Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zaproszenie do składania ofert

 

Ujazd, dnia 23.02.2021 r.

Znak sprawy:RIR.271.2.8.2021                                                                                                                                                   

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

I.      Zamawiający

Zamawiającym jest :

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6 , 97-225 Ujazd

Tel.  044 719 21 29 wew. 43

adres internetowy: www.bip.ug.ujazd.com.pl

adres poczty elektronicznej: inwestycje@ujazd.com.pl

 

II.    Postępowanie

1.       Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie
z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ujeździe wprowadzonym Zarządzeniem nr 194/2020 Wójta Gminy Ujazd z dnia 30 grudnia 2020 r. oraz postanowieniami niniejszego  zaproszenia.

Każdorazowo gdy w niniejszym zaproszeniu jest mowa o:

1)    „Wykonawcy”, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o zawarcie umowy, złożyła ofertę lub zawarła umowę;

2)    „Kc”, należy przez to rozumieć ustawę Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.);

3)    „Ofercie najkorzystniejszej”, należy przez to rozumieć ofertę najkorzystniejszą z uwzględnieniem kryteria oceny ofert – ceny.

 

2.       Oznaczenie postępowania

Postępowanie prowadzone jest pod nazwą:

Utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe przy udziale środków
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie”.  
Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

 

III.  Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia podzielony został na 9 zadań :

Zadanie nr 1 Zakup i dostawa roślin, wyposażenia, wykonanie prac ogrodniczych, systemu nawadniającego – załącznik nr 4A do zaproszenia

Zadanie nr 2Zakup i dostawa domku dla owadów –  Załącznik Nr 4B do zaproszenia.

Zadanie nr 3Zakup i dostawa zegara słonecznego i stacji meteorologicznej – Załącznik Nr 4C do zaproszenia.

Zadanie nr 4Zakup i dostawa pergoli, palet i drewna – Załącznik Nr 4D do zaproszenia.

Zadanie nr 5Zakup i dostawa ławek, stołów – Załącznik Nr 4E do zaproszenia.

Zadanie nr 6- Zakup i dostawa fontanny solarnej - Załącznik nr 4F do zaproszenia

Zadanie nr 7 Zakup i dostawa wyposażenia ogrodniczego - Załącznik nr 4G do zaproszenia

Zadanie nr 8– Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych – załącznik nr 4H do zaproszenia.

Zadanie nr 9 – Zakup i dostawa książek – załącznik nr 4 I do zaproszenia.

Szczegółowy zakres zamówienia zawiera załącznik nr 4 A – I  do niniejszego zaproszenia.

Zamawiający informuje, że :

- Tam gdzie w opisie przedmiotu zamówienia lub w jakiejkolwiek innej części zaproszenia do składania ofert zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca), Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż produkt równoważny zagwarantuje  realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnia  uzyskanie parametrów technicznych co najmniej takich jak założone są w załączniku nr 4A – I do niniejszego zapytania. Zamawiający wymaga, aby produkt równoważny był pod względem gabarytów, konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości), charakteru użytkowego (tożsamość funkcji) charakterystyki materiałowej  (rodzaj i wielkość materiałów), parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, wydajność) oraz parametrów bezpieczeństwa użytkowania. Charakterystyka oferowanych pomocy dydaktycznych musi pozwolić na osiągnięcie zakładanych celów Projektu oraz efektów edukacyjnych. Pomoce dydaktyczne przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym, t.j. 3 – 6 lat, zatem powinny posiadać wymagane atesty i certyfikaty.

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy przedmiotu zamówienia, które tego wymagają zaopatrzone były w instrukcję, karty gwarancyjne, atesty, certyfikaty w języku polskim.

 

IV.           Termin i miejsce wykonania zamówienia:

1.    Zamawiający wymaga wykonania zamówienia do dnia 30.04.2021 r.

2.    Wykonawca jest zobowiązany do  dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko do siedziby placówki oświatowej tj. Przedszkola Samorządowego w Ujeździe,
ul. Przedszkolna 5, 97 – 225 Ujazd.

 

V. Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie zadania, kilka zadań lub na jedno zadanie.

2.Wymagania ogólne

1)    Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

2)    Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym zapytaniu ofertowym;

3)    Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski;

4)    Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane;

5)    Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki były parafowane przez osobę podpisującą ofertę;

6)    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;

 

3.         Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia

Oferta powinna zawierać:

1)    formularz ofertowy - sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia oraz wypełnione załączniki nr 4 A- I (załączniki dotyczące zadania, którego dotyczy składana oferta).

2)    Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty. Pełnomocnictwa należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;

3)    klauzula informacyjna - załącznik Nr 3;

4)    w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwa należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 

4.         Opakowanie oferty

W przypadku oferty składanej drogą pocztową bądź osobiście Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w jednym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd - zawierającym oznaczenie Oferta na: „Utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe przy udziale środków
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie”.
Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w Formularzu oferty załączając uzasadnienie wykazujące iż informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

 

5.         Zmiana lub wycofanie oferty

Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem “ZMIANA”.

Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem “WYCOFANE”.

 

6.         Odrzucenie oferty

Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:

1)    jej treść nie odpowiada treści zaproszenia, z zastrzeżeniem możliwości poprawienia omyłki;

2)    zawiera niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia, jeżeli w toku oceny ofert Zamawiający poweźmie wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia za wskazaną cenę
i w związku z tym zasadne jest wyjaśnienie elementów składowych oferty mających wpływ na cenę,
a złożone wyjaśnienia nie udowodnią, że cena gwarantuje realizację zamówienia;

3)    wykonawca w wyznaczonym terminie nie zgodził się na poprawienie omyłki w swojej ofercie;

4)    wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą o liczbę dni wymaganą
w wezwaniu Zamawiającego;

5)    została złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający postawił takie warunki;

6)    wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów lub złożone dokumenty zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, a także gdy wykonawca nie złoży dokumentów pomimo wezwania Zamawiającego do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień
we wskazanym terminie;

7)    została złożona po terminie składania ofert;

8)    wykonawca nie wyraził zgody na wybór jego oferty po terminie składania ofert;

9)    jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

7.         Badanie i ocena ofert

1)    W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnienia, uzupełnienia treści złożonych ofert;

2)    Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów lub złożone dokumenty zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym;

3)    Zamawiający poprawia w ofercie:

a)     oczywiste omyłki pisarskie;

b)       oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

c)       inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zaproszeniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;

- Niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

VI.                Miejsce i termin składania ofert

1.    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd- Sekretariat, pokój nr 1.

2.    Termin składania ofert upływa w dniu 03.03.2021, godz. 11:00.

3.    Zamawiający dopuszcza złożenie oferty e-mailem na adres: inwestycje@ujazd.com.pl (skan oryginału dokumentu).

 

VII.              Termin związania ofertą

1.    Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.    Zamawiający może zwrócić się do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą.

 

VIII.            Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami

1.    Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej.

2.    Dla zachowania terminów wymaganych dla poszczególnych czynności wystarczające jest dokonanie czynności drogą elektroniczną na adres: inwestycje@ujazd.com.pl.

3.    Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż 2 dnia przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert;

4.    Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

a)     Paweł Lasota – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju, Tel. 44 719-21-29 wew. 29

b)    Monika Zarzycka – Podinspektor ds. funduszy inwestycyjnych  tel. 44 719-21-29 wew. 43.

5.    Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną na adres inwestycje@ujazd.com.pl uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do zamawiającego przed upływem terminu.

 

IX.                 Zmiana zaproszenia do składania ofert

1.    Zamawiający zgodnie z art. 701 §3 Kc zastrzega prawo do zmiany treści ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zaproszenie.

2.         Zamawiający zgodnie z art. 701 §3 Kc zastrzega prawo do zmiany lub odwołania warunków niniejszego postępowania, a także odwołania postępowania bez konieczności podania przyczyn. Zamawiający odwoła postępowanie w przypadku braku ważnych ofert, odrzucenia wszystkich ofert, gdy cena oferty najkorzystniejszej będzie wyższa od kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na realizację umowy (chyba że podejmie decyzje o zwiększeniu tej kwoty).

3.         Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w zakresie warunków przedstawionych w złożonych ofertach, m.in. ceny, okresu gwarancji, terminu realizacji, z uwagi na m.in.: cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość środków przeznaczanych w budżecie na usługę objętą niniejszym postępowaniem.

 

X.                  Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1.    Wykonawca podaje w ofercie  cenę ryczałtową za realizację całości lub części zadania przedmiotu zamówienia. Cena ryczałtowa musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia w tym dostawę.

2.    Wykonawca podaje w formularzu ofertowym cenę brutto w złotych polskich zawierającą podatek od towarów i usług w wymaganej przepisami wysokości z dokładnością do jednego grosza, stawkę oraz wartość podatku VAT. Ponadto, w załączniku Nr 4A- I (w zależności od złożonej oferty) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wykonawca podaje ceny jednostkowe oraz łączną wartość brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

3.    Wypełnione tabele zawierać muszą opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej dostarczanych pomocy dydaktycznych oraz potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów technicznych określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 4A-I do zaproszenia (w zależności na jaki zakres Wykonawca składa ofertę – wszystkie zadania, kilka lub na wydzielone zadanie)

4.    W zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego cena oferty (wynagrodzenie wykonawcy) wyrażona zostanie w złotych polskich i rozliczana będzie w złotych polskich.

5.    Zasady rozliczeń pomiędzy zamawiającym i wykonawcą zostały ujęte we wzorze umowy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

6.    Cena całkowita oferty obejmować będzie wszelkie należności, koszty wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu niniejszego zamówienia, z uwzględnieniem opłat i podatków (także od towarów i usług).

 

XI.       Kryterium oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

1.         Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny (100% - 100 pkt.). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta  z najniższą ceną w ramach poszczególnego zadania. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie ceny oferty podanej w formularzu oferty każdego zadania na podstawie poniższego wzoru:

cena najniższa

liczba punktów oferty badanej  =  -------------------------------     x  100 pkt

 cena badana

2.         Zamawiający zastosuje we wszystkich wyliczeniach zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku. Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy i opłaty zawiązane z realizacją zamówienia.

 

XII.          Informacja dotycząca ochrony danych osobowych pozyskanych przez Zamawiającego w dokumentach składanych przez Wykonawcę (m.in. oferta, oświadczenia, dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu).

1.    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ujazd, Urząd Gminy Ujazd, Plac Kosciuszki6, 97-225 Ujazd

2)    inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Ujazd jest Pani Żaneta Bykowska-Winkiel e-mail iod@ujazd.com.pl tel.:  44 719-21-29, wew. 24;

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:
Utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe przy udziale środków
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie”.

4)    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej t.j. 1330, Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm; 

5)    obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego;

6)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres w jakim Zamawiający zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.),;

7)    w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8)    posiada Pani/Pan:

a)     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b)    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c)     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

d)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9)    nie przysługuje Pani/Panu:

a)     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c)     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2.    Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.”

 

XIII.   Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.    Wykonawca będzie obowiązany do spełniania wymagań formalnych przez cały okres realizacji zamówienia.

2.    Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

3.    W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka powinna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum, wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

4.    Zawarcie umowy nastąpi według wzoru umowy Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 2 do postępowania z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych na etapie postępowania.

5.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

 

 

XIV.   Warunki Umowy

1.    Z Wykonawcą, którego oferta została uznana, jako oferta najkorzystniejsza, zostanie zawarta umowa zgodnie ze Wzorem Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2.

2.       Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w ramach danego zadania w sytuacji przekroczenia kwoty przeznaczonej na jego realizację lub w przypadku nie złożenia oferty na dane zadanie.

 

 

Wykaz załączników do zaproszenia:

Załącznik nr 1 -Formularz oferty - DOCX

Załącznik nr 2 -  Wzór umowy - DOCX

Załącznik nr 3 -  Klauzula Informacyjna - DOCX

Załącznik nr 4 A-I -Opis Przedmiotu Zamówienia - ZIP

 

Zaproszenie do składnia ofert - PDF

 


Wyświetlony: 79

Dodany 23.02.2021 15:21:20 przez Eryk Fiszbak

Autor dokumentu Eryk Fiszbak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.02.2021 15:21:20 przez Eryk Fiszbak

Historia zmian [0]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Archiwum

Przydatne programy

Najnowsze

01.03.2021 14:47

Rok 2021

Czytaj dalej...

01.03.2021 14:44

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ujazd za okres IV kwartału 2020

Czytaj dalej...

01.03.2021 13:32

Rok 2021

Czytaj dalej...

01.03.2021 13:30

Rok 2021

Czytaj dalej...

01.03.2021 13:30

Rok 2021

Czytaj dalej...

01.03.2021 13:27

Rok 2020

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Eryk Fiszbak Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 25

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: