Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.06.2019 r.

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

Pismo: RIR.271.1.4.2019/17                                                                                      Ujazd dnia: 2019-06-12

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją: Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia "Akademii Sportu"

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

ARCHIPROJEKT BANAŚ WŁODZIMIERZ

ul. Górnicza 7B/3

59-300 LUBIN

na:

Wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją: Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia "Akademii Sportu" za cenę 198 030.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktów w ramach kryterium cena i kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

Razem

Projektant w specjalności architektonicznej

Projektant w specjalności instalacyjnej sanitarnej

1

ARCHIPROJEKT BANAŚ WŁODZIMIERZ

ul. Górnicza 7B/3

59-300 LUBIN

(3)

  60,00 pkt

20,00 pkt

20,00 pkt

  100,00 pkt

2

METROPOLIS Sp. z o.o., Sp. komandytowa

ul. Narutowicza 12

70-240 Szczecin

(2)

  57,36 pkt

20,00 pkt

20,00 pkt

  97,36 pkt

3

MICHAŁ OTOMAŃSKI

ul. Obywatelska 106b /m36

94-104 ŁÓDŹ

(4)

  32,75 pkt

20,00 pkt

20,00 pkt

  72,75 pkt

4

VITARO Sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 30/63

00-116 Warszawa

(1)

  42,00 pkt

  5,00 pkt

20,00 pkt

  67,00 pkt

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.06.2019 r.

          


Wójt Gminy

 

(-) mgr inż. Artur Pawlak

Wyświetlony: 397

Dodany 12.06.2019 14:13:35 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.06.2019 14:25:12 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [2]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Archiwum

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Darek Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Mirosław Michalak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 38

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: