Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.7.2020.DK z 02.09.2020r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 535

Dodany 02.09.2020 10:56:41 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 17.09.2020

Ostatnia modyfikacja:02.09.2020 10:56:41

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

test

test


Wyświetlony: 7

Dodany 07.09.2020 12:14:04 przez test

Autor dokumentu test

Ważny do: 10.09.2020

Ostatnia modyfikacja:07.09.2020 12:14:04

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6720.1.2020.M.B. z 17.17.2020r. o przystąpieniu do sporządzenia STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY UJAZD

Obwieszczenie

Wniosek


Wyświetlony: 1922

Dodany 17.07.2020 13:01:06 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 17.08.2020

Ostatnia modyfikacja:17.07.2020 13:01:06

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.7.2020.DK z dnia 29.07.2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 1538

Dodany 29.07.2020 11:49:20 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 13.08.2020

Ostatnia modyfikacja:29.07.2020 11:49:20

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.4.2020.DK z 09.07.2020r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 2098

Dodany 09.07.2020 14:00:21 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 07.08.2020

Ostatnia modyfikacja:09.07.2020 14:00:21

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.5.2020.DK z 22.07.2020r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 1734

Dodany 22.07.2020 10:39:08 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 05.08.2020

Ostatnia modyfikacja:22.07.2020 10:39:08

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.6.2020.DK z 20.07.2020r. o wydaniu decyzji umarzającej postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 1823

Dodany 20.07.2020 10:33:27 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 04.08.2020

Ostatnia modyfikacja:20.07.2020 10:33:27

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.6.2020.DK z 01.07.2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 2328

Dodany 01.07.2020 13:09:49 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 30.07.2020

Ostatnia modyfikacja:01.07.2020 13:09:49

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektor ds. płac i ubezpieczeń

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

WÓJT GMINY UJAZD

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

PODINSPEKTORA ds. płac i ubezpieczeń

W REFERACIE budżetu i finansów

URZĘDU GMINY W UJEŹDZIE

 

 

 

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: ROA.2110.1.2020.AP

Data publikacji ogłoszenia: 15 lipca 2020 r.

Termin składania ofert: 28 lipca 2020 r.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: powyżej 6%

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca jednozmianowa,
 • narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,
 • bezpieczne warunki pracy na stanowisku,
 • stanowisko pracy znajduje się na piętrze budynku, budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu.

 

Wymagania niezbędne

 • obywatelstwo polskie (nie przewiduje się możliwości zatrudnienia cudzoziemców),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne lub średnie ekonomiczne, w przypadku wykształcenia średniego wymagany jest minimum 3 letni staż pracy.

 

Wymagania dodatkowe:

 • bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów kodeksu pracy, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o pracowniczych planach kapitałowych, prawo zamówień publicznych,
 • praktyczna znajomość i umiejętność sporządzania dokumentów do ZUS (obsługa programu PŁATNIK) i Urzędu Skarbowego
 • znajomość programów biurowych, w szczególności edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 •  bardzo dobra umiejętność organizacji pracy,
 • znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej, 
 • umiejętność pracy w zespole oraz współpracy z innymi pracownikami,
 • komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność.

 

 

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • sporządzenie dowodów księgowych stanowiących podstawę wypłat: wynagrodzeń i innych należności pracowniczych wynikających z umowy o pracę, pozapłacowych świadczeń pracowniczych wynikających z zawartych umów, wynagrodzeń wynikających z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi, wynagrodzeń wynikających z tytułu uchwał rady gminy diet radnych, sołtysów, wynagrodzeń inkasentów podatków i opłat powołanych na podstawie uchwał rady gminy, wynagrodzeń dla członków komisji ustanowionych przez wójta,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • wykonywanie czynności w zakresie określonym przez ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych
 • ewidencja przychodów poszczególnych osób fizycznych, 
 • wydanie zaświadczeń do ustalenia emerytury, renty i kapitału początkowego,
 • sporządzenie wniosków o refundacje wydatków poniesionych na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi z tytułu robót publicznych, prac interwencyjnych, zatrudniania osób niepełnosprawnych i absolwentów,
 • sporządzenie sprawozdań okresowych/rocznych o zatrudnianiu i wynagradzaniu pracowników urzędu,
 • sporządzenie bankowych poleceń przelewu, według terminów zapłaty,
 • rozliczenie i sporządzenie deklaracji miesięcznych i rocznych na PFRON,
 • prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń majątku gminy,
 • prowadzenie centralnego rejestru faktur i rachunków zamówień publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

 

Oferta kandydata musi zawierać:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy tj. świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania 
 • w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • osoby niepełnosprawne – kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • oświadczenie kandydata  o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody o treści:
 • „ Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy w Ujeździe reprezentowany przez Wójta Gminy Ujazd adres siedziby: 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6, jako administratora, w celach rekrutacji na stanowisko podinspektora ds. płac i ubezpieczeń. Zostałam (łem) poinformowana (y) o możliwości dostępu do swoich danych do ich sprostowania usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie wycofana zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: ugujazd@ujazd.com.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”
 • podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Pani(a) dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

 

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty)

 

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem „Nabór na podinspektora ds. płac i ubezpieczeń”, należy składać osobiście w sekretariacie urzędu (pok. 1) lub przesłać na adres:

Urząd Gminy w Ujeździe

plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd

w terminie do dnia 28 lipca 2020 r.

 

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd  (datę wpływu). Dokumenty doręczone po w/w terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna


Wyświetlony: 2028

Dodany 15.07.2020 08:42:56 przez Eryk Fiszbak

Autor dokumentu Eryk Fiszbak

Ważny do: 28.07.2020

Ostatnia modyfikacja:15.07.2020 08:42:56

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.5.2020.DK z 25.06.2020r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

obwieszczenie


Wyświetlony: 2715

Dodany 25.06.2020 08:14:18 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 24.07.2020

Ostatnia modyfikacja:25.06.2020 08:14:18

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.4.2020.DK z 15.06.2020r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 3095

Dodany 15.06.2020 12:29:41 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 14.07.2020

Ostatnia modyfikacja:15.06.2020 12:29:41

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.3.2020.DK z 09.06.2020r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 3270

Dodany 09.06.2020 14:19:15 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 08.07.2020

Ostatnia modyfikacja:09.06.2020 14:19:15

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.5.2020.DK z 04.06.2020r. o opracowaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wystąpieniu o uzgodnienia

Obwieszczenie


Wyświetlony: 3383

Dodany 04.06.2020 15:01:31 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 03.07.2020

Ostatnia modyfikacja:04.06.2020 15:01:31

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.5.2020.DK z 03.06.2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 3446

Dodany 03.06.2020 15:05:52 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 02.07.2020

Ostatnia modyfikacja:03.06.2020 15:05:52

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.3.2020.DK z 04.05.2020r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 4393

Dodany 04.05.2020 13:10:11 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 02.06.2020

Ostatnia modyfikacja:04.05.2020 13:10:11

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.4.2020.DK z 04.05.2020r. o opracowaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wystąpieniu o uzgodnienia

Obwieszczenie


Wyświetlony: 4389

Dodany 04.05.2020 13:53:18 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 02.06.2020

Ostatnia modyfikacja:04.05.2020 13:53:18

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.4.2020.DK z 28.04.2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 4529

Dodany 28.04.2020 13:07:56 przez Darek Koniarz

Autor dokumentu Darek Koniarz

Ważny do: 13.05.2020

Ostatnia modyfikacja:28.04.2020 13:07:56

Historia zmian [0]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Archiwum

Przydatne programy

Najnowsze

18.09.2020 15:03

Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ

Czytaj dalej...

18.09.2020 14:28

Ogłoszenie o zamówieniu

Czytaj dalej...

18.09.2020 12:06

ZARZĄDZENIE NR 128/2020 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 8 września 2020 r

Czytaj dalej...

18.09.2020 12:01

ZARZĄDZENIE NR 124/2020 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 31 sierpnia 2020 r

Czytaj dalej...

17.09.2020 14:27

ZARZĄDZENIE NR 46/2020 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 26 marca 2020 r

Czytaj dalej...

16.09.2020 15:15

Komisja Spraw Społecznych - KSS

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Darek Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Eryk Fiszbak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 25

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Mirosław Michalak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 38

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: