Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Nabór na stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych i inwestycji


WÓJT GMINY UJAZD

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

PODINSPEKTORA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I INWESTYCJI

W REFERACIE INWESTYCJI I ROZWOJU URZĘDU GMINY W UJEŹDZIEWymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: ROA.2110.3.2019.AP

Data publikacji ogłoszenia: 7 czerwca 2019 r.

Termin składania ofert: 21 czerwca 2019 r.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: powyżej 6%


Warunki pracy na stanowisku:

 • praca jednozmianowa,
 • narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,
 • bezpieczne warunki pracy na stanowisku,
 • stanowisko pracy znajduje się na piętrze budynku, budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (nie przewiduje się możliwości zatrudnienia cudzoziemców),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: wyższe lub średnie,
 • w przypadku wykształcenia średniego wymagany jest minimum 3 letni staż pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, prawo zamówień publicznych, RODO
 • znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej, kodeksu postępowania administracyjnego,
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • dyspozycyjność, kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych poniżej 30 tyś. EURO zgodnie z regulaminem zamówień publicznych Gminy Ujazd,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do rozliczenia finansowego inwestycji i remontów,
 • udział w odbiorach końcowych i rozliczaniu wykonanych zadań, przekazywanie dokumentacji do Referatu Budżetu i Finansów,
 • pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu procedur postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Gminę Ujazd zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, w tym w szczególności przygotowanie dokumentacji przetargowej.

Oferta musi zawierać:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy tj. świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • osoby niepełnosprawne – kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • oświadczenie kandydata  o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgodę o treści: „ Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy w Ujeździe reprezentowany przez Wójta Gminy Ujazd adres siedziby: 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6, jako administratora, w celach rekrutacji na stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych i inwestycji. Zostałam (łem) poinformowana (y) o możliwości dostępu do swoich danych do ich sprostowania usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie wycofana zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: ugujazd@ujazd.com.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”
 • podpisaną klauzulę informacyjną.

 Pani(a) dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. 

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty) 

Dokumenty zawarte z zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem „Nabór na podinspektora ds. zamówień publicznych i inwestycji”, należy składać osobiście w sekretariacie urzędu (pok. 1) lub przesłać na adres:

 Urząd Gminy w Ujeździe

plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd

w terminie do dnia 21 czerwca 2019 r.

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd  (datę wpływu). Dokumenty doręczone po w/w terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.


Kwestionariusz osobowy

Klauzula rekrutacyjna

Ogłoszenie o naborzeWyświetlony: 2479

Dodany 07.06.2019 13:48:27 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.06.2019 13:50:19 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [2]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Archiwum

Przydatne programy

Najnowsze

13.07.2020 15:20

Oferta uproszczona

Czytaj dalej...

13.07.2020 15:16

Oferta uproszczona

Czytaj dalej...

13.07.2020 15:14

Oferta uproszczona

Czytaj dalej...

13.07.2020 15:13

Oferta uproszczona

Czytaj dalej...

13.07.2020 15:12

Oferta uproszczona

Czytaj dalej...

10.07.2020 14:34

SESJA PLANOWANA

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Marcin Jamro Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Darek Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Eryk Fiszbak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 25

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Mirosław Michalak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 38

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: