na zewnątrz,

·         współdziałanie w realizacji statutowych celów i zadań z organami Gminy i gminnymi jednostkami organizacyjnymi,

·         współpraca przy rozbudowie bazy sportowej i rekreacyjnej,


Oferta kandydata musi zawierać:

·         list motywacyjny,

·         kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

·         kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

·         kopie dokumentów potwierdzających staż pracy tj. świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania

w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,

·         oświadczenie kandydata  o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

·         oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         oświadczenie o wyrażeniu zgody o treści:

„ Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy w Ujeździe reprezentowany przez Wójta Gminy Ujazd adres siedziby: 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6, jako administratora, w celach rekrutacji na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zostałam (łem) poinformowana (y) o możliwości dostępu do swoich danych do ich sprostowania usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie wycofana zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: ugujazd@ujazd.com.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”

·         podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.


Pani(a) dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty)

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty zawarte z zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem „Nabór na Dyrektora GOSiR w Ujeździe”, należy składać osobiście w sekretariacie urzędu (pok. 1) lub przesłać na adres:


Urząd Gminy w Ujeździe

plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd

w terminie do dnia  5 listopada 2019 r


Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd  (datę wpływu). Dokumenty doręczone po w/w terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:

·         Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną mailowo lub telefonicznie powiadomieni

o terminie postępowania konkursowego.

·         Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ujazd (http://www.bip.ug.ujazd.com.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ujeździe,

·         Kandydaci przystępujący do konkursu mogą zapoznać się ze statutem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ujeździe w pok. Nr 5 w Urzędzie Gminy w Ujeździe lub pod adresem: http://www.bip.ug.ujazd.com.pl/groups/details/146/gminny-osrodek-sportu-i-rekreacji-w-ujezdzie


Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ujeździe

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  Wójt Gminy


                                                                                                                        (-) mgr inż. Artur Pawlak


Wyświetlony: 348

Dodany 05.11.2019 10:08:53 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: 07.11.2019

Ostatnia modyfikacja:05.11.2019 10:08:53

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego IR-II.7820.26.2018.MN

Obwieszczenie


Wyświetlony: 2323

Dodany 06.11.2019 12:09:41 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: 06.11.2019

Ostatnia modyfikacja:06.11.2019 12:09:41

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.18.2.2019.DK z 02.10.2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 2841

Dodany 03.10.2019 09:56:52 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 04.11.2019

Ostatnia modyfikacja:03.10.2019 09:56:52

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.19.2.2019.DK z 02.10.2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 2834

Dodany 03.10.2019 10:04:46 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 04.11.2019

Ostatnia modyfikacja:03.10.2019 10:04:46

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.20.2.2019.DK z 02.10.2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 2833

Dodany 03.10.2019 10:09:01 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 04.11.2019

Ostatnia modyfikacja:03.10.2019 10:09:01

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.15.14.2019.DK z 11.09.2019r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 3763

Dodany 11.09.2019 13:00:15 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 10.10.2019

Ostatnia modyfikacja:11.09.2019 13:00:15

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.16.14.2019.DK z 11.09.2019r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

obwieszczenie


Wyświetlony: 3755

Dodany 11.09.2019 13:20:44 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 10.10.2019

Ostatnia modyfikacja:11.09.2019 13:20:44

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja o wynikach naboru do pracy w Urzędzie Gminy w Ujeździe na stanowisko podinspektora ds. funduszy inwestycyjnych

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: ROA.2110.4.2019.AP

Data publikacji ogłoszenia: 9 sierpnia 2019 r.

Termin składania ofert: 21 sierpnia 2019 r.

Data publikacji informacji o wynikach naboru: 4 września 2019 r.

 

W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy
w Urzędzie Gminy w Ujeździe z siedzibą 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6, na stanowisko podinspektora ds. funduszy inwestycyjnych została wybrana Pani Monika Zarzycka,
zam. Zaosie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Monika Zarzycka spełniła wymagania formalne i dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się kwalifikacjami predysponującymi ją do pracy na stanowisku podinspektora ds. funduszy inwestycyjnych w Urzędzie Gminy w Ujeździe. Posiadana przez Panią Monikę Zarzycką wiedza i doświadczenie w szczególności przy pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, umożliwią właściwe wykonywanie zadań na ww. stanowisku

Ujazd, dnia 4 września 2019 r.


 

WÓJT GMINY UJAZD


                                                                                         Artur PAWLAKInformacja o wynikach naboru do pracy w Urzędzie Gminy w Ujeździe na stanowisko podinspektora ds. funduszy inwestycyjnych
Wyświetlony: 489

Dodany 10.10.2019 07:47:47 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: 09.10.2019

Ostatnia modyfikacja:10.10.2019 07:47:47

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.17.8.2019.DK z 05.09.2019r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 4089

Dodany 05.09.2019 12:21:13 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 04.10.2019

Ostatnia modyfikacja:05.09.2019 12:21:13

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja Starosty Tomaszowskiego dot. postępowania w przedmiocie wydania decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla Euroglas Polska Sp. z o.o.

Informacja


Wyświetlony: 4575

Dodany 29.08.2019 13:47:45 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: 04.10.2019

Ostatnia modyfikacja:29.08.2019 13:47:45

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.14.16.2019.DK z 03.09.2019r. o opracowaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wystąpieniu o uzgodnienia

obwieszczenie


Wyświetlony: 4203

Dodany 03.09.2019 15:25:33 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 01.10.2019

Ostatnia modyfikacja:03.09.2019 15:25:33

Historia zmian [0]

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Darek Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Mirosław Michalak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 38

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: